Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 177/2018)

Abstract

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

(M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.)

 

Legea nr. 177/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale

(M. Of. nr.  628 din 19 iulie 2018)

 

  modifică: art. 51 alin. (2)-(3), art. 109 alin. (1) lit. a) și alin. (5)-(6), art. 131 alin. (8), art. 133 alin. (1) și alin. (5), art. 179 alin. (3), art. 181 alin. (3), art. 192^1 alin. (2);

  introduce: art. 51 alin. (3^1), art. 130^1-130^2, art. 131 alin (9), art. 153 lit. k)-l);

  abrogă: art. 80 alin. (3), art. 114 alin. (3), art. 153 lit. f), i) și j), art. 179 alin. (10).

 

În M. Of. nr. 628 din 19 iulie 2018, s-a publicat  Legea nr. 177/2018 privind aprobarea O.U.G. nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale. 

Astfel, O.U.G. nr. 103/2017 (M. Of. nr. 1010 din 20 decembrie 2017), aprobată prin legea anterior menționată, aduce implicit, modificări, dar și completări Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.).

 

O modificare importantă adusă de noua reglementare Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice se referă la situația persoanele care îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia de mai multe pensii de serviciu, stabilite prin legi speciale, care sunt obligate să opteze doar pentru una dintre acestea, sumele neputându-se cumula. Totodată, beneficiarilor care au ales ca plata pensiei să se facă în contul curent sau în cel de card, le va fi comunicat lunar, la domiciliu sau reședință și prin serviciul de corespondență standard, acel document care conține informațiile privind sumele plătite. Acest document se întocmește de către CNPP. Pe de altă parte, prin intermediul noilor texte introduse, s-a stabilit faptul că acele sume ce constituie ajutor de deces, plătite de instituția însărcinată cu gestionarea asigurărilor de șomaj, în contul asigurărilor sociale, urmează a se reține din aceste contribuții de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă. De asemenea, sumele care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceasta în luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acesteia.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prin O.U.G. nr. 103/2017.

 

Art. 51 alin. (2)-(3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 51, alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor categorii de pensii dintre cele prevăzute la alin. (1) optează pentru obținerea uneia dintre acestea.

(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu/indemnizație pentru limită de vârstă, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 51, alin. (2)-(3) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) În sistemul public de pensii o persoană poate beneficia de o singură categorie de pensie dintre cele prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele care îndeplinesc condițiile pentru obținerea mai multor pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, optează pentru obținerea uneia dintre acestea”.

 

Art. 51 alin. (3^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 52, după alin. (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul conținut:

(3^1) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situația în care persoana îndeplinește atât condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, reglementate de legi cu caracter special, cât și cele pentru acordarea unei pensii dintr-un sistem propriu de asigurări sociale neintegrat sistemului public de pensii”.

 

Art. 80 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 80, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 109 alin. (1) lit. a) și alin. (5)-(6) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 109, alin. (1) lit. a) și alin. (5)-(6) prevedeau:

„(1) Plata pensiei se face, în funcție de opțiunea pensionarului, după cum urmează:

a) la domiciliul pensionarului, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și Compania Națională «Poșta Română» – S.A.;

(…)

(5) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești la domiciliu, Compania Națională «Poșta Română» – S.A. remite lunar acestora drepturile bănești și documentul de plată întocmit de CNPP.

(6) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul acestora, cu serviciul de corespondență standard”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 109, alin. (1) lit. a) și alin. (5)-(6) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Plata pensiei se face, în funcție de opțiunea pensionarului, după cum urmează:

a) la domiciliul sau, după caz, reședința pensionarului, în condițiile stabilite prin convențiile încheiate între CNPP și Compania Națională «Poșta Română» – S.A.;

(…)

(5) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor bănești la domiciliu sau, după caz, la reședință, Compania Națională «Poșta Română» – S.A. remite lunar acestora drepturile bănești și documentul de plată întocmit de CNPP.

(6) În situația beneficiarilor care au optat pentru efectuarea plății drepturilor prevăzute la alin. (1) și (2) în cont curent sau în cont de card, documentul de informare cu privire la sumele plătite, întocmit de CNPP, este transmis lunar la domiciliul sau, după caz, la reședința acestora, cu serviciul de corespondență standard”.

 

Art. 114 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 114, alin. (3) se abrogă.

 

Art. 130^1-130^2 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 130, se introduc două noi articole, art. 130^1-130^2, cu următorul conținut:

Art. 130^1

(1) Sumele reprezentând ajutor de deces, care se plătesc de către instituția care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor prezentei legi, în contul asigurărilor sociale, se rețin de aceasta din contribuțiile de asigurări sociale datorate pentru luna respectivă.

(2) Sumele reprezentând ajutor de deces plătite de instituția prevăzută la alin. (1), care depășesc suma contribuțiilor datorate de aceasta în luna respectivă, se recuperează din contul asigurărilor sociale de la casa teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acesteia.

Art. 130^2.

Prin depunerea cererii în vederea acordării drepturilor prevăzute de prezenta lege, persoana în cauză își exprimă consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în scopul stabilirii și plății drepturilor cuvenite”.

 

Art. 131 alin. (8) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 131, alin. (8) prevedea:

„(8) CNPP are în subordine Centrul Național de Formare Profesională a Personalului din domeniul asigurărilor sociale, ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică, iar cheltuielile curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 131, alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:

„(8) CNPP are în subordine Centrul Național de Formare și Pregătire Profesională, ca instituție cu personalitate juridică și autonomie științifică, ale cărui cheltuieli curente și de capital se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat și din fonduri proprii”.

 

Art. 131 alin. (9) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 130, după alin. (8),  se introduce un nou alineat, alin. (9), cu următorul conținut:

(9) Statutul, organizarea și funcționarea Centrului Național de Formare și Pregătire Profesională se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea președintelui CNPP”.

 

Art. 133 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 133, alin. (1) și alin. (5) prevedeau:

„(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație, compus din 19 persoane, dintre care un președinte și 18 membri.

(…)

(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:

a) 5 reprezentanți ai Guvernului, desemnați de ministrul muncii și justiției sociale;

b) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;

c) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;

d) 3 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 133, alin. (1) și alin. (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Conducerea CNPP este asigurată de președinte și consiliul de administrație, compus din 19 membri.

(…)

(5) Membrii consiliului de administrație sunt reprezentanți ai Guvernului, patronatelor, sindicatelor și pensionarilor, după cum urmează:

a) președintele CNPP;

b) 5 reprezentanți ai Guvernului, desemnați de ministrul muncii și justiției sociale;

c) 5 reprezentanți ai patronatelor, desemnați de organizațiile patronale reprezentative la nivel național;

d) 5 reprezentanți ai sindicatelor, desemnați de organizațiile sindicale reprezentative la nivel național;

e) 3 reprezentanți ai pensionarilor, desemnați de organizațiile naționale ale pensionarilor”.

 

Art. 153 lit. f), i) și j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 153, lit. f), i) și j) se abrogă.

 

Art. 153 lit. k)-l) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (introdus prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 153, după lit. j), se introduc două noi litere, lit. k)-l), cu următorul conținut:

„Tribunalele soluționează în primă instanță litigiile privind:

k) deciziile de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale;

l) alte drepturi și obligații născute în temeiul prezentei legi”.

 

Art. 179 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 179, alin. (3) prevedea:

„(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 179, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale/alte drepturi prevăzute de legi speciale constituie titlu executoriu”.

 

Art. 179 alin. (10) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 179, alin. (10) se abrogă.

 

Art. 181 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 181, alin. (3) prevedea:

„(3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestații de asigurări sociale constituie titlu executoriu”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 181, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În cazul în care se constată că recuperarea debitului conform prevederilor alin. (1) și (2) nu se poate face în termenul general de prescripție de 3 ani, casa teritorială de pensii transmite titlul executoriu organului fiscal central, în vederea punerii în executare silită, potrivit dispozițiilor Codului de procedură fiscală”.

 

Art. 192^1 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 103/2017)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 192^1, alin. (2) prevedea:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 192^1, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) În situația prevăzută la alin. (1) se păstrează dreptul la categoria de pensie de care beneficiază la data recalculării, considerându-se îndeplinite condițiile de acordare a dreptului. Punctajul mediu anual rezultat în urma recalculării este cel corespunzător stagiilor de cotizare realizate în sistemul public de pensii, la care se aplică, potrivit art. 170, indicele de corecție corespunzător datei înscrierii la pensie”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 177/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.