Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 172/2016)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. și compl. ult.)
Legea nr. 172/2016
(M. Of. nr. 808 din 13 octombrie 2016)
introduce: art. 158 alin. (3^), (3^2) și alin. (5) – (7)

În M. Of. nr. 808 din 13 octombrie 2016, a fost publicată Legea nr. 172/2016 din 7 octombrie 2016 pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

În continuare, vom prezenta respectivele completări.

Art. 158 alin. (3^), (3^2) și alin. (5) – (7) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 172/2016)

Noua reglementare

După alin. (3) al art. 158 se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2).

Potrivit noii reglementări, art. 158 alin. (3^) și (3^2) stabilesc următoarele:

(3^1) Dovada vechimii în muncă în grupa I și/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă.

(3^2) În situația în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I și/sau a II-a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverințe eliberate de către angajatori sau deținătorii legali de arhive”.

După alin. (4) se introduc trei noi alineate, alin. (5) – (7).

Potrivit noii reglementări, alin. (5) – (7) dispun următoarele:

(5) Prin documente verificabile se înțelege: actul administrativ de nominalizare a persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea locurilor de muncă/activităților/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele de plată din care să rezulte secția/atelierul/locul de muncă, precum și orice alte documente justificative.
(6) În situația în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activității în grupele I și/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alți deținători legali de arhive sunt obligați să pună la dispoziția Casei Naționale de Pensii Publice și/sau a caselor teritoriale de pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 pe baza cărora s-au eliberat adeverințele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I și/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislației în domeniu.
(7) În situația în care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată încălcări ale legislației privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate documentele care au stat la baza eliberării adeverințelor, perioadele respective sunt valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiții normale de muncă”.

Alte prevederi relevante

Respectiva lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice – modificări (Legea nr. 172/2016) was last modified: noiembrie 24th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii