Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate și O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 152/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

(M. Of. nr. 682 din 29 iulie 2005; cu modif. și compl. ult.)

și

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

(M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. și compl. ult.)

 

 

O.U.G nr. 152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online

(M. Of. nr. 802 din 1 septembrie 2020)

 

modificăart. 15^1 din Legea nr. 248/2005; art. 11^1 din O.U.G. nr. 195/2002.

 

În M. Of. nr. 802 din 1 septembrie 2020 s-a publicat O.U.G nr. 152/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea extinderii categoriilor de plăți care pot fi efectuate prin intermediul Sistemului național electronic de plată online.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

 

Art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 (modificat prin O.U.G nr. 152/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15^1 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 15^1

(1) Pașapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii pașaportului.

(2) Contravaloarea pașaportului pentru pașapoartele eliberate în țară se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor.

(3) Suma prevăzută la alin. (2) poate fi achitată prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului și alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal, în numerar la casieriile instituției publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor sau la casieriile unităților Trezoreriei Statului la care acestea își au deschise conturile. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului.

(4) Unitățile Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile instituțiile publice cu personalitate juridică din care face parte structura cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor încasează sumele în numerar aferente contravalorii pașaportului în contul prevăzut la alin. (2).

(5) Sumele încasate în numerar la casieriile instituțiilor publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (2), în prima zi lucrătoare de la încasare.

(6)  Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (2) se virează de instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor, în contul Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A. cărora li se cuvin, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.

(7)  Restituirea contravalorii pașaportului achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat  serviciul aferent se face din contul prevăzut la alin. (2 la cererea scrisă a plătitorului adresată instituției publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor, însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acesteia, în condițiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(8) Sumele care se restituie din contul prevăzut la alin. (2) se rețin în mod corespunzător din sumele datorate Companiei Naționale „Imprimeria Națională»Națională” – S.A.

(9) Pentru asigurarea posibilității efectuării restituirilor de sume potrivit alin. (7), instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor efectuează viramentele prevăzute la alin. (6), astfel încât în soldul contului prevăzut la alin. (2) să fie menținută o sumă egală cu media lunară a sumelor care au făcut obiectul restituirilor, în anul calendaristic anterior.

(10) În cazul în care sumele aflate în soldul contului sunt insuficiente pentru restituirea contravalorii pașaportului, suma aferentă acesteia se restituie în contul prevăzut la alin. (2) de Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A., la cererea scrisă adresată acesteia de instituțiile publice cu personalitate juridică din care fac parte structurile cu atribuții în eliberarea și evidența pașapoartelor.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 15^1

(1) Pașapoartele simple electronice se eliberează titularului sau reprezentantului legal după achitarea contravalorii acestora.

(2) Pentru cererile de eliberare a pașapoartelor depuse în țară, contravaloarea pașapoartelor se achită în contul Companiei Naționale «Imprimeria Națională» – S.A. prin mijloace de plată online, inclusiv prin intermediul Sistemului național electronic de plată online – SNEP sau prin unitățile bancare cu care Compania Națională «Imprimeria Națională» – S.A. încheie convenții în acest scop.

(3) Serviciile publice comunitare de pașapoarte sunt abilitate să verifice încasarea sumei reprezentând contravaloarea pașapoartelor, achitată în condițiile alin. (2), potrivit metodologiei de lucru comune încheiate între Compania Națională «Imprimeria Națională» – S.A. și Direcția Generală de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

(4) Contravaloarea pașaportului simplu electronic achitată eronat sau pentru care nu a fost prestat serviciul aferent se restituie, la cererea scrisă a plătitorului adresată Companiei Naționale «Imprimeria Națională» – S.A., însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata, în cel mult 5 zile lucrătoare de la depunerea acestei cereri, în condițiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

 

 

Art. 11^1 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.U.G nr. 152/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11^1 se prezenta sub următoarea formă:

„Art. 11^1

(1)  Autoritățile competente să realizeze operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, precum și contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere.

(2)  Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituțiilor publice beneficiare ale sumelor și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal sau în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului, la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.

(3)  Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

(4) Unitățile Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile instituțiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în numerar, în contul prevăzut la alin. (3).

(5)  Sumele încasate în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituțiilor prefectului în aceeași zi, la terminarea programului de lucru.

(6)  Sumele predate la instituțiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi lucrătoare.

(7)  Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituțiile prefectului în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1), respectiv în contul Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru contravaloarea documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare.

(8)  Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de Către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11^1 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 11^1

(1) Autoritățile competente să realizeze operațiuni de înmatriculare, autorizare provizorie și eliberare a permiselor de conducere încasează:

a) tarifele aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare;

b) tarifele aferente emiterii certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere.

(2) Tarifele menționate la alin. (1) lit. a) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată online, prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului sau la sediile instituțiilor publice beneficiare ale sumelor și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare, prin mandat poștal sau în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituțiilor prefectului, la casieriile unităților Trezoreriei Statului, în condițiile legii. Pentru sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unitățile Trezoreriei Statului, comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituțiilor publice din structura cărora fac parte unitățile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la sediile instituțiilor publice beneficiare, comisioanele se suportă din bugetele acestora.

(3) Tarifele menționate la alin. (1) lit. b) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele Regiei Autonome «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», prin următoarele mijloace de plată: prin virament, prin mijloace de plată online, inclusiv prin Sistemul național electronic de plată online – SNEP, prin intermediul POS-urilor instalate de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat» la sediile serviciilor publice emitente ale documentelor, prin mandat poștal, precum și prin alte modalități de plată reglementate de acte normative în vigoare.

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) se încasează într-un cont distinct de disponibil deschis la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituției prefectului din care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

(5) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului la care își au deschise conturile instituțiile prefectului din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise conducere și înmatriculare a vehiculelor încasează tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a) în numerar, în contul prevăzut la alin. (4).

(6) Sumele încasate în numerar la ghișeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituțiilor prefectului în aceeași zi, la terminarea programului de lucru.

(7) Sumele predate la instituțiile prefectului potrivit alin. (6) se depun de către acestea în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (4) în următoarea zi lucrătoare.

(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul prevăzut la alin. (4), se virează de către instituțiile prefectului, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încasare, în contul de venituri al bugetului activității finanțate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor.

(9) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora, însoțită de documentul prin care s-a efectuat plata.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice – modificări (O.U.G. nr. 152/2020) was last modified: octombrie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.