Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar
Legea nr. 233/2016
(M. Of. nr. 954 din 25 noiembrie 2016)
Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Pregătirea proiectului de parteneriat public-privat”)
Cap. III („Procedura de atribuire a proiectului de parteneriat public-privat”)
Cap. IV („Dispoziții privind contractul de parteneriat public-privat”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

 

În M. Of. nr. 954 din 25 noiembrie 2016, a fost publicată Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat.

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”)
Cap. II („Pregătirea proiectului de parteneriat public-privat”)
Cap. III („Procedura de atribuire a proiectului de parteneriat public-privat”)
Cap. IV („Dispoziții privind contractul de parteneriat public-privat”)
Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”)

În continuare, vom prezenta dispoziții ale respectivei legi.

Cap. I („Dispoziții generale”) din Legea nr. 233/2016

Cap. I dispune asupra domeniului de aplicare, asupra definițiilor termenilor și expresiilor utilizate în lege, asupra partenerului public și partenerului privat, precum și asupra finanțării proiectului de parteneriat public-privat.

Cap. II („Pregătirea proiectului de parteneriat public-privat”) din Legea nr. 233/2016

Cap. II prevede faptul că în vederea încheierii unui contract de parteneriat public-privat este necesară parcurgerea următoarelor etape:

a) pregătirea studiului de fundamentare de către partenerul public pe baza unui studiu de fezabilitate;

b) în cazul proiectelor de investiții publice medii și semnificative, parcurgerea etapelor specifice este reglementată de cap. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare;

c) parcurgerea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public-privat;

d) semnarea contractului de parteneriat public-privat.

Cap. III („Procedura de atribuire a proiectului de parteneriat public-privat”) din Legea nr. 233/2016

Cap. III stabilește faptul că proiectele de parteneriat public-privat sunt atribuite potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016, cu completările ulterioare, ale Legii nr. 99/2016 sau ale Legii nr. 100/2016, după caz, în funcție de obiectul contractului și modalitatea în care studiul de fundamentare prevede transferul unei părți semnificative a riscului de operare de natură economică, în legătură cu exploatarea lucrărilor și/sau a serviciilor în cauză.

De asemenea, procedura de selecție a partenerului privat include și procedura de atribuire necesară încheierii contractului de parteneriat public-privat cu societatea de proiect.

Cap. IV („Dispoziții privind contractul de parteneriat public-privat”) din Legea nr. 233/2016

Cap. IV dispune faptul că în situația asocierii unor entități publice în vederea atribuirii și încheierii unui contract de parteneriat public-privat, acestea trebuie să stabilească, în acordul de asociere:

a) modul de repartizare între asociați și condițiile de exercitare a drepturilor și obligațiilor ce decurg din calitatea de partener public, pe parcursul executării contractului de parteneriat public-privat, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice;

b) modul de utilizare a bunului/bunurilor și de operare a serviciului public ce formează obiectul parteneriatului public-privat;

c) modul de repartizare între asociați, la terminarea contractului, și condițiile ulterioare de exercitare a drepturilor asupra bunului/bunurilor ce formează obiectul parteneriatului public-privat, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice.

Societatea de proiect se constituie având ca scop exclusiv realizarea tuturor activităților necesare, direct și indirect, pentru îndeplinirea obiectului proiectului de parteneriat public-privat.

De asemenea, contractul de parteneriat public-privat reglementează cel puțin următoarele aspecte:

a) obiectul proiectului realizat în parteneriat public-privat;

b) condițiile de înființare și funcționare a societății de proiect;

c) termenele de realizare a lucrărilor;

d) drepturile constituite în favoarea partenerului privat și a societății de proiect, inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea proiectului de parteneriat public-privat;

e) drepturile și obligațiile partenerului public, ale partenerului privat și ale societății de proiect, pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv obligațiile partenerului privat și ale societății de proiect menite să garanteze respectarea destinației bunurilor implicate în proiectul de parteneriat public-privat și a condițiilor de realizare a serviciului public;

f) regimul juridic al bunurilor implicate în proiect, inclusiv al bunurilor realizate sau dobândite în cursul derulării proiectului și modalitatea de transfer al acestor bunuri la încetarea contractului, cu respectarea dispozițiilor legale în materia proprietății publice;

g) durata contractului;

h) modalitatea de finanțare și etapele proiectului de parteneriat public-privat;

i) remunerarea partenerului privat, indicând în detaliu modalitatea de calcul și de plată, inclusiv posibilitatea compensărilor/deducerilor între sumele de plată cuvenite partenerului privat și orice eventuale daune sau alte sume de plată datorate de către partenerul privat;

j) modalitatea de alocare a riscurilor în cadrul proiectului de parteneriat public-privat;

k) caracteristicile și obiectivele de performanță ale bunului sau bunurilor ce vor fi realizate în cadrul proiectului, precum și indicatorii de performanță a serviciului public ce formează obiectul proiectului;

l) modalitatea de monitorizare și control de către partenerul public al respectării obligațiilor partenerului privat și ale societății de proiect;

m) procedura de aprobare de către partenerul public a contractelor încheiate de partenerul privat și societatea de proiect cu afiliații partenerului privat;

n) garanțiile de bună execuție ce vor fi asigurate de partenerul privat;

o) asigurările ce vor fi încheiate și menținute pe parcursul derulării proiectului de parteneriat public-privat;

p) proceduri de preluare a drepturilor și obligațiilor partenerului privat de către finanțatorii proiectului și/sau un nou partener privat;

q) răspunderea contractuală, inclusiv sancțiunile și penalitățile aplicabile partenerului privat în cazul neexecutării obligațiilor sale, în special în cazul neatingerii sau nemenținerii obiectivelor ori indicatorilor de performanță, precum și, după caz, posibilitatea compensării sumelor astfel datorate de partenerul privat cu plățile datorate de partenerul public în temeiul contractului de parteneriat public-privat;

r) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite părți ale contractului și dreptul partenerului public de a denunța unilateral contractul, precum și condițiile de exercitare a acestor drepturi în conformitate cu prevederile art. 35, inclusiv modalitatea de stabilire și plată a eventualei compensații datorate partenerului privat;

s) mecanisme de împărțire a profitului;

t) procedura și limitele subcontractării;

u) cauzele de încetare a contractului și condițiile în care se asigură continuitatea serviciului public realizat în cadrul parteneriatului public-privat;

v) orice alte aspecte care, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sunt parte a contractului de parteneriat public-privat.

Cap. V („Dispoziții tranzitorii și finale”) din Legea nr. 233/2016

Cap. V stabilește faptul că entitățile publice care intenționează să deruleze proiecte de parteneriat public-privat pot organiza și pune în funcțiune unități interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile normelor de aplicare a respectivei legi.

Membrii unităților interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat vor urma cursuri de formare profesională, în vederea specializării în domeniul parteneriatului public-privat.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezenta lege, unitățile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite în derularea activității de consultanți tehnici, economici și juridici, după caz, contractați în condițiile legii.

De asemenea, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi, Ministerul Finanțelor Publice elaborează normele metodologice de aplicare, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Respectiva lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat was last modified: decembrie 16th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.