Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente – modificări (Legea nr. 148/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

(M. Of. nr. 553 din 24 iulie 2015)

Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală

(M. Of. nr. 617 din 25 iulie 2019)

– modifică: art. 16 alin. (6), (8), (9); art. 23; art. 42 alin. (2); art. 49 alin. (3); art. 51 alin. (5); art. 103 alin. (1) lit. r); art. 120;

– introduce: art. 9^1; art. 102^1 și art. 102^2; art. 110 alin. (5) – (11).

 

În M. Of. nr. 617 din 25 iulie 2019 s-a publicat Legea nr. 148/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în materie electorală.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente.

 

Art. 16 alin. (6), (8) și (9) din Legea nr. 208/2015  (modificate prin Legea nr. 148/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (6), (8) și (9) prezentau următoarele aspecte:

„(6) La examenul pentru admiterea în corpul experților electorali pot participa persoanele care nu au mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia, persoanele care au fost excluse din corpul experților electorali sau care s-au retras din acest corp, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului sau retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.”

„(8) Metodologia de organizare a examenului de admitere în corpul experților electorali este stabilită prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.”

„(9) Excluderea din corpul experților electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile, precum și în cazul săvârșirii de erori grave în procesul de consemnare a rezultatelor votării în procesele-verbale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (6), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(6) La examenul pentru admiterea în corpul experților electorali poate participa orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) și care nu a fost exclusă din corpul experților electorali, sub condiția ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 6 luni înaintea examenului.”

„(8) Metodologia de aplicare a prevederilor prezentului articol este stabilită prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.”

„(9) Excluderea din corpul experților electorali se realizează de către Autoritatea Electorală Permanentă în cazul săvârșirii de contravenții privind alegerile sau referendumurile.”

 

Art. 23 din Legea nr. 208/2015  (modificat prin Legea nr. 148/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 23 –  (1) Pe lângă misiunile diplomatice și oficiile consulare, secțiile consulare, dacă acestea funcționează în locații diferite și institutele culturale din străinătate se organizează secții de votare pentru alegătorii care au domiciliul sau reședința în afara țării.

(2) În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (1) pot fi organizate, cu acordul autorităților din țara respectivă, secții de votare și în alte locații decât cele în care își au sediul misiunile diplomatice sau oficiile consulare.

(3) În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (1) se organizează una sau mai multe secții de votare, pentru localitățile sau grupurile de localități în care își au domiciliul sau reședința, conform Registrului electoral, cel puțin 100 de alegători, fără ca numărul alegătorilor care vor fi arondați unei secții să poată depăși cifra de 2.000. Dacă în localitatea unde își are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular, secția consulară sau institutul cultural figurează înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință mai puțin de 300 de alegători, aceștia sunt arondați la secția de votare organizată conform alin. (1).

(4) În termen de cel mult 30 de zile de la data aducerii la cunoștință publică a datei alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor Externe localitățile din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare, precum și numărul acestora.

(5) Activitățile de pregătire și organizare a procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe.

(6) În termen de 30 de zile de la data comunicării prevăzute la alin. (4), Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre, sediile secțiilor de votare, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 23 – (1) În statele unde își au sediile misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României se organizează, de regulă, în sediile misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, secțiilor consulare, dacă acestea funcționează în sedii diferite și institutelor culturale, una sau mai multe secții de votare pentru alegătorii care votează în străinătate.

(2) Cu acordul autorităților din țara respectivă pot fi organizate secții de votare și în alte locuri decât cele prevăzute de alin. (1).

(3) În afara secțiilor de votare prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi organizate, cu acordul autorităților din țara respectivă, secții de votare pentru localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători, conform art. 42 alin. (2).

(4) În termen de cel mult 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 42 alin. (2), Autoritatea Electorală Permanentă comunică Ministerului Afacerilor Externe localitățile din străinătate în care trebuie să fie înființate secții de votare potrivit alin. (3), precum și numărul acestora.

(5) În termen de cel mult 15 zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (4), Ministerul Afacerilor Externe transmite Autorității Electorale Permanente proiectul listei sediilor secțiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1) – (4).

(6) Lista prevăzută la alin. (5) va fi însoțită de următoarele documente:

a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare;

b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetățeni români aflați în străinătate și criteriile utilizate pentru selecția acestora;

c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secții de votare organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul;

d) notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de Autoritatea Electorală Permanentă;

e) informațiile furnizate de autoritățile străine competente privind numărul cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în străinătate, defalcat pe state.

(7) În termen de cel mult 5 zile de la data comunicării prevăzute la alin. (5), Autoritatea Electorală Permanentă stabilește, prin hotărâre, sediile secțiilor de votare din străinătate.

(8) Activitățile de coordonare a pregătirii și organizării procesului de votare în străinătate sunt asigurate de către biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cu sprijinul logistic al Ministerului Afacerilor Externe.”

 

Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015  (modificat prin Legea nr. 148/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 42 alin. (2) prevedea următoarele aspecte:

„(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a 48 de ore de la data începerii perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul în țară și cu reședința în străinătate, precum și cei cu domiciliul în străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate pentru scrutinul respectiv în baza unei cereri scrise, datate și semnate, cuprinzând numele, prenumele, codul numeric personal, însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a documentului care dovedește reședința, eliberat de autoritățile străine, sau a pașaportului, cu menționarea statului de domiciliu, transmise prin poștă, inclusiv prin poșta electronică, ori depuse la misiunea diplomatică sau oficiul consular.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 42 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Începând cu data de 1 aprilie a anului în care au loc alegeri parlamentare la termen și până la data expirării a cel mult 15 zile de la data începerii perioadei electorale, alegătorul, care dorește să voteze în străinătate la alegerile parlamentare, se poate înregistra în Registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea și statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate.”

 

Art. 49 alin. (3) din Legea nr. 208/2015  (modificat prin Legea nr. 148/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 49 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:

„(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc și se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă și se transmit biroului electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (6).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 49 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Listele electorale permanente din străinătate se întocmesc și se tipăresc de către Autoritatea Electorală Permanentă și se transmit biroului electoral pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării, în termen de 5 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 23 alin. (7).”

 

Art. 51 alin. (5) din Legea nr. 208/2015  (modificat prin Legea nr. 148/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (5) prevedea următoarele aspecte:

„(5) În cadrul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare sau institutele culturale din străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare, cu excepția situațiilor în care la aceste secții de votare sunt arondați alegători conform art. 23 alin. (3).”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În cadrul secțiilor de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secțiile consulare sau institutele culturale din străinătate se utilizează numai liste electorale suplimentare.”

 

Art. 103 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 208/2015  (modificat prin Legea nr. 148/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 103 alin. (1) lit. r) prevedea următoarele aspecte:

„r) achiziționează, în condițiile legii, aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării;”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 1o3 alin. (1) lit. r) se modifică și va avea următorul conținut:

„r) asigură, cu sprijinul autorităților și instituțiilor din Rețeaua electorală națională, aplicațiile și/sau serviciile informatice utilizate de Biroul Electoral Central pentru centralizarea rezultatelor votării, precum și echipamentele informatice necesare centralizării rezultatelor votării de către Biroul Electoral Central;”

 

Art. 120 din Legea nr. 208/2015  (modificat prin Legea nr. 148/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 120 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 120 – Prevederile prezentei legi privind corpul experților electorali, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României, alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum și referendumurilor naționale și locale.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12o se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 120 – (1) Prevederile prezentei legi privind corpul experților electorali, membrii birourilor electorale, operatorii de calculator, Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal, secțiile de votare, Registrul electoral și listele electorale permanente se aplică în mod corespunzător alegerilor pentru Președintele României, alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale, alegerilor pentru Parlamentul European, precum și referendumurilor naționale și locale.

(2) Funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special pot avea calitatea de expert electoral, pot fi președinți și locțiitori în birourile electorale ale secțiilor de votare sau pot activa pe lângă birourile electorale ca personal tehnic auxiliar, ca operatori de calculator ori ca informaticieni, indiferent de tipul de scrutin.”

 

Art. 9^1 din Legea nr. 208/2015  (introdus prin Legea nr. 148/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 9 se introduce un nou articol, art. 9^1, cu următorul cuprins:

„Art. 9^1 – (1) Membrul biroului electoral al secției de votare are obligația de a face cunoscute alegătorilor numele, prenumele și funcția în biroul electoral, prin intermediul unui ecuson, purtat în mod vizibil asupra sa.

(2) În relațiile cu ceilalți membri ai biroului electoral al secției de votare, precum și cu alegătorii și persoanele acreditate, membrul biroului electoral al secției de votare este obligat să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate, fiindu-i interzise manifestările indecente.”

 

Art. 102^1 și art. 102^2 din Legea nr. 208/2015  (introduse prin Legea nr. 148/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 102 se introduc două noi articole, art. 102^1 și 102^2, cu următorul cuprins:

„Art. 102^1 – (1) Pe lângă Autoritatea Electorală Permanentă se înființează Rețeaua electorală națională, organism fără personalitate juridică care funcționează sub coordonarea președintelui Autorității Electorale Permanente, ce are următoarele obiective:

a) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, integrarea, corelarea și monitorizarea politicilor privind securitatea și reziliența sistemului electoral românesc;

b) asistarea Autorității Electorale Permanente la efectuarea activităților de implementare și operaționalizare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal;

c) asistarea Autorității Electorale Permanente la elaborarea, implementarea și operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate în procesele electorale.

(2) În exercitarea atribuțiilor sale, Rețeaua electorală națională emite recomandări și rapoarte.

(3) Atribuțiile, structura, organizarea și funcționarea Rețelei electorale naționale, precum și indemnizațiile ce revin membrilor acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorității Electorale Permanente.

 (4) Din Rețeaua electorală națională fac parte înalți funcționari publici din cadrul Autorității Electorale Permanente, respectiv șefi de departamente și funcționarii asimilați acestora, precum și reprezentanți ai Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și ai unităților care funcționează în subordinea sau în coordonarea acestuia, ai Serviciului de Telecomunicații Speciale, ai Institutului Național de Statistică, ai Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Educației Naționale, experți din societatea civilă, reprezentanți ai partidelor politice parlamentare, precum și ai altor instituții cu atribuții în domeniul electoral.”

„Art. 102^2 – (1) Pentru elaborarea, implementarea și operaționalizarea sistemelor și aplicațiilor informatice utilizate în procesele electorale Autoritatea Electorală Permanentă poate angaja personal calificat în domeniul tehnologiei informației, personal contractual încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, încheiat prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3) – (5) și ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) își desfășoară activitatea în funcții de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, funcții care se înființează în cadrul departamentelor din cadrul Autorității Electorale Permanente.

(3) Numărul posturilor aferente funcțiilor de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, criteriile și metodologia de selecție, precum și condițiile în care această categorie de personal își desfășoară activitatea se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente, cu încadrarea în numărul maxim de posturi și în bugetul aprobat cu această destinație pentru personalul Autorității Electorale Permanente.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 31 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, încadrarea personalului calificat prevăzut la alin. (1) se face conform criteriilor și metodologiei elaborate conform alin. (3).

(5) Drepturile salariale aferente funcțiilor înființate potrivit alin. (2) se stabilesc, prin derogare de la prevederile Legii-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantum de până la de 6 ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prin ordin al președintelui Autorității Electorale Permanente.”

 

Art. 110 alin. (5) – (11) din Legea nr. 208/2015  (introduse prin Legea nr. 148/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 110, după alin. (4) se introduc șapte noi alineate, alin. (5) – (11), cu următorul cuprins:

„(5) Operatorii de calculator își desfășoară activitatea în condițiile stabilite prin hotărâre a Autorității Electorale Permanente.

(6) Repartizarea operatorilor de calculator selectați conform alin. (2) la secțiile de votare din țară se realizează prin decizie a Autorității Electorale Permanente.

(7) La o secție de votare din țară pot fi repartizați cel mult 3 operatori de calculator.

(8) Pe lângă operatorii de calculator repartizați la secțiile de votare din țară, Autoritatea Electorală Permanentă repartizează, la propunerea Serviciului de Telecomunicații Speciale, cel puțin câte un operator de calculator pe lângă fiecare centru de votare din țară.

(9) În sensul prezentei legi, prin centru de votare din țară se înțelege imobilul din țară unde își are sediul cel puțin o secție de votare.

(10) Membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate îndeplinesc și atribuțiile ce revin, potrivit legii, operatorilor de calculator.

(11) Autoritățile publice centrale și locale implicate, potrivit legii, în organizarea alegerilor sprijină implementarea și buna funcționare a Sistemului informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal cu personal propriu, denumit în continuare informaticieni.”

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente – modificări (Legea nr. 148/2019) was last modified: august 9th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.