Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale – modificări (O.U.G. nr. 95/2017)

Abstract

In December 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as:
Law no. 156/2000 on the protection of Romanian citizens working abroad; Law no. 186/2016
regarding certain measures in the field of insurance for specific categories of persons in the public
pension system; G.E.O. no. 40/2015 regarding the financial management of European funds for
2014-2020 programming period; Law no. 95/2006 on healthcare reform; Regulation of the
Chamber of Deputies; Law no. 200/2006 on the establishment and use of the Guarantee Fund for
the payment of salary claims; G.E.O. no. 1/2017 on establishment of certain measures in the field of
central public administration and on the amendment and supplement of certain legal acts; G.E.O.
no. 6/2017 amending and supplementing certain legal acts, as well as on the establishment of certain
measures regarding the completion of the investments financed from the public funds; Law no.
302/2004 on international judicial cooperation in criminal matters; Law no. 26/1990 regarding the
trade register; the Statutes of the National Union of Notaries Public from Romania and the
G.E.O. no. 57/2015 regarding the salaries of staff paid from the public funds in the year 2016, the
extension of deadlines and fiscal measures;
Moreover, certain legal acts were published in the Official Gazette of Romania, such as: G.E.O.
no. 90/2017 regarding some fiscal-budgetary measures, the amendment and supplement of certain
legal acts and the extension of certain deadlines; Government Decision no. 905/2017 on the
general register of employees and the Prevention Law no. 270/2017.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 200/2006
(M. Of. nr. 453 din 25 mai 2006; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 95/2017
(M. Of. nr. 991 din 13 decembrie 2017)

– modifică: art. 3 lit. a) și b), art. 4 lit. a), art. 5 alin. (1) lit. a), art. 7, art. 8, art. 9

În M. Of. nr. 991 din 13 decembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 95/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 200/2006 prin O.U.G. nr. 95/2017.

Potrivit art. II din O.U.G. nr. 95/2017 (M. Of. nr. 991 din 13 decembrie 2017), Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale (M. Of. nr. 453 din 25 mai 2006, cu modif. ult.), se modifică după cum urmează:

Art. 3 lit. a) și b) din Legea nr. 200/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 lit. a) și b) prevedeau:

„a) principiul contributivității, conform căruia Fondul de garantare se constituie pe baza contribuțiilor datorate de angajatori;

b) principiul obligativității, potrivit căruia angajatorii au, conform legii, obligația de a participa la constituirea Fondului de garantare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3, lit. a) și b) vor avea următorul cuprins:

„a) principiul contributivității, conform căruia Fondul de garantare se constituie prin distribuirea din contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori la bugetul de stat a cotei prevăzute la art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) principiul obligativității, potrivit căruia angajatorii au, conform legii, obligația de a participa la constituirea Fondului de garantare, prin plata contribuției asiguratorie pentru muncă prevăzute la art. 220^3 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;”.

[Potrivit art. 220^3 din Codul fiscal, cota contribuției asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.

Conform art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare].

Art. 4 lit. a) din Legea nr. 200/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 4 lit. a) prevedea:

„În sensul prevederilor prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) angajator – persoana fizică sau persoana juridică, cu excepția instituțiilor publice definite conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ce poate să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 4, lit. a) va avea următorul cuprins:

„a) angajator – persoana fizică sau persoana juridică ce poate să angajeze forță de muncă pe bază de contract individual de muncă sau raport de muncă, în condițiile legii;”.

Art. 5 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 200/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 5 alin. (1) lit. a) prevedea:

„Resursele financiare ale Fondului de garantare se constituie din:

a) contribuția angajatorilor;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1), lit. a) va avea următorul cuprins:

„a) sumele care se distribuie Fondului de garantare, conform art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă;”.

[Conform art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare].

Art. 7 din Legea nr. 200/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 7 prevedea:

„Angajatorii au obligația de a plăti lunar o contribuție la Fondul de garantare în cota prevăzută de lege, aplicată asupra veniturilor care constituie, potrivit legii, baza de calcul al acestei contribuții, realizate de salariații încadrați cu contract individual de muncă, potrivit legii, inclusiv de salariații care cumulează pensia cu salariul, în condițiile legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 7 va avea următorul cuprins:

„Angajatorii au obligația de a plăti, potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, contribuția asiguratorie pentru muncă”. 

Art. 8 din Legea nr. 200/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 prevedea:

„(1) Angajatorii au obligația de a declara lunar contribuția la Fondul de garantare la organul fiscal competent, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale.

(2) Termenul de declarare a contribuției la Fondul de garantare constituie și termen de plată.

(3) «abrogat» prevedea: Modelul și conținutul declarației privind obligațiile de plată la Fondul de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(4) Pentru neplata contribuției datorate la termenul prevăzut la alin. (1) și (2) se aplică majorări de întârziere, în condițiile prevăzute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 va avea următorul cuprins:

„Angajatorii au obligația să depună declarația prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor acestei legi”. 

Art. 9 din Legea nr. 200/2006 (modificată prin O.U.G. nr. 95/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 prevedea:

„(1) Activitatea privind înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția la Fondul de garantare se realizează de Ministerul Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale subordonate, potrivit legii.

(2) Contribuția la Fondul de garantare se administrează potrivit dispozițiilor O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Organele fiscale prevăzute la alin. (1) vor proceda la actualizarea din oficiu a informațiilor conținute în vectorul fiscal din registrul contribuabilului, cu obligația referitoare la contribuția la Fondul de garantare.

(4) Sumele realizate din activitatea de colectare prevăzută la alin. (1) se varsă la Fondul de garantare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 va avea următorul cuprins:

„(1) Activitatea privind înregistrarea fiscală, declararea, stabilirea, verificarea, colectarea și soluționarea contestațiilor pentru contribuția asiguratorie pentru muncă se realizează de organul fiscal central definit conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Din sumele realizate din activitatea de colectare a contribuției asiguratorie pentru muncă prevăzută la alin. (1) se distribuie la Fondul de garantare cota prevăzută la art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare”. 

[Conform art. 220^6 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare].

Alte prevederi din O.U.G. nr. 95/2017

Conform art. IX din O.U.G. nr. 95/2017, respectiva ordonanță de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale – modificări (O.U.G. nr. 95/2017) was last modified: ianuarie 17th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.