Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici – modificări (Legea nr. 156/2018)

Art. 92 alin. (1^1) și alin. (2)-(3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 92, alin. (1^1) și alin. (2)-(3)  prevedeau:

„(1^1) În mod excepțional, la propunerea justificată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții există funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcționari publici sau, după caz, de funcționari publici cu statut special care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile în care, din motive obiective, funcția publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.

(2) Dacă funcția publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competența numirii în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

(3) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, dacă autoritatea sau instituția publică a organizat concurs de recrutare sau promovare și funcția publică nu a fost ocupată, în condițiile legii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 92, alin. (1^1) și alin. (2)-(3)  se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1^1) În mod excepțional, la propunerea justificată a conducătorului autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții există funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici vacantă sau temporar vacantă, exercitarea cu caracter temporar a acesteia poate fi realizată de funcționari publici sau, după caz, de funcționari publici cu statut special care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii. Această măsură se dispune prin act administrativ al persoanei care are competența legală de numire în funcția publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, în condițiile în care, din motive obiective, funcția publică nu a putut fi ocupată prin mobilitate.  (2) Dacă funcția publică este vacantă, măsura prevăzută la alin. (1) se dispune de către persoana care are competența numirii în funcția publică, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii. 

(3) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (2) poate fi prelungită cu maximum 3 luni, cu notificare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 10 zile înainte de dispunerea măsurii, dacă autoritatea sau instituția publică a organizat concurs de recrutare ori promovare șifuncția publică nu a fost ocupată, în condițiile legii”.

 

Art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 94 alin. (1), lit. a)  se abrogă.

 

Art. 94 alin. (1) lit. a^1)-a^2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 94 alin. (1), lit. a^1)-a^2) prevedeau:

„(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:

(…)

a^1) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă, cu excepțiile prevăzute la art. 34;

a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 94 alin. (1), lit. a^1)-a^2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Raportul de serviciu se suspendă de drept atunci când funcționarul public se află în una dintre următoarele situații:

(…)

a^1) este numit sau ales într-o funcție de demnitate publică, pentru perioada respectivă; 

 a^2) este încadrat la cabinetul unui demnitar sau la cancelaria prefectului;”.

 

Art. 94 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 94 alin. (1), lit. b)  se abrogă.

 

Art. 95 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 95, alin. (2) prevedea:

„(2) Raportul de serviciu se poate suspendă la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal legitim, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 ani”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 95, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Raportul de serviciu se poate suspenda la cererea motivată a funcționarului public, pentru un interes personal, în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1) și la art. 94 alin. (1), pe o durată cumulată de cel mult 4 ani în perioada exercitării funcției publice pe care o deține. Durata suspendării se stabilește prin acordul părților și nu poate fi mai mică de 30 de zile”.

 

Art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 96, alin. (4) prevedea:

„(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (1) lit. c) se consideră vechime în funcția publică”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 96, alin. (4) se modifică și va avea următorul conținut:

„(4) Perioada suspendării raporturilor de serviciu în condițiile art. 94 alin. (1) lit. c) și art. 95 alin. (1) lit. a)-c) se consideră vechime în funcția publică”.

 

Art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 98 alin. (1), lit. d) prevedea:

„(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:

(…)

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 98 alin. (1), lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Raportul de serviciu existent încetează de drept:

(…)

d) la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare dacă persoana care are competență de numire în funcția publică nu dispune aplicarea prevederilor alin. (3);”.

 

Art. 98 alin. (3)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (introdus prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 98, după alin. (2^1) se introduc două noi alineate, alin. (3)-(4), cu conținut:

„(3) Pe baza unei cereri formulate cu 2 luni înainte de data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice, funcționarul public poate fi menținut în funcția publică deținută maximum 3 ani peste vârsta standard de pensionare, cu posibilitatea prelungirii anuale a raportului de serviciu. 

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. h), în cazuri temeinic justificate, persoana care are competența legală de numire în funcția publică poate aproba menținerea în funcția publică și numirea pe perioadă nedeterminată a funcționarilor publici care au exercitat raporturi de serviciu în condițiile art. 4 alin. (3), după vacantarea posturilor pe care aceștia au fost numiți pe perioadă determinată”.

 

Art. 99 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 99, alin. (7) prevedea:

„(7) Funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante la nivel inferior”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 99, alin. (7) se modifică și va avea următorul conținut:

„(7) Funcționarul public de conducere are prioritate la ocuparea unei funcții publice vacante de nivel inferior. În cazul în care funcția publică vacantă de nivel inferior este o funcție publică de execuțieși nu corespunde studiilor și/sau vechimii în specialitatea funcționarului public de conducere, aceasta va fi transformată într-o funcție publică corespunzătoare, dacă transformarea nu afectează structura organizatorică aprobată”.

 

Art. 107 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (aborgat prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 107 alin. (1), lit. b)  se abrogă.

 

Art. 107 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (introdus prin Legea nr. 156/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 107, după alin. (2) se introduce o nouă literă, lit. c), cu conținut:

„(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația de a înștiința, în termen de 10 zile lucrătoare, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în oricare dintre următoarele situații: 

(…)

c) modificarea calității posturilor, potrivit art. 111 alin. (1)”.

 

Art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 111, alin. (3) prevedea:

„(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite și avizate ca funcții publice vor fi numite în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 111, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Persoanele încadrate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată în posturi de natură contractuală care au fost stabilite ca funcții publice vor fi numite în funcții publice de execuție dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 54 și condițiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice”.

 

Art. 113 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (modificat prin Legea nr. 156/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 113 prevedea:

Art. 113

Programele organizate pentru obținerea statutului de manager public potrivit art. 70 alin. (1) lit. a) sunt programele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 452/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale «Guvernul României» pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 113 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 113

Programele organizate pentru obținerea statutului de manager public menționate la art. 71 alin. (1) sunt programele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare, precum și de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale «Guvernul României» pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 

Potrivit art. II, funcționarilor publici aflați în situațiile prevăzute la art. 94-95 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, li se vor aplica în continuare,  dispozițiile existente până la data intrării în vigoare a legii de modificare și completare. De asemenea,  condițiile de vechime prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) și art. 57 alin. (6) din Legea nr. 188/1999, precum și cu cele aduse prin prezenta lege nu se aplică în cazul funcționarilor publici care au îndeplinit condițiile de vechime în specialitatea studiilor prevăzute de lege la data numirii în funcția publică.

Art. III stabilește faptul că în situația în care la concursurile organizate pentru ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei nu se prezintă persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 57 alin. (6) lit. a) și art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, pot candida și persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, astfel:

a) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă, și îndeplinesc condiția prevăzută la art. 57 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege;

b) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în specialitate juridică sau administrativă;

c) persoane care au studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în altă specialitate.

Dacă postul este ocupat de o persoană care nu îndeplinește criteriile menționate anterior, ocuparea funcției publice de conducere de secretar al comunei se face pe perioadă determinată, cu obligația organizării anuale a concursului pentru ocuparea acesteia, iar dacă această funcție este vacantă sau temporar vacantă și în cadrul autorității sau instituției publice nu există persoane care să îmdeplinească toate, ea poate fi exercitată cu caracter temporar și de persoane care nu îndeplinesc aceste condiții, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 92 din Legea nr. 188/1999.

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici – modificări (Legea nr. 156/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.