Legea locuinţei nr. 114/1996 – modificări (Legea nr. 143/2017)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 114/1996
(M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997; cu modif. ult.)
Legea nr. 143/2017
(M. Of. nr. 461 din 20 iunie 2017)
introduce: art. 2 lit.  f^1); cap. VII^1 

În M. Of. nr. 461 din 20 iunie 2017, a fost publicată Legea nr. 143/2017 pentru completarea Legii locuinței nr. 114/1996.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 114/1996 prin Legea nr. 143/2017.

 

Art. 2 lit.  f^1) din Legea nr. 114/1996 (modificată prin Legea nr. 143/2017)

Noua reglementare

La art. 2, după lit. f), se introduce o nouă literă, lit. f^1).

Potrivit noii reglementări, art. 2 lit.  f^1) dispune următoarele:

„f^1) Locuință de sprijin

Locuință cu o suprafață utilă de cel mult 100 mp, care se atribuie cu chirie unor persoane sau familii care au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințele proprietate personală, în urma neachitării obligațiilor contractuale prevăzute în contracte de credit ipotecar, și a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”.

Cap. VII^1 –  art. 56^1 – 56^9 – din Legea nr. 114/1996 (modificată prin Legea nr. 143/2017)

Noua reglementare

După art. 56, se introduce un nou capitol, cap. VII^1, cuprinzând art. 56^1 – 56^9.

Potrivit noii reglementări, cap. VII^1 – art. 56^1 – 56^9 – dispune următoarele:

„Capitolul VII^1

Locuința de sprijin

Art. 56^1

Locuințele de sprijin aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale și nu pot fi înstrăinate de către acestea.

Art. 56^2

Locuințele de sprijin se repartizează de către autoritățile administrației publice locale, care le-au cumpărat prin licitație publică, pe baza criteriilor stabilite anual prin hotărâre a consiliului local, în condițiile prevederilor prezentului capitol. De aceste locuințe pot beneficia persoanele și familiile care urmează a fi evacuate sau au fost evacuate prin proceduri de executare silită din locuințe, în urma neachitării obligațiilor derivate din contractele de credit ipotecar.

ART. 56^3

(1) Contractul de închiriere se încheie de către primar sau de către o persoană împuternicită de acesta cu beneficiarii stabiliți de consiliul local, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pe baza declarației de venituri și a actelor doveditoare necesare conform prevederilor legale.

(2) Nivelul chiriei nu va depăși 10% din venitul net lunar, calculat pe ultimele 12 luni, pe familie. Diferența până la valoarea nominală a chiriei va fi subvenționată de la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde este situată locuința de sprijin.

ART. 56^4

Contractul de închiriere se poate rezilia:

a) la cererea chiriașului, cu condiția notificării prealabile într-un termen de minimum 60 de zile;
b) la cererea proprietarului, în cazul în care:

– chiriașul nu a respectat clauzele contractului de închiriere;
– chiriașul nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare;
– chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce îi revin din cheltuielile comune pe o perioadă de 90 de zile, dacă au fost stabilite prin contractul de închiriere în sarcina chiriașului;
– chiriașul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedică folosirea normală a locuinței.

Art. 56^5

Nu pot beneficia de locuințe de sprijin, potrivit prezentei legi, persoanele sau familiile care:

a) dețin în proprietate o altă locuință;
b) dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

Art. 56^6

Beneficiarii locuințelor de sprijin nu au dreptul să subînchirieze, să transmită dreptul de locuire sau să schimbe destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii, după caz.

Art. 56^7

(1) În cazul în care locuința de sprijin nu este solicitată de către fostul proprietar al locuinței, aceasta va fi repartizată altor persoane a căror locuință a fost executată silit în urma neplății unui contract de credit ipotecar.

(2) Situația este valabilă și în cazul expirării termenului prevăzut la art. 56^4, dacă chiriașul nu dorește să prelungească contractul de închiriere.

Art. 56^8

În cazul în care numărul cererilor pentru închirierea locuințelor de sprijin la nivelul unei autorități ale administrației publice locale este, timp de cel puțin un an, constant mai redus decât numărul locuințelor de sprijin aflate în proprietatea autorității administrației publice locale, aceasta poate aproba închirierea locuințelor de sprijin și altor categorii de solicitanți, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 56^9

Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot decide achiziționarea, prin licitație publică, a locuințelor reglementate de prezentul capitol”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea locuinței nr. 114/1996 – modificări (Legea nr. 143/2017) was last modified: July 24th, 2017 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.