Legea fondului funciar nr. 18/1991 – modificări (Legea nr. 231/2018)

Abstract

In August 2018, several legal acts were amended, of which we mention herein: Forest Code,
Law no. 263/2010 on the unitary public pension system, Law of national education no. 1/2011, Law
on land resources no. 18/1991, Law no. 255/2010 on the expropriation for cause of public utility,
needed for the achievement of certain goals of national, county and local interest and Law no.
202/2002 on the equality of chances and treatment between women and men.
Moreover, in the same month, the following acts were also subjected to amendments: Regulation
of the Superior Council of Magistracy regarding the manner of organization and conduct of the
competition for the recruitment of the archives registrars, of the registrars and of the related staff and
the Regulation regarding the organization and conduct of the competition/exam for full-time
professional degree, advancement for superior professional degrees or ranks of the court clerks.
In August 2018 as well, there were published the Statute on the organization and exercise of the
profession of insolvency practitioner and the Code of professional ethics and discipline of the National
Union of Insolvency Practitioners of Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea fondului funciar nr. 18/1991

(rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu modif. ult.)

Legea nr. 231/2018

(M. Of. nr. 679 din 6 august 2018)

 

  modifică: art. 23 alin. (2) și (2^1), art. art. 92 partea introductivă a alin. (6), art. 92^1 alin. (2) lit. a), art. 93 alin. (6), art. 94;

  introduce: art. 27 alin. (1^1), art. 27 alin. (2^3), art. 93 alin. (2^1), art. 93 alin. (5^1), art. 123 alin. (2), o nouă liniuță;

  abrogă: art. 92 alin. (7), art. 102 alin. (2).

 

În M. Of. nr. 679 din 6 august 2018, s-a publicat Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. 

Astfel, Legea nr. 231/2018 (M. Of. nr. 679 din 6 august 2018) aduce modificări, dar și completări Legii fondului funciar nr. 18/1991 (rep. M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii fondului funciar nr. 18/1991, prin Legea nr. 231/2018.

 

Art. 23 alin. (2) și (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (modificat prin Legea nr. 231/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 23 alin. (2) și (2^1prevedeau:

„(2) Suprafețele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora sunt acelea evidențiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producție.

(2^1) În cazul înstrăinării construcțiilor, suprafețele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părți la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloc de probă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 23 alin. (2) și (2^1se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Suprafețele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora sunt acelea evidențiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producție sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declarații autentice de martori.”

(2^1) În cazul înstrăinării construcțiilor, suprafețele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părți la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declarații autentice de martori”.

 

Art. 27 alin. (1^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (introdus prin Legea nr. 231/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

„(1^1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptățite se constată că numele, prenumele sau inițiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, față de numele și prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele și prenumele persoanelor conform actelor de identitate și vor fi însoțite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverințe semnate de către președintele comisiei locale și secretarul unității administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie”.

 

Art. 27 alin. (2^3) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (introdus prin Legea nr. 231/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (2^2) se introduce un nou alineat, alin. (2^3), cu următorul cuprins:

„(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate, deținătorii sau moștenitorii acestora pot solicita comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, astfel:

a) dacă solicitanții figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

b) dacă terenul este în proprietatea statului român și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane”.

 

Art. 92 alin. (4^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (modificat prin Legea nr. 231/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 92, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

„(4^1) În situația în care se realizează lucrări de împădurire, crearea de suprafețe împădurite sau perdele de protecție pe terenuri agricole situate în extravilan, se aplică procedura cu privire la scoaterea din circuitul agricol a terenurilor, fără plata tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar”.

 

Art. 92 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (modificat prin Legea nr. 231/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 92, alin. (6prevedea:

„(6) Prin excepție de la alin. (5) nu se datorează tarifele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 pentru:

a) amplasarea construcțiilor care servesc activităților agricole, anexele gospodărești ale exploatațiilor agricole, lucrările de îmbunătățiri funciare și regularizarea cursurilor de apă, canalizare, realizarea surselor de apă potabilă, puțuri, aducții de apă pentru exploatația agricolă, obiective meteorologice, obiective de investiții de interes național, județean sau local, declarate de utilitate publică, în condițiile legislației în vigoare;

b) în cazul perimetrelor agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 92, partea introductivă a alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Prin excepție de la alin. (5), tariful prevăzut în anexa nr. 1 nu se datorează pentru scoaterea din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilan privind:.

 

Art. 92 alin. (7) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (abrogat prin Legea nr. 231/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 92, alin. (7prevedea:

„(7) De asemenea, se exceptează de la plata tarifelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstrucție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 92, alin. (7) se abrogă.

 

Art. 92^1 alin. (2) lit. a) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (modificat prin Legea nr. 231/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 92^1 alin. (2), lit. a) prevedea:

„(2) Prin excepție de la alin. (1) tariful nu se plătește pentru introducerea în intravilanul unităților administrativ-teritoriale:

a) a terenurilor agricole din extravilan ai căror beneficiari sunt autoritățile și instituțiile administrației publice, prin Planul urbanistic general/Planul urbanistic zonal;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 92^1 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) a terenurilor agricole din extravilan pentru realizarea obiectivelor de interes public, finanțate de la bugetul de stat sau bugetul local, ai căror beneficiari sunt autoritățile și instituțiile administrației publice, prin Planul urbanistic zonal/Planul urbanistic general;.

 

Art. 93 alin. (2^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (introdus prin Legea nr. 231/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 93, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:

„(2^1) Pentru terenurile scoase temporar din circuitul agricol, beneficiarii pot solicita scoaterea definitivă din circuitul agricol, la expirarea perioadei de scoatere temporară din circuitul agricol, cu obligația achitării a jumătate din tariful prevăzut în anexa nr. 1, în condițiile prevăzute de dispozițiile art. 92 alin. (6)”.

 

Art. 93 alin. (5^1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (introdus prin Legea nr. 231/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 93, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:

„(5^1) Introducerea în circuitul agricol a terenurilor cu altă destinație decât agricolă, fără construcții, se aprobă prin decizie emisă de către direcția pentru agricultură județeană, în baza studiului pedologic și agrochimic și a procesului-verbal de constatare a situației din teren”.

 

Art. 93 alin. (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (modificat prin Legea nr. 231/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 93, alin. (6prevedea:

„(6) În cazul terenurilor cu destinație specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza avizului Ministerului Apărării Naționale, a studiului pedologic și agrochimic și a procesului-verbal de constatare a situației din teren”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 93, alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) În cazul terenurilor cu destinație specială prevăzute la art. 2 lit. e), redarea sau introducerea în circuitul agricol a acestora se aprobă prin decizie emisă de către direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în baza avizului ministerului de resort, a studiului pedologic și agrochimic și a procesului-verbal de constatare a situației din teren.

 

Art. 94 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (modificat prin Legea nr. 231/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 94 prevedea:

„Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan pentru amplasarea construcțiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) și (3) se aprobă după cum urmează:

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă după cum urmează:

a) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole de până la 1 ha, inclusiv;

b) prin decizie a directorului direcției pentru agricultură județene, pentru terenurile agricole în suprafață de până la 100 ha, inclusiv, cu avizul structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

c) prin hotărâre a Guvernului, pentru terenurile agricole a căror suprafață depășește 100 ha, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 94, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

„Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor agricole situate în extravilan se aprobă după cum urmează:.

 

Art. 102 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (abrogat prin Legea nr. 231/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 102, alin. (2prevedea:

„(2) Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se dă de către oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol, județean sau al municipiului București, după caz, indiferent de mărimea suprafeței necesare, pe baza acordului deținătorilor și cu plata despăgubirilor convenite”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 102, alin. (2) se abrogă.

 

Art. 123 alin. (2), o nouă liniuță din Legea fondului funciar nr. 18/1991 (introdus prin Legea nr. 231/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 123 alin. (2), după ultima liniuță se introduce o nouă liniuță, cu următorul cuprins:

„- Normele metodologice privind gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexei nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 127/202/2002, cu modificările ulterioare”.

 

Alte prevederi ale Legii nr. 231/2018

 

Art. II prevede că în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Legii nr. 231/2018, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de respectiva lege pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate.

Potrivit art. III, cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 și 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor Legii nr. 231/2018.

Art. IV dispune că în situația în care scoaterea temporară din circuitul agricol s-a realizat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, beneficiarii pot solicita aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol, cu transferul garanției, precum și al dobânzii aferente în contul deschis pentru încasarea tarifului la Fondul de ameliorare a fondului funciar.

Art. V stabilește faptul că garanțiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 se pot restitui în termen de un an de la data intrării în vigoare a Legii nr. 231/2018, numai în condițiile îndeplinirii obligației de redare în circuitul agricol, în termenele prevăzute în actele de aprobare, pe baza următoarelor documente justificative:

a) cererea beneficiarului în care se specifică numărul contului și banca la care se face restituirea, înregistrată la direcția pentru agricultură județeană;

b) actele de aprobare a scoaterii temporare din circuitul agricol;

c) decizia de redare în circuitul agricol a terenurilor, emisă în baza procesului-verbal de constatare a situației din teren și a studiului pedologic;

d) documentul de plată a garanției la Fondul de ameliorare a fondului funciar;
e) avizele emise de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

Pentru situațiile în care termenul prevăzut în actul de aprobare pentru redarea terenului în circuitul agricol a fost depășit, garanțiile depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar se execută, fără nicio notificare prealabilă, sumele rezultate fiind utilizate conform destinației acestui fond.

Garanțiile depuse pentru scoaterea temporară din circuitul agricol înaintea intrării în vigoare a Legii nr. 186/2017 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, rămase nerestituite, precum și dobânzile aferente se transferă de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară la Fondul de ameliorare a fondului funciar constituit la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Restituirea întregii garanții, depuse la Fondul de ameliorare a fondului funciar, către beneficiari se face de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în condițiile din primul paragraf al acestui articol.

În aplicarea acestor dispoziții Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale emite instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Conform art. VI, anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Legea nr. 231/2018.

 

Anexa Legii nr. 231/2018

 

Această anexă reprezintă anexa nr. 1 la Legea nr. 18/1991. Redăm mai jos conținutul său, după cum urmează:

TARIFUL
datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan

Clasa terenului agricol 1 2 3 4 5
Tarif – lei/m2 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00

NOTĂ:

Tariful datorat pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea terenurilor agricole în intravilan se calculează înmulțind suprafața exprimată în metri pătrați a terenului solicitat pentru a fi scos din circuitul agricol cu valoarea din tabel.

Valoarea acestui tarif se indexează anual cu coeficientul de inflație și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea fondului funciar nr. 18/1991 – modificări (Legea nr. 231/2018) was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.