Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 și alte acte normative în domeniul educaţiei – modificări (Legea nr. 201/2018)

Abstract

In August 2018, several legal acts were amended, of which we mention herein: Forest Code,
Law no. 263/2010 on the unitary public pension system, Law of national education no. 1/2011, Law
on land resources no. 18/1991, Law no. 255/2010 on the expropriation for cause of public utility,
needed for the achievement of certain goals of national, county and local interest and Law no.
202/2002 on the equality of chances and treatment between women and men.
Moreover, in the same month, the following acts were also subjected to amendments: Regulation
of the Superior Council of Magistracy regarding the manner of organization and conduct of the
competition for the recruitment of the archives registrars, of the registrars and of the related staff and
the Regulation regarding the organization and conduct of the competition/exam for full-time
professional degree, advancement for superior professional degrees or ranks of the court clerks.
In August 2018 as well, there were published the Statute on the organization and exercise of the
profession of insolvency practitioner and the Code of professional ethics and discipline of the National
Union of Insolvency Practitioners of Romania.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult)

Legea nr. 201/2018

(M. Of. nr. 661 din 30 iulie 2018)

  modifică: art. 9 alin. (2), (4) și (5), art. 27 alin. (1), (3) și (4), art. 45 alin. (17), art. 101 alin. (2), art. 104 alin. (2), art. 104 alin. (3), (4) și (5^2);

  introduce: art. 27 alin. (4^1), art. 104 alin. (2^1), art. 104 alin. (7).

Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor 

(M. Of. nr. 507 din 30 iulie 2007; cu modif. ult.)

  modifică: art. 2 alin. (2) și (3), art. 8 alin. (1);

  abrogă: art. 8 alin. (3).

În M. Of. nr. 661 din 30 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 201/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației. 

 

Astfel, Legea nr. 163/2018 modifică, dar și completează Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.), precum și Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor (M. Of. nr. 507 din 30 iulie 2007; cu modif. ult.), făcând referire și la alte acte normative.

O modificare importantă adusă de noua reglementare Legii educației naționale nr. 1/2011 vizează faptul că statul asigură finanțarea de bază și pentru antepreșcolari. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază și pentru învățământul postliceal de stat.

Cu privire la Legea nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, una dintre cele mai importante modificări vizează faptul că posibilitatea consiliilor locale, cultelor recunoscute de lege, persoanelor juridice și fizice autorizate de a înființa, conform legii, unități de educație timpurie, și anume: creșe, grădinițe, centre de zi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În același sens, creșele înființate prin hotărâre a consiliului local, în subordinea acestuia, ca unități cu sau fără personalitate juridică, vor fi parte a sistemului public social, educațional.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse respectivelor acte normative mai sus menționate, prin Legea nr. 201/2018.

 

Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 201/2018)

 

Art. 9 alin. (2), (4) și (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 201/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (2), (4) și (5) prevedeau:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul de stat, precum și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu din învățământul particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal particular și confesional acreditat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.

(…)

(4) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin organismul specializat, stabilește anual costul standard per preșcolar/elev, cost care stă la baza finanțării de bază. De suma aferentă beneficiază toți preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ acreditate și evaluate periodic, conform legislației în vigoare.

(5) Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul «resursa financiară urmează elevul», în baza căruia alocația bugetară aferentă unui elev sau unui preșcolar se transferă la unitatea de învățământ la care acesta învață, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev, per preșcolar sau per antepreșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației Naționale.
(…)

(4) Ministerul Educației Naționale, prin organismul specializat, stabilește anual costul standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, cost care stă la baza finanțării de bază. De suma aferentă beneficiază toți antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul preuniversitar de stat, precum și antepreșcolarii, preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, profesional și liceal, particular și confesional, care studiază în unități de învățământ acreditate și evaluate periodic, conform legislației în vigoare.

(5) Finanțarea de bază a învățământului preuniversitar se face după principiul «resursa financiară urmează elevul», în baza căruia alocația bugetară aferentă unui elev, unui preșcolar sau antepreșcolar se transferă la unitatea de învățământ la care acesta învață, cu respectarea prevederilor alin. (2)-(4)”.

 

Art. 27 alin. (1), (3) și (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 201/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 27, alin. (1), (3) și (4) prevedeau:

„(1) Educația antepreșcolară se organizează în creșe și, după caz, în grădinițe și în centre de zi.

(…)

(3) Asigurarea personalului didactic necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de către autoritățile administrației publice locale, împreună cu inspectoratele școlare, cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.

(4) Tipurile și modalitățile de finanțare a serviciilor de educație timpurie antepreșcolară se reglementează prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Finanțarea din resurse publice se poate acorda numai furnizorilor de servicii de educație timpurie acreditați, de stat sau privați”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, alin. (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

(1) Educația antepreșcolară se organizează în creșe, grădinițe și în centre de zi. 

(…)

(3) Asigurarea personalului didactic și a celui de specialitate necesar desfășurării educației antepreșcolare se face de către Ministerul Educației Naționale conform art. 104 alin (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare.

(4) Finanțarea din resurse publice se acordă numai furnizorilor de servicii de educație timpurie acreditați, de stat, particular sau confesional”.

 

Art. 27 alin. (4^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 201/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 27, după alin. (4)se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:

(4^1) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii înscriși în unitățile acreditate de educație timpurie antepreșcolară de stat, particulară sau confesională, în limitele costului standard per antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale”.

 

Art. 45 alin. (17) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 201/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 45, alin. (17) prevedea:

„(17) În finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale, costul standard per elev și per preșcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității naționale sau a limbii minorității naționale. În cazul acestor unități se are în vedere izolarea lingvistică, geografică și numărul redus de elevi și preșcolari, precum și elevii prevăzuți la alin. (7). Același coeficient se aplică și în cazul unităților școlare cu predare în limba română, în condiții similare”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 45, alin. (17) se modifică și va avea următorul conținut:

„(17) În finanțarea de bază a unității de învățământ preuniversitar cu predare în limbile minorităților naționale costul standard per elev, per preșcolar și per antepreșcolar se calculează după un coeficient mărit pe baza factorilor de corecție, luând în considerare predarea în limba minorității naționale sau a limbii minorității naționale. În cazul acestor unități se au în vedere izolarea lingvistică, geografică și numărul redus de elevi, preșcolari și antepreșcolari, precum și elevii prevăzuți la alin. (7). Același coeficient se aplică și în cazul unităților școlare cu predare în limba română, în condiții similare”.

 

Art. 101 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 201/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 101, alin. (2) prevedea:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 101, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Statul asigură finanțarea de bază pentru toți antepreșcolarii, preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale”.

 

Art. 104 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 201/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 104, alin. (2) prevedea:

„(2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar:

a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora;

b) cheltuieli cu pregătirea profesională;

c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor;

d) cheltuieli cu bunuri și servicii”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 104, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Finanțarea de bază se asigură din bugetul de stat, pentru următoarele articole de cheltuieli, în funcție de care se calculează costul standard per elev/preșcolar/antepreșcolar, după cum urmează:

a) cheltuieli cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora, prin bugetul Ministerului Educației Naționale;

b) cheltuieli cu pregătirea profesională, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;

c) cheltuieli cu evaluarea periodică a elevilor, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale;

d) cheltuieli cu bunuri și servicii, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prin bugetele locale”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 și alte acte normative în domeniul educației – modificări (Legea nr. 201/2018) was last modified: septembrie 18th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.