Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 23/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

O.U.G. nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene

(M. Of. nr. 275 din 10 aprilie 2019)

introduce: art. 93^1, art. 112 alin. (9) și alin. (10), art. 226^1

– abrogă: art. 253

 

În M. Of. nr. 275 din 10 aprilie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 23/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene. 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

Art. 93^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 23/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 93 se introduce un nou articol, art. 93^1, cu următorul conținut:

„(1) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ pot hotărî modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media de cel puțin 7, în condițiile prezentei legi, și dacă postul este vacant.

(2) Cadrele didactice calificate care beneficiază de prevederile alin. (1) au dreptul să participe la mobilitatea de personal, potrivit metodologiei elaborate cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.”

 

Art. 112 alin. (9) și alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introduse prin O.U.G. nr. 23/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la articolul 112, după alin. (8) se introduc două noi alineate, alin. (9) și (10), cu următorul cuprins:

„(9) Înțelesul sintagmei «celelalte componente ale bazei materiale», prevăzută la alin. (2)-(4), cuprinde bunuri imobile și mobile afectate în mod direct și special funcționării învățământului, ca serviciu public, pentru satisfacerea interesului general, astfel: spații pentru procesul de învățământ, mijloace de învățământ, bunuri mobile dobândite în urma implementării de proiecte, cu finanțare rambursabilă sau nerambursabilă, biblioteci, ateliere școlare, ferme didactice, terenuri agricole, cămine, internate, cantine, cluburi ale elevilor, case ale corpului didactic; tabere școlare; baze și complexuri cultural-sportive; edituri și tipografii; unități de microproducție; palate și case ale copiilor și elevilor; spații cu destinația de locuință; orice alt obiect ce intră în patrimoniul destinat învățământului și salariaților din învățământul preuniversitar. Aceste componente ale bazei materiale sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile pe toată durata utilizării în sistemul de învățământ.

(10) Imobilele și componentele bazei materiale prevăzute la alin. (4), temporar disponibile, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Închirierea se face cu prioritate pentru activități de învățământ.”

 

Art. 226^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 23/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 226 se introduce un nou articol, art. 226^1, cu următorul cuprins:

„(1) Bunurile imobile prevăzute la art. 226 alin. (4) sunt – pe toată durata utilizării de către universitățile de stat – inalienabile, insesizabile și imprescriptibile.

(2) Bunurile mobile și imobile prevăzute la art. 226 alin. (4), disponibile temporar, pot fi închiriate pe bază de contract, cu renegociere anuală a contractului, numai în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale. Închirierea se face cu prioritate pentru activități de învățământ.”

Art. 253 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.U.G. nr. 23/2019)

Vechea reglementare

„(1) Cadrele didactice calificate, care au obținut nota/media de cel puțin 7 la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință publică organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate.

(2) Procedura privind repartizarea prevăzută la alin. (1) se stabilește prin metodologie elaborată cu consultarea partenerilor de dialog social și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale”.

 Potrivit noii reglementări, art. 253 se abrogă.

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 23/2019

Art. II prevede următoarele:

„(1) Termenul prevăzut la art. 9 alin. (2^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la începutul anului școlar 2021-2022.

(2) Unitățile de învățământ și componentele organizatorice înființate fără parcurgerea etapelor acreditării, precum și furnizorii de educație care au depășit termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, au obligația de a declanșa și de a se supune procesului de evaluare externă, periodică sau în vederea acreditării, după caz, în vederea asigurării calității educației, în termen de cel mult 1 an, calculat de la data de 30 aprilie 2019. Metodologia specifică de aplicare a dispozițiilor prezentului alineat se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Prin derogare de la termenul prevăzut de art. 31 lit. c) din O.U.G. nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale aprobă acreditarea unităților de învățământ evaluate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cu propunere de acreditare în baza constatării îndeplinirii standardelor și criteriilor de calitate. Finanțarea de bază pentru unitățile de învățământ particular și confesional, acreditate, se acordă începând cu anul școlar următor acreditării”.

Potrivit art. III, prin derogare de la prevederile art. 1 din Legea nr. 95/2018 privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanțării învățământului, hotărârile judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale personalului din învățământ, se achită în anul 2019, de la bugetul de stat aprobat prin Legea nr. 50/2019, prin bugetul Ministerului Educației Naționale.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

 

 

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.U.G. nr. 23/2019) was last modified: July 8th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.