Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (O.G. nr. 9/2018)

Art.  201 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 201, alin. (1) prevedea:

„(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităților din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu. Registrele matricole ale universităților devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 201, alin. (1)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Se constituie Registrul matricol unic al universităților din România, denumit în continuare RMUR. RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistrați toți studenții din România din universitățile de stat sau particulare acreditate ori autorizate să funcționeze provizoriu, precum și studenții-doctoranzi din Academia Română. Registrele matricole ale universităților și al Academiei Române devin parte a RMUR, asigurându-se un control riguros al diplomelor”.

 

Art.  201 alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 201, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Avizarea/Eliberarea numărului de formulare ale actelor de studii solicitate de către instituțiile de învățământ superior acreditate și de către Academia Română se realizează în baza informațiilor înscrise de acestea în RMUR, pentru promoția respectivă. Lipsa acestor informații reprezintă o nerespectare a obligațiilor prevăzute la art. 124 și conduce la neavizarea/neeliberarea formularelor actelor de studii solicitate”.

 

Art.  201 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 201, alin. (5) prevedea:

„(5) Baza de date electronică aferentă RMUR înregistrează și păstrează evidența diplomelor universitare emise în România, pe baza registrelor existente în universitățile acreditate”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 201, alin. (5)  se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) În baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate”.

 

Art.  207 alin. (2) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 207 alin. (2), lit. a) prevedea:

„(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele:

a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul universității;”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 207 alin. (2), lit. a) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Funcțiile de conducere sunt următoarele:

a) rectorul, prorectorii, directorul general administrativ, directorul general adjunct administrativ, la nivelul universității;”.

 

Art.  216 alin. (2) lit. e^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 216 alin. (2), după lit e) se introduce o nouă literă, lit. e^1), cu următorul conținut:

„(2) Ministerul Educației Naționale are următoarele atribuții principale:

(…)

e^1) gestionează modalitatea de utilizare a formularelor actelor de studii și a documentelor școlare, prin avizarea necesarului acestor formulare și prin comandarea în vederea tipăririi acestora, în baza înregistrărilor din RMUR, și controlează, periodic, modul de folosire a acestora de către instituțiile de învățământ superior și Academia Română”.

 

Art.  263 alin. (7^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 263, după alin. (7), se introduce un nou alineat, alin. (7^1), cu următorul conținut:

„(7^1) În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate”.

 

Art.  263 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 263, alin. (10) prevedea:

„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 263, alin. (10) se modifică și va avea următorul conținut:

„(10) Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat total sau parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ. De același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Prin același ordin se stabilesc atribuțiile persoanelor degrevate de norma didactică”.

 

Art.  294 alin. (5^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 294, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul conținut:

„(5^1) Contractul de muncă pe perioadă determinată dintre o universitate și un asistent universitar, încheiat în baza unui concurs, la care au fost îndeplinite standardele de ocupare specifice funcției prevăzute de art. 301 alin. (1), se transformă în contract de muncă pe perioadă nedeterminată, conferind calitatea de titular”.

 

Art.  294^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin O.G. nr. 9/2018)

 

Noua reglementare

În noua reglementare, după art. 294, se introduce un nou articol, art. 294^1, cu următorul conținut:

„Art. 294^1

(1) Personalul didactic titular prevăzut la art. 291 alin. (5) are dreptul de a promova în cariera didactică, pe bază de examen, într-una dintre funcțiile didactice prevăzute de art. 285 alin. (1) lit. b)-d), în limita posturilor didactice vacante aprobate, anual, de către senatul universității, în acest scop.

(2) Consiliul de administrație al universității aprobă cererile privind înscrierea la examen în vederea promovării în cariera didactică.

(3) Cererile de înscriere la examenul de promovare în cariera didactică cuprind precizarea funcției didactice și a postului pentru care se depune candidatura.

(4) La examenul pentru promovarea în carieră didactică pot participa cadrele didactice titulare care au avut calificativul «foarte bine» în ultimii 3 ani, nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 3 ani și îndeplinesc standardele de ocupare a posturilor didactice, specifice funcției, prevăzute la art. 301 alin. (3), (4) sau (5), după caz.

(5) Nu pot fi membri ai comisiilor constituite pentru organizarea și desfășurarea examenului în vederea promovării în cariera didactică persoanele care au soțul sau soția, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaților.

(6) Rezultatele examenelor de promovare în cariera didactică sunt aprobate de senatul universitar, iar încadrarea pe post se face începând cu prima zi a semestrului următor concursului.

(7) Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației Naționale.

(8) Universitățile au obligația să respecte metodologia prevăzută la alin. (7) și să publice posturile vacante pentru promovare în cariera didactică cel puțin pe site-ul web propriu și pe un site web specializat administrat de Ministerul Educației Naționale.

(9) Prevederile art. 298 și 299 sunt incidente și în ceea ce privește organizarea, desfășurarea și ocuparea posturilor didactice prin examene de promovare în cariera didactică.

(10) Prevederile art. 287 alin. (15) și (16) se aplică și cadrelor didactice titulare care au promovat prin examen în cariera didactică”.

 

Art.  361 alin. (3) lit. c) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin O.G. nr. 9/2018)

 

Vechea reglementare 

Potrivit vechii reglementări, la art. 361 alin. (3), lit. c) prevedea:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

(…)

c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2017-2018;”.

 

Noua reglementare

În noua reglementare, la art. 361 alin. (3), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1):

(…)

c) examenul de bacalaureat se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care începe clasa a IX-a în anul școlar 2020-2021;”.

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (O.G. nr. 9/2018) was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.