Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 82/2018)

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

 

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

Legea nr. 82/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 299 din 03 aprilie 2018)

modifică: art. 19 alin. (1^1), art. 25 alin. (4), art. 25 alin. (5)-(6), art. 32 alin. (5), art. 33 alin. (2), alin. (5) și alin. (7^1), art. 33 alin. (6), art. 33^1, art. 33^2 alin. (2)-(3), art. 63 alin. (1) lit. e^1) și e^3), art. 65 alin. (5^1), art. 68 alin. (6), art. 76 alin. (5), art. 102 alin. (3) lit. a), art. 254 alin. (2^1);

introduce: art. 96 alin. (2) lit. e);

abrogă: art. 33 alin. (6^1), art. 76 alin. (6)-(7), art. 90 alin. (4), art. 96 alin. (2) lit. a^1), art. 96 alin. (2) lit. b^1), art. 96 alin. (2) lit. c^1), art. 96^1-96^2, art. 254 alin. (3^1), art. 254 alin. (19^2), art. 254 alin. (2^1), art. 361 alin. (3) lit. h).

În M. Of. nr. 299 din 03 aprilie 2018, s-a publicat Legea nr. 82/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Legea nr. 82/2018 aduce modificări și completări Legii educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.). Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse respectivului act normativ:

 

Art. 19 alin. (1^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 alin. (1^1) prevedea:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza unități de învățământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțin de 100 de elevi, care să ofere educație și formare profesională prin învățământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învățământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) și cerințele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învățământ intră în structura unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică din localitate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza unități de învățământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțin de 100 de elevi, care să ofere educație și formare profesională prin învățământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învățământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) și cerințele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învățământ intră în structura sau funcționează ca structură, după caz, a unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică din localitate”.

 

Art. 25 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (4) prevedea:

„(4) Formarea profesională în scopul obținerii unei calificări se organizează prin învățământul profesional și tehnic, parte a sistemului național de învățământ preuniversitar, și prin formarea profesională a adulților. Învățământul dual este o formă de organizare atât a învățământului profesional și tehnic, cât și a formării profesionale a adulților, cu caracteristici specifice celor două tipuri de formare. Învățământul dual, ca parte a învățământului profesional și tehnic, reglementat prin prezenta lege, are următoarele caracteristici specifice:

a) este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

b) asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Învățământul dual este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic care se desfășoară pe bază de contract și are următoarele caracteristici:

a) este organizat, într-un cadru unitar, de către unitățile de învățământ la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comerț, asociații patronale de ramură, clustere în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

b) asigură o rută alternativă de educație și formare profesională, organizată pe bază de parteneriat și conform unor contracte individuale de pregătire practică încheiate cu operatorii economici care asumă ca responsabilitate principală pregătirea practică a elevilor;

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru învățământul profesional, și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) se bazează pe un parteneriat extins, asigurând colaborarea dintre unitățile de învățământ partenere, autoritățile publice centrale și locale și mediul economic și asociativ”.

 

Art. 25 alin. (5)-(6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificate prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (5)-(6) prevedeau:

„(5) Învățământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) și îndeplinește următoarele cerințe:

a) existența contractului de parteneriat încheiat între unul sau mai mulți operatori economici sau între o asociație/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;

b) existența contractului individual de pregătire practică, încheiat între elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților;

c) existența autorizării/acreditării operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual. Autorizarea/Acreditarea operatorilor economici implicați în formarea profesională prin învățământul dual se reglementează prin metodologie specifică aprobată prin hotărâre a Guvernului.

(6) Operaționalizarea caracteristicilor și cerințelor prevăzute la alin. (4) și (5), precum și aspectele specifice privind organizarea și funcționarea învățământului dual, admiterea în învățământul dual, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării, sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, în urma consultării reprezentanților operatorilor economici și a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (5)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(5) Învățământul dual reflectă caracteristicile prevăzute la alin. (4) și îndeplinește următoarele cerințe:

a) încheierea contractului de parteneriat între unul sau mai mulți operatori economici sau între structuri asociative/un consorțiu de operatori economici, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea școlară, contract care stabilește condițiile de colaborare, drepturile și obligațiile părților, precum și costurile asumate de parteneri;

b) încheierea contractului individual de pregătire practică dintre elev, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de învățământ, contract care stabilește drepturile și obligațiile părților.

(6) Organizarea și funcționarea învățământului dual, accesul în învățământul dual, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, în urma consultării reprezentanților operatorilor economici și a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate”.

 

Art. 32 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 32 alin. (5) prevedea:

„(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ pot beneficia de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Operatorii economici care încheie contract de parteneriat cu unitățile de învățământ care desfășoară învățământ profesional și tehnic, potrivit reglementărilor legale din domeniul educației naționale, beneficiază de facilități la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetelor fondurilor speciale sau bugetelor locale, potrivit prevederilor legale”.

 

Art. 33 alin. (2), alin. (5) și alin. (7^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificate prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (2), alin. (5) și alin. (7^1) prevedeau:

„(2) Pregătirea prin învățământul profesional și tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educației naționale la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate.

(…)

(5) Absolvenții învățământului profesional pot continua studiile în învățământul liceal.

(…)

(7^1) Unitățile de învățământ de stat în care se organizează învățământ profesional sunt stabilite de inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional și tehnic, precum și la solicitările operatorilor economici interesați în formarea profesională prin învățământul profesional”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (2), alin. (5) și alin. (7^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pregătirea prin învățământul profesional și tehnic se realizează pe baza standardelor de pregătire profesională aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, la propunerea Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, și elaborate în urma consultării partenerilor sociali. Standardele de pregătire profesională se realizează pe baza standardelor ocupaționale aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Standardele de pregătire profesională se realizează prin consultare cu operatorii economici în situația în care nu există standarde ocupaționale actualizate.

(…)

(5) Absolvenții învățământului profesional pot continua studiile în ciclul superior al învățământului liceal, în condițiile stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

(…)

(7^1) Unitățile de învățământ de stat în care se organizează învățământ profesional sunt stabilite de inspectoratele școlare, cu consultarea autorităților administrației publice locale, a comitetelor locale de dezvoltare a parteneriatului social, având în vedere tendințele de dezvoltare socială și economică precizate în documentele strategice regionale, județene și locale privind învățământul profesional, precum și la solicitările operatorilor economici și ale structurilor asociative interesate în formarea profesională prin învățământul profesional”.

 

Art. 33 alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33 alin. (6) prevedea:

„(6) Absolvenții învățământului obligatoriu care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) Absolvenții învățământului gimnazial care întrerup studiile pot fi cuprinși, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, într-un program de pregătire profesională, în vederea dobândirii unei calificări profesionale”.

 

Art. 33 alin. (6^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (abrogat prin Legea nr. 82/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 alin. (^1) se abrogă.

 

Art. 33^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificat prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33^1 prevedea:

„(1) Învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor.

(2) Absolvenții învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(3) Absolvenții învățământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pot continua studiile pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor absolvenți ai învățământului liceal și/sau absolvenți cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(5) Absolvenții de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinși în programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învățământ liceal. Condițiile de acces, conținutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Învățământul profesional și tehnic, inclusiv dual, se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi și competențe preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 și 5, conform Cadrului național al calificărilor. Învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 4 și 5 se organizează începând cu anul școlar 2019-2020.

(2) Absolvenții învățământului profesional și tehnic, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare profesională pentru nivel 3, 4 sau 5, conform Cadrului național al calificărilor, și suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass.

(3) Absolvenții învățământului profesional, inclusiv dual, care promovează examenul de certificare a calificării profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pot continua studiile în învățământul liceal pentru dobândirea unei calificări de nivel 4, conform Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(4) Pot avea acces la o calificare profesională de nivel 5 al Cadrului național al calificărilor absolvenți ai învățământului liceal și/sau absolvenți cu certificat de calificare profesională de nivel 4 al Cadrului național al calificărilor, în condițiile stabilite prin metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

(5) Absolvenții de învățământ profesional și tehnic, inclusiv dual, care nu au finalizat studiile liceale pot fi cuprinși în programe de pregătire pentru finalizarea nivelului de învățământ liceal. Condițiile de acces, conținutul și durata acestor programe de pregătire sunt reglementate prin metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale”.

 

Art. 33^2 alin. (2)-(3) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (modificate prin Legea nr. 82/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 33^2 alin. (2)-(3) prevedeau:

„(2) Contractul-cadru de parteneriat se reglementează prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educației Naționale, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.

(3) Pentru pregătirea profesională, fiecare elev major, respectiv părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor încheie un contract de pregătire practică individual cu operatorul economic și unitatea de învățământ, reglementat prin metodologie specifică elaborată de Ministerul Educației Naționale, cu consultarea prealabilă a reprezentanților desemnați ai operatorilor economici și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale, și aprobată prin ordin al ministrului educației naționale”.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

 

Legea educației naționale nr. 1/2011 – modificări (Legea nr. 82/2018) was last modified: iunie 4th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.