Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – completare (Legea nr. 57/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.)

Legea nr. 57/2019 pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011

(M. Of. nr. 252 din 2 aprilie 2019)

– introduce: art. 31^1-31^2, art. 45 alin. (2^1), anexă pct. 29^1

 

 

În M. Of. nr. 252 din 2 aprilie 2019 s-a publicat Legea nr. 57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele completări Legii educației naționale nr. 1/2011.

Potrivit uneia dintre aceste completări, lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabilește prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Această listă se actualizează din 3 în 3 ani, iar în raport cu necesitățile identificate pe piața muncii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține finanțarea cheltuielilor aferente înființării de noi specializări sau calificări profesionale în domeniul agriculturii, precum și a unor programe de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.

 

Vă prezentăm, în continuare, completările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011.

 

Art. 31^1-31^2 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 57/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 31,  se introduc două noi articole, art. 31^1-31^2, cu următorul conținut:

„Art. 31^1

(1) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține, pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, finanțarea de investiții specific în agricultură din categoria celor prevăzute la art. 31 alin. (2^1), precum și cheltuieli materiale necesare funcționării acestora, așa cum suntele definite la pct. 29^1 din anexă, pe baza unei metodologii aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) Finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, fiind aprobate, anual, prin Legea bugetului de stat, ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, repartizate pe unități administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ.

(3) Bunurile mobile și immobile achiziționate/realizate pe baza finanțării prevăzute la alin. (1) intră în proprietatea liceelor cu profil preponderent agricol și se utilizează conform destinației stabilite de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(4) Lista liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol se stabilește prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Această listă se actualizează din 3 în 3 ani.

(5) În raport cu necesitățile identificate pe piața muncii, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale susține finanțarea cheltuielilor aferente înființării de noi specializări/calificări profesionale în domeniul agriculturii, precum și a unor programe de perfecționare a cadrelor didactice de specialitate din cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol.

(6) În vederea dezvoltării învățământului agricol, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale poate propune:

a) alocarea fundamentată a unei cifre de școlarizare pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) măsuri privind îmbunătățirea structurii organizatorice pentru liceele tehnologice cu profil preponderent agricol, cu respectarea legislației privind asigurarea calității;

c) înființarea de noi specializări/calificări profesionale, conform legislației în vigoare, în domeniul agricol.

(7) În cazul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, directorul acestora încheie un contract de management privind gestiunea investițiilor specific în agricultură cu reprezentantul desemnat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în vederea utilizării, întreținerii și exploatării eficiente a bunurilor finanțate conform prevederilor alin. (1).

(8) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale are dreptul de a coordona și controla modul în care directorii liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol gestionează, utilizează, întrețin și exploatează investițiile specifice în agricultură prevăzute la alin. (1).

(9) În cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, consiliile de administrație se măresc cu 2 membri, desemnați de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(10) Modul de utilizare a veniturilor proprii obținute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice se reglementează prin ordin comun al ministrului educației naționale și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

Art. 31^2

(1) Liceele tehnologice cu profil preponderent agricol care nu au în proprietate sau în administrare ori în folosință terenuri agricole în extravilan primesc în folosință, prin grija Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, o suprafață de minimum 10 ha, în echivalent arabil, pentru constituirea lotului didactic experimental.

(2) Loturile didactice experimentale prevăzute la alin. (1) se atribuie la cererea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, din fondul de rezervă aflat la dispoziția consiliilor locale sau, după caz, din alte surse, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(3) Practica de specialitate a liceelor tehnologice cu profil preponderant agricol se asigură cu sprijinul unităților subordinate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în colaborare cu inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București”.

 

Art. 45 alin. (2^1) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 57/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 45, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul conținut:

„(2^1) Unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale pot fi înființate de către:

a) autorități ale administrației publice locale sau județene, prin hotărâre;

b) cultele recunoscute de lege;

c) persoane juridice de drept privat;

d) ministrul educației naționale, prin ordin, conform prevederilor art. 61 alin. (4^1);

e) în condițiile în care drepturile constituționale garantate de art. 32 alin. (3) din Constituția României, republicată, persoanelor aparținând minorităților naționale de a învăța limba lor maternă și de a putea fi instruite în această limbă nu se realizează în unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale, înființate conform lit. a) și d), pe baza solicitărilor, deși există cereri ale părinților sau tutorilor legali ori ale organizației minorității naționale reprezentate în Parlamentul României, atunci exercitarea acestor drepturi se va asigura prin lege, înființându-se unități de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale cuprinzând toate grupele, clasele de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal și postliceal solicitate”.

 

Anexă pct. 29^1 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (introdus prin Legea nr. 57/2019)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, în anexă după pct. 29 se introduce un nou punct, pct. 29^1, cu următorul conținut:

„29^1.

Investițiile specifice în agricultură și cheltuielile material necesare funcționării liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol sunt reprezentate de:

a) construcțiile agricole și zootehnice, inclusive modernizarea acestora;

b) achiziționarea de combine, tractoare și echipamentele de lucru specifice acestora, mijloace de transport, echipamente pentru irigații, motoare și alte tipuri de echipamente pentru dotarea laboratoarelor didactice și a atelierelor mecanice, animale vii și echipamente specific activității în zootehnie și medicină veterinară, echipamente de procesare;

c) înființarea de plantații pomicole, viticole, sere, solare și răsadnițe;

d) alte tipuri de construcții precum cantine, internate, săli de sport, inclusive modernizarea acestora;

e) întreținerea și repararea bunurilor cuprinse la lit. a) – d)”.

 

Alte prevederi

 

Conform art. II, se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la propunerea ordonatorului principal de credite. De asemenea, acesta se autorizează să introducă și modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea educației naționale nr. 1/2011 – completare (Legea nr. 57/2019) was last modified: July 8th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.