Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și alte acte normative – modificări (Legea nr. 212/2018)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

(M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004; cu modif. ult.)

Legea nr. 212/2018

(M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018)

 

  modifică: art. 2 alin. (1) lit. c), art. 5 alin. (3), art. 7 alin. (1), (3) și (5), art. 7 alin. (6) lit. b), art. 8 alin. (1) și (2), art. 10 alin. (1), (1^1) și (3), art. 13 alin. (1), art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (1) și (4), art. 16 alin. (1), art. 16^1, art. 17 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (2), art. 21, art. 24 alin. (3) și (4), art. 25 alin. (2) și (3);

  introduce: art. 2 alin. (1) lit. c^1), art. 10 alin. (4);

  abrogă: art. 5 alin. (4), art. 7 alin. (6) lit. c)-e), art. 7 alin. (7), art. 11 alin. (1).

Legea nr. 101/2016

(M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016; cu modif. ult.)

  modifică: art. 53 alin. (1);

  introduce: art. 53 alin. (1^1) și (1^2).

Legii nr. 165/2013

(M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.)

  introduce: art. 35 alin. (1^1).
 Legii nr. 164/2014

(M. Of. nr. 910 din 15 decembrie 2014)

  modifică: art. 8.

În M. Of. nr. 658 din 30 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative.

Astfel, vă prezentăm, în continuare modificările aduse de Legea nr. 212/2018, Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004; cu modif. ult.), Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016; cu modif. ult.), Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România (M. Of. nr. 278 din 17 mai 2013; cu modif. ult.) și respectiv Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative (M. Of. nr. 910 din 15 decembrie 2014).

 

Legea nr. 554/2004 (modificată prin Legea nr. 212/2018)

 

Art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 2 alin. (1), lit. c) prevedea:

„(1) În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

(…)

c) act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute și alte categorii de contracte administrative supuse competenței instanțelor de contencios administrativ;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), lit. c) se modifică și va avea următorul conținut:

c) act administrativ – actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naștere, modifică sau stinge raporturi juridice;”.

 

Art. 2 alin. (1) lit. c^1) din Legea contenciosului administrativ (introdus prin Legea nr. 212/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1), după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:

„c^1) sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, și contractele încheiate de autoritățile publice care au ca obiect punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achizițiile publice; prin legi speciale pot fi prevăzute și alte categorii de contracte administrative;”.

 

Art. 5 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (3) prevedea:

„(3) Actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor pot fi atacate numai pentru exces de putere”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) În litigiile referitoare la actele administrative emise pentru aplicarea regimului stării de război, al stării de asediu sau al celei de urgență, cele care privesc apărarea și securitatea națională ori cele emise pentru restabilirea ordinii publice, precum și pentru înlăturarea consecințelor calamităților naturale, epidemiilor și epizootiilor nu sunt aplicabile prevederile art. 14”.

 

Art. 5 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ (abrogat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 5, alin. (4) prevedea:

„(4) În litigiile prevăzute la alin. (3) nu sunt aplicabile prevederile art. 14 și 21”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (4) se abrogă.

 

Art. 7 alin. (1), (3) și (5) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (1), (3) și (5) prevedeau:

„(1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

(…)

(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept, din momentul în care a luat cunoștință, pe orice cale, de existența acestuia, în limitele termenului de 6 luni prevăzut la alin. (7).

(5) În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici sau al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe, precum și în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1), (3) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„ (1) Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorității publice emitente sau autorității ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Pentru motive temeinice, persoana vătămată, destinatar al actului, poate introduce plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului.

(…)

(3) Este îndreptățită să introducă plângere prealabilă și persoana vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim, printr-un act administrativ cu caracter individual, adresat altui subiect de drept. Plângerea prealabilă, în cazul actelor administrative unilaterale, se va introduce în termen de 30 de zile din momentul în care persoana vătămată a luat cunoștință, pe orice cale, de conținutul actului. Pentru motive temeinice, plângerea prealabilă se poate formula și peste termenul de 30 de zile, dar nu mai târziu de 6 luni de la data la care a luat cunoștință, pe orice cale, de conținutul acestuia. Termenul de 6 luni prevăzut în prezentul alineat, precum și cel prevăzut la alin. (1) sunt termene de prescripție.

(…)

(5) În cazul acțiunilor introduse de prefect, Avocatul Poporului, Ministerul Public, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, al celor care privesc cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe sau dispoziții din ordonanțe sau al acțiunilor îndreptate împotriva actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil și au produs efecte juridice, precum și în cazurile prevăzute la art. 2 alin. (2) și la art. 4 nu este obligatorie plângerea prealabilă”.

 

Art. 7 alin. (6) lit. b) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7 alin. (6), lit. b) prevedea:

„(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative are semnificația concilierii în cazul litigiilor comerciale, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind aplicabile în mod corespunzător. În acest caz, plângerea trebuie făcută în termenul de 6 luni prevăzut la alin. (7), care va începe să curgă:

(…)

b) de la data modificării contractului sau, după caz, de la data refuzului cererii de modificare făcute de către una dintre părți, în cazul litigiilor legate de modificarea contractului;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (6), partea introductivă și lit. b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(6) Plângerea prealabilă în cazul acțiunilor care au ca obiect contracte administrative trebuie făcută în termen de 6 luni, care va începe să curgă:

(…)

b) de la data când reclamantul a cunoscut cauza anulării, dar nu mai târziu de un an de la încheierea contractului”.

 

Art. 7 alin. (6) lit. c)-e) din Legea contenciosului administrativ (abrogat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7 alin. (6), lit. c)-e) prevedeau:

„c) de la data încălcării obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de executarea contractului;

d) de la data expirării duratei contractului sau, după caz, de la data apariției oricărei alte cauze care atrage stingerea obligațiilor contractuale, în cazul litigiilor legate de încetarea contractului;

e) de la data constatării caracterului interpretabil al unei clauze contractuale, în cazul litigiilor legate de interpretarea contractului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (6), lit. c)-e) se abrogă.

 

Art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ (abrogat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7, alin. (7) prevedea:

„(7) Plângerea prealabilă în cazul actelor administrative unilaterale se poate introduce, pentru motive temeinice, și peste termenul prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 6 luni de la data emiterii actului. Termenul de 6 luni este termen de prescripție”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (7) se abrogă.

 

Art. 8 alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ (modificat prin Legea nr. 212/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 8, alin. (1) și (2) prevedeau:

„(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

(…)

(2) Instanța de contencios administrativ este competentă să soluționeze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum și orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea și încetarea contractului administrativ”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 8, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(1) Persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulțumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanța de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate și, eventual, reparații pentru daune morale. De asemenea se poate adresa instanței de contencios administrativ și cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluționarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluționare a unei cereri, precum și prin refuzul de efectuare a unei anumite operațiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim. Motivele invocate în cererea de anulare a actului nu sunt limitate la cele invocate prin plângerea prealabilă.

(…)

(2) Instanța de contencios administrativ este competentă să soluționeze litigiile care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum și orice litigii legate de încheierea contractului administrativ, inclusiv litigiile având ca obiect anularea unui contract administrativ. Litigiile care decurg din executarea contractelor administrative sunt în competența de soluționare a instanțelor civile de drept comun”.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și alte acte normative – modificări (Legea nr. 212/2018) was last modified: august 6th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.