Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 185/2018)

Abstract

In July 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct
regulations.
Moreover, other regulations were also amended, among which we mention: the Status of Civil
Servants, the Status on the organization and practice of the profession of insolvency practitioner,
Law no. 76/2002 on the unemployment insurance system and employment stimulation and other
regulations, Law no. 47/1992 on the organization and functioning of the Constitutional Court,
Accounting Law no. 82/1991, Law no. 31/1990 on companies, Law no. 263/2010 on the public
pension unitary system, Law regarding cadastre and real estate publicity no. 7/1996, Law no.
304/2004 on judicial organization, Administrative Law no. 554/2004 and other regulations.
Also in July, Law no. 190/2018 regarding the measures for the enforcement of the general
Regulation regarding the data protection was published in the Official Journal.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

(rep. M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.)

Legea nr. 185/2018

(M. Of. nr. 638 din 23 iulie 2018)

modifică: art. 9 alin. (7) și (11), art. 9 alin. (25), art. 11 alin. (1), art. 11 alin. (2) lit. p), art. 13 alin. (2) și partea introductivă a alin. (7), art. 14 alin. (7), art. 22 alin. (13), art. 22^1 alin. (1), art. 31 alin. (6), art. 35 alin. (5) și (6), art. 37 alin. (5), art. 41 alin. (1), art. 41 alin. (8) și (9);

introduce: art. 2 alin. (6)-(12), art. 3 alin. (2^1)-(2^2), art. 3 alin. (9^1), art. 3 alin. (11^1), art. 14 alin. (6^1), art. 24 alin. (5)-(7), art. 35 alin. (7), art. 41 alin. (1^1);

abrogă: art. 11 alin. (2) lit. s), art. 13 alin. (8), (9) și (10), art. 26 alin. (3)-(6), art. 41 alin. (3) lit. d).

 

În M. Of. nr. 638 din 23 iulie 2018, s-a publicat Legea nr. 185/2018 pentru aprobarea O.U.G. nr. 31/2018 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (M. Of. nr. 353 din 23 aprilie 2018).

Legea nr. 185/2018 modifică indirect Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (rep. M. Of. nr. 720 din 24 septembrie 2015; cu modif. ult.).

Vă prezentăm, în continuare, respectivele modificări:

 

Art. 2 alin. (6)-(12) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 185/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 2 după alin. (5) se introduc șapte noi alineate, alin. (6)-(12), cu următorul cuprins:

„(6) Pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a terenurilor agricole din domeniul public și/sau privat al statului, situate în extravilan, a suprafețelor terestre și acvatice, inclusiv terenurile aflate permanent sub apă și plajelor din Rezervația Biosferei „Delta Dunării”, responsabilitate ce revine, conform legii, administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului, instituții publice centrale ce dețin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislației speciale, aceștia pot contracta lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale care includ astfel de imobile.

(7) Măsura prevăzută la alin. (6) este aplicabilă și imobilelor supuse procedurilor necesare trecerii terenurilor proprietate publică a statului, în proprietatea privată a statului pentru a fi afectate restituirii în natură, ce fac obiectul Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Lucrările prevăzute la alin. (6) și (7) sunt incluse în Programul național de cadastru și carte funciară și constituie pentru administratorii domeniului public și/sau privat al statului, instituții publice centrale ce dețin în administrare astfel de terenuri în temeiul legislației speciale, indiferent de sistemul de finanțare, acțiuni urgente, pentru a căror îndeplinire este necesar a se solicita, de către aceștia, Agenției Naționale, finanțare.

(9) Sumele necesare finanțării activității de înregistrare sistematică contractată de administratorii domeniului public și/sau privat al statului, se aprobă de către Consiliul de administrație al Agenției Naționale, în limita bugetului aprobat, de la o poziție distinctă de transferuri și constituie sursa de finanțare a acestei activități, ce urmează a fi evidențiată la o poziție distinctă de venituri în bugetul administratorilor, în temeiul prezentei legi, și utilizate potrivit acestei destinații.

(10) Agenția Națională, prin oficiile teritoriale, realizează, conform procedurilor legale în vigoare, înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor aferente sectoarelor cadastrale ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, pe baza solicitărilor administratorilor bunurilor din domeniul public sau privat al statului prevăzuți la alin. (6) și (7).

(11) Fondurile aferente acestor lucrări se virează de către Agenția Națională în contul administratorilor domeniului public și/sau privat al statului, după înființarea cărților funciare pentru toate imobilele din sectorul cadastral contractat.

(12) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condițiile alin. (6) și (7), se face cu respectarea dispozițiilor art. 9 alin. (7) – (9), precum și a dispozițiilor art. 11 alin. (2) și art. 17”.

 

Art. 3 alin. (2^1)-(2^2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 185/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul cuprins:

„(2^1) Instituțiile subordonate Agenției Naționale sunt conduse de directori, care au calitatea de ordonatori terțiari de credite, numiți și eliberați din funcție prin ordin al directorului general al Agenției Naționale.

(2^2) În cazul în care aplicarea normelor de la alin. (21) de numire și revocare din funcție a directorilor instituțiilor subordonate Agenției Naționale are ca și consecință încetarea de drept a contractelor
individuale de muncă ale persoanelor încadrate anterior în aceste funcții, acestea pot opta pentru o funcție de execuție vacantă la nivelul instituției pentru care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, în caz contrar urmând a se proceda la eliberarea din funcție
”.

 

Art. 3 alin. (9^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 185/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 3 după alin. (9) se introduce un nou alineat, alin. (9^1), cu următorul cuprins:

„(9^1) Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară are rang de secretar de stat”.

 

Art. 3 alin. (11^1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (introdus prin Legea nr. 185/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, după alin. (11) se introduce un nou alineat, alin. (11^1), cu următorul cuprins:

„(11^1) Structura organizatorică, precum și, prin derogare de la art. 29 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, numărul de personal al Agenției Naționale și instituțiilor subordonate se stabilește, cu aprobarea Consiliului de administrație și cu încadrare în cheltuielile de personal aprobate, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

 

Art. 9 alin. (7) și (11) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (7) și (11) prevedeau:

„(7) Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar și a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenția Națională, din veniturile proprii în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiția respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9) și la art. 11 alin. (2) lit. s).

(…)

(11) Prin derogare de la dispozițiile art. 77^1 alin. (6)-(8) din Legea nr. 571/2003*), cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile referitoare la calculul, încasarea și virarea impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare nu sunt aplicabile actelor notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moștenitor, certificat de moștenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unității administrativteritoriale, în vederea realizării înregistrării sistematice. Dispozițiile art. 77^1 alin. (6) – (8) din Legea nr. 571/2003*), cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile certificatelor de înscriere în cartea funciară a posesorului ca proprietar”.


*) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015) a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2016, potrivit art. 501 al acesteia. La aceeași dată, se abrogă Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modif. ult.), conform art. 502 alin. (1) din noul act normativ. Trimiterile făcute prin alte acte normative la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se consideră a fi făcute la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit art. 502 alin. (2) al acesteia.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (7) și (11) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(7) Plata onorariilor și tarifelor în vederea eliberării, de către notarii publici a certificatelor de moștenitor, certificate întocmite cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se face de către Agenția Națională din veniturile proprii în aplicarea Programului național de cadastru și carte funciară, chiar și ulterior finalizării înregistrării sistematice, sub condiția respectării termenelor maximale prevăzute la alin. (9).

(…)

(11) Prin derogare de la prevederile Codului fiscal, actele notariale prin care operează transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia constatate prin certificat de moștenitor, certificat de moștenitor suplimentar sau certificat de legatar, eliberate la solicitarea oficiului teritorial sau a secretarului unității administrativ-teritoriale în vederea realizării înregistrării sistematice, nu sunt supuse impozitului pe venitul din transferul proprietăților imobiliare”.

 

Art. 9 alin. (25) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (25) prevedea:

„(25) În aplicarea prevederilor alin. (23) și (24), ca urmare a sesizării camerei notarilor publici, potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. g) și ale art. 12 alin. (4), notarii publici eliberează certificatele de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute, respectiv certificatele de înscriere a posesorului ca proprietar, la cererea persoanelor interesate”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 alin. (25) se modifică și va avea următorul conținut:

„(25) În aplicarea prevederilor alin. (23) și (24), ca urmare a sesizării camerei notarilor publici, potrivit dispozițiilor art. 11 alin. (2) lit. g) și ale art. 12 alin. (4), notarii publici eliberează certificatele de moștenitor pentru succesiunile nedezbătute”.

 

Art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (abrogat prin Legea nr. 185/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea:

„Unitățile administrativ-teritoriale și/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoștința publică, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în scopul informării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și a persoanelor fizice și juridice care dețin drepturi referitoare la imobile, cu privire la obligația de a furniza date și informații privitoare la imobile, necesare derulării procesului de înregistrare sistematică, precum și la obligația tuturor deținătorilor de imobile de a verifica corectitudinea acestor informații”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I din O.U.G. nr. 31/2018, pct. 6 se abrogă. Art. I din O.U.G. nr. 31/2018, pct. 6 prevedea:

„La art. 11, alin. (1) se abrogă”.

 

Art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (modificat prin Legea nr. 185/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) lit. p) prevedea:

„p)  închiderea vechilor evidențe, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;” (abrogată).

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) lit. p) se modifică și va avea următorul conținut:

„p) informarea publică, prin ordin al directorului general al Agenției Naționale, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;”.

 

Art. 11 alin. (2) lit. s) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 (abrogat prin Legea nr. 185/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (2) lit. s) prevedea:

„s) eliberarea de către notarul public, la cererea posesorilor imobilelor care au făcut obiectul înregistrării sistematice, în termen de maximum 2 ani, dar nu mai devreme de 90 de zile de la data deschiderii cărților funciare, a certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (2) lit. s) se abrogă.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 – modificări (Legea nr. 185/2018) was last modified: septembrie 14th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.