H.G. nr. 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe

Actul modificat

Actul modificator Sumar
H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

(M. Of. nr. 44 din 16 ianuarie 2017)

H.G.nr. 868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului

(M. Of. nr. 556 din 1 august 2003; cu modif. ult.)

H.G. nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român

(M. Of. nr. 748 din 17 august 2005, cu modif. ult.)

H.G. nr. 1006/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

(M. Of. nr. 1072 din 30 decembrie 2016, cu modif. ult.)

 

H.G. nr. 9/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe

(M. Of. nr. 20 din 14 ianuarie 2020)

– modifică:

H.G. nr. 16/2017: art. 1 alin. (3) lit. a) și e), art. 3 alin. (2) lit. b), h) și k), art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (4), art. 6, art. 7, art.  8 alin. (1), art. 9 alin. (1), art. 11 alin. (2) lit. b), art. 12, art. 14 alin. (2), (4), (7), art. 16 alin. (3), anexele 1 și 2;

H.G. nr. 868/2003: art. 2, art. 5 alin. (1);

H.G. nr. 880/2005: art. 4, alin. (2), (4) și (5);

introduce:

H.G. nr. 16/2017: art. 1 alin. (21);

H.G. nr. 880/2005: art. 2 alin. (4);

abrogă:

H.G. nr. 16/2017: art. 3 alin. (11), art. 3 alin. (2) lit. g), art. 14 alin. (6), (9), anexa nr. 21;

H.G. nr. 1006/2016: art. 3 alin. (5);

În M. Of. nr. 20 din 14 ianuarie 2020 a fost publicată H.G. nr. 9/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe.

Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse actelor normative din domeniul afacerilor externe.

H.G. nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe

 

Art. 1 alin. (21)

Noua reglementare

La art. 1, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) În vederea realizării politicii externe, MAE colaborează cu toate autoritățile publice cu atribuții în domeniul politicii externe”.

 

Art. 1 alin. (3) lit. a) și e)

Vechea reglementare

„(3) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, M.A.E. exercită următoarele funcții:

a) strategică, prin care urmărește elaborarea și aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

(…);

e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel național și local a activității de implementare a obiectivelor de politică externă; de asemenea, asigură, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, coordonarea în domeniul afacerilor europene pentru implementarea obiectivelor rezultând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv organizarea și exercitarea președinției Consiliului UE din primul semestru 2019”.

Noua reglementare

La art. 1 alin. (3) lit. a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„a) strategică, prin care contribuie la elaborarea și urmărește aplicarea Programului de guvernare în domeniul său de activitate;

(…)

e) de coordonare, prin care asigură coordonarea la nivel național și local a activității de implementare a obiectivelor de politică externă; de asemenea, asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene în scopul participării României la procesul decizional al instituțiilor Uniunii Europene”.

 

 

Art. 2

Vechea reglementare

„În realizarea funcțiilor sale, M.A.E. are următoarele atribuții principale:

1. apără și promovează pe plan extern interesele naționale ale României;

2. inițiază și sprijină activități internaționale menite să ducă la dezvoltarea de relații pașnice și de cooperare cu toate statele, întemeiate pe principiile fundamentale și pe normele în vigoare ale dreptului internațional; promovează în plan internațional valorile democrației, ale statului de drept, respectarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, colaborarea pașnică și solidaritatea umană;

3. contribuie la promovarea intereselor naționale ale României în organizații și alte structuri internaționale;

4. poate încheia contracte de comodat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, cu reprezentanțele din România ale organizațiilor internaționale, având ca obiect imobile proprietate privată a statului, deținute de M.A.E. în condițiile legii, necesare pentru desfășurarea activităților acestora, conform obligațiilor asumate de România;

5. inițiază sau participă la negocierea și la încheierea tuturor documentelor internaționale care conțin prevederi referitoare la acordarea de fonduri financiare nerambursabile de la bugetul de stat către state terțe în curs de dezvoltare, care intră în categoria asistenței oficiale pentru dezvoltare, potrivit legii;

6. urmărește, analizează și semnalează aspecte privind evoluția relațiilor internaționale și coordonează activitățile de cooperare bilaterală și multilaterală;

7. apără în străinătate drepturile și interesele statului român, ale cetățenilor și ale persoanelor juridice române, în conformitate cu legea română și dreptul internațional aplicabil, precum și cu practica internațională;

8. coordonează implementarea sancțiunilor internaționale adoptate prin rezoluții ale Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, decizii și regulamente sau alte instrumente la nivelul Uniunii Europene, prin acte fără caracter obligatoriu, adoptate în cadrul unor organizații internaționale ori de către alte state, precum și prin decizii unilaterale ale României sau ale altor state și asigură informarea organizațiilor internaționale relevante cu privire la procesul de implementare;

9. inițiază și/sau participă la negocierea tratatelor și a altor documente de cooperare internațională, inclusiv a tratatelor încheiate la nivelul Uniunii Europene și a celor privind amendarea tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 privind tratatele și Legea nr. 276/2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele încheiate între Uniunea Europeană și statele membre, pe de o parte, și state terțe sau organizații internaționale, pe de altă parte;

10. prezintă Guvernului, singur sau, după caz, împreună cu celelalte ministere, propuneri privind semnarea, ratificarea, aprobarea ori acceptarea tratatelor, aderarea la acestea ori denunțarea lor, renunțarea la acestea sau retragerea, elaborează și efectuează schimbul instrumentelor de ratificare, depune instrumentele de ratificare, aderare ori de acceptare, notifică aprobarea sau acceptarea tratatelor internaționale și denunțarea lor, renunțarea la acestea ori retragerea, eliberează, în condițiile legii, documente certificând deplinele puteri, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;

11. urmărește, direct sau în colaborare cu ministerele, cu celelalte autorități ale administrației publice centrale de specialitate, precum și cu autorități ale administrației publice locale, aplicarea prevederilor tratatelor și ale altor documente internaționale la care România este parte și prezintă propuneri pentru îndeplinirea întocmai și cu bună-credință a obligațiilor asumate, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;

12. păstrează originalele tratatelor bilaterale la nivel statal și guvernamental, copiile certificate ale tratatelor multilaterale la care România este parte și originalele tratatelor al căror depozitar este România și îndeplinește obligațiile ce decurg din această calitate, în conformitate cu Legea nr. 590/2003 și Legea nr. 276/2011;

13. îndeplinește celelalte atribuții care îi revin conform Legii nr. 590/2003 și Legii nr. 276/2011;

14. elaborează sau, după caz, cooperează cu ministerele și cu celelalte autorități publice ale administrației publice centrale de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative care au legătură cu relațiile externe ale României;

15. colaborează la elaborarea politicii României în domeniul relațiilor economice internaționale și contribuie la stabilirea și încheierea de parteneriate strategice în domenii-cheie, în concordanță cu prioritățile și interesele naționale ale României;

16. coordonează, planifică și operaționalizează politica națională în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare, conform legii;

17. coordonează, conform strategiei naționale privind capacitățile civile, activitățile de planificare, pregătire de personal și participare la misiuni internaționale civile; asigură finanțarea acțiunilor de gestionare a crizelor, alertelor consulare și reacție rapidă;

18. asigură asistență permanentă și coordonare în domeniul relațiilor internaționale pentru toate ministerele, inclusiv prin intermediul consilierilor diplomatici, care își desfășoară activitatea pe lângă membrii Guvernului;

19. formulează norme și asigură sprijin instituțiilor centrale de stat în materie de protocol și curtoazie internațională. În acest scop, atribuțiile ce revin Protocolului Național, conform legii române și uzanțelor internaționale, sunt îndeplinite de Direcția protocol din cadrul M.A.E.;

20. coordonează, conform legii, prin Departamentul pentru controlul exporturilor, sistemul național de control al exporturilor, importurilor și al altor operațiuni cu produse militare, sistemul național de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare; supraveghează și coordonează activitățile privind aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, semnată la Paris la 13 ianuarie 1993, ratificată prin Legea nr. 125/1994, precum și a oricăror tratate internaționale relevante în domeniu;

21. editează publicații de specialitate;

22. contractează, în condițiile legii, servicii de specialitate, inclusiv servicii de consultanță pentru realizarea unor activități în vederea îndeplinirii atribuțiilor sale;

23. păstrează sigiliul de stat al României;

24. supune spre aprobare scrisorile de acreditare și de rechemare, cererile de agrement și de exequatur;

25. asigură legătura cu misiunile diplomatice și cu oficiile consulare din România, în conformitate cu dreptul internațional și cu practica internațională;

26. organizează, îndrumă și controlează activitatea misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale României;

27. gestionează corespondența cu misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate și cu autoritățile statelor de reședință; corespondența pe problematici sectoriale cu misiunile diplomatice se poate realiza și direct de către autoritățile naționale competente din administrația publică, cu informarea concomitentă a M.A.E.;

28. avizează, din punctul de vedere al oportunității, deplasările în străinătate, în interes de serviciu, ale demnitarilor și asimilaților acestora din administrația publică, precum și mandatele acestora și este informat în legătură cu rezultatele principale ale acestor vizite, pentru a putea urmări într-o manieră sistematică și coerentă obiectivele de politică externă ale României;

29. contribuie la elaborarea politicii statului român în domeniul relațiilor cu comunitățile românești din afara granițelor, precum și la întărirea legăturilor cu românii din afara frontierelor României și la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității lor etnice, culturale, lingvistice și religioase, cu respectarea legislației statului ai cărui cetățeni/rezidenți sunt, prin demersuri specifice, cum ar fi:

a) avizează strategiile și programele guvernamentale și sectoriale, precum și proiectele de acte normative consacrate consolidării raporturilor statului român cu românii de pretutindeni;

b) negociază tratatele și alte documente internaționale care au incidență în domeniul protecției drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, și asigură copreședinția română a comisiilor mixte privind minoritățile naționale, stabilite în temeiul tratatelor internaționale la care România este parte;

c) cooperează cu autoritățile centrale și alte entități relevante însărcinate cu problematica minorității naționale din țările de cetățenie, precum și cu organizații internaționale, pentru asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității naționale românești, pe principiul reciprocității și conform normelor internaționale în materie;

d) monitorizează modul în care autoritățile statelor de cetățenie și/sau reședință își respectă obligațiile asumate în conformitate cu dreptul internațional și în baza principiului reciprocității, unde este cazul, privind asigurarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române;

e) asigură elaborarea și promovarea în plan internațional a poziției României în ceea ce privește protejarea și promovarea de către statele de cetățenie a drepturilor persoanelor aparținând minorității române și stabilește linii de acțiune în acest scop;

f) susține și contribuie la identificarea proiectelor vizând protejarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a persoanelor aparținând minorității române și conservarea patrimoniului cultural și păstrarea tradițiilor și obiceiurilor în rândul românilor de pretutindeni.

30. asigură, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, coordonarea sistemului național de gestionare a afacerilor europene și coordonarea interministerială în vederea transpunerii directivelor Uniunii Europene și asigurării cadrului de aplicare directă a regulamentelor și deciziilor Uniunii Europene;

31. coordonează, în plan național, participarea României la acțiunea externă a Uniunii Europene și aspectele legate de modificarea sau implementarea tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, cu implicațiile instituționale care derivă din acestea;

32. participă la realizarea și implementarea politicii externe și de securitate comună a Uniunii Europene și coordonează, în plan național, participarea României la politica de securitate și apărare comună, precum și la misiunile civile și militare derulate sub egida Uniunii Europene;

33. asigură reprezentarea României la Consiliul Afaceri Externe;

34. asigură, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, reprezentarea României la Consiliul Afaceri Generale, cu excepția Consiliului Afaceri Generale – coeziune;

35. asigură, prin direcțiile de specialitate, reprezentarea României în domeniul de competență al MAE, la grupurile de lucru ale Consiliului Uniunii Europene;

36. asigură diseminarea, în plan național, a informațiilor Uniunii Europene clasificate, primite de la instituțiile europene prin sisteme informatice sau în format hârtie, cu respectarea normelor de securitate ale Uniunii Europene și naționale;

37. avizează, în mod obligatoriu, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislația națională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanță europeană și examinează, sub aspectul compatibilității cu reglementările Uniunii Europene, propunerile legislative în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora;

H.G. nr. 9/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul afacerilor externe was last modified: februarie 24th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.