Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2018 (M. Of. nr. 1081/20.12.2018): Aplicarea dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 în ceea ce priveşte dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, a asociațiilor

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Act normativ Articol Sumar
Decizia nr. 21/2018

(M. Of. nr. 1081 din 20 decembrie 2018)

Complet RIL O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații Art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) și art. 86 Dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 se aplică, în ceea ce privește dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, asociațiilor care au fost înființate în temeiul art. 1 din Legea nr. 77/1994 și art. 16 din O.U.G. nr. 88/1997, după caz
Legea nr. 77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează Art. 39
O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale Art. 18, art. 23

 

În M. Of. nr. 1081 din 20 decembrie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2018 referitoare interpretarea și aplicarea art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) și art. 86 din O.G. nr. 26/2000, raportate la prevederile art. 39 din Legea nr. 77/1994 și ale art. 18 și 23 din O.U.G. nr. 88/1997.

Astfel, Înalta Curte a stabilit că prevederile art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 se aplică, în ceea ce privește dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, asociațiilor care au fost înființate în temeiul art. 1 din Legea nr. 77/1994 și art. 16 din O.U.G. nr. 88/1997.

 

Obiectul recursului în interesul legii

 

Art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații

„(1) Asociația se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

(…)

d) când asociația a devenit insolvabilă;”.

 

Art. 83 alin. (1) din O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații

„(1) Asociațiile și fundațiile constituite, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în condițiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) își păstrează personalitatea juridică legal dobândită. Acestor asociații și fundații li se aplică, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, regimul juridic prevăzut de aceasta”.

 

Art. 86 din O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații

„Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare”.

 

Art. 39 din Legea nr. 77/1994 privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează

„Asociația se dizolvă în următoarele cazuri:

a) când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat prin plata tuturor datoriilor și distribuirea tuturor acțiunilor către membrii asociației.

În acest caz, la propunerea consiliului de administrație, adunarea generală poate hotărî dizolvarea asociației;

b) când numărul membrilor săi devine mai mic de 1/4 din numărul membrilor de la data constituirii.

În acest caz, adunarea generală va putea hotărî dizolvarea asociației numai după ce a stabilit, cu Fondul Proprietății de Stat și cu ceilalți creditori, modalitățile de stingere a datoriilor față de aceștia”.

 

Art. 18 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale

„Procedura de constituire și de lichidare a unei asociații, structura acesteia, drepturile și obligațiile membrilor săi sunt cele prevăzute în Legea nr. 21/1924, iar raporturile dintre o asociație și societatea comercială în cadrul căreia se înființează aceasta se reglementează prin hotărâre a Guvernului”.

 

Art. 23 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale

„Asociația se dizolvă în următoarele cazuri:

a) când scopul pentru care a fost constituită a fost realizat, toate datoriile contractate au fost plătite, iar acțiunile au fost distribuite membrilor asociației;

b) când numărul membrilor săi scade sub 20. În acest caz, adunarea generală a asociației va putea hotărî dizolvarea asociației numai după ce a stabilit, împreună cu Fondul Proprietății de Stat și cu ceilalți creditori, modalitățile de stingere a datoriilor, după caz”.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

În ceea ce privește modul în care instanțele judecătorești au înțeles interpreteze și să aplice dispozițiile ce formează obiectul recursului în interesul legii, se remarcă existența a două orientări jurisprudențiale divergente. Astfel, în pronunțarea soluțiilor, instanțele au considerat că

– dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 sunt aplicabile cu titlu de drept comun și asociaților de tip P.A.S. înființate în temeiul Legii nr. 77/1994 sau, după caz, al O.U.G. nr. 88/1999, astfel încât și aceste asociații pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate în situația când au devenit insolvabile;

– O.G. 26/2000 reprezintă dreptul comun în materia constituirii, organizării, funcționării, dizolvării și radierii asociațiilor și fundațiilor, dar în ceea ce privește dizolvarea asociațiilor de tip P.A.S. există reglementări speciale, care se aplică cu prioritate, conform principiului specialia generalibus derogant, astfel încât creditorii acestora nu pot cere dizolvarea asociației pe cale judecătorească, pentru motivul insolvabilității acesteia.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

La nivelul Curții Constituționale, a fost identificată Decizia nr. 397/2007, prin care s-a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (1) din O.G. nr. 26/2000. De asemenea, au fost remarcate și următoarele: Decizia nr. 1.383/2008, Decizia nr. 593/2009, Decizia nr. 357/2009 și Decizia nr. 354/2009, prin care s-a respins excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 din O.G. nr. 26/2000. 

Referitor la dispozițiile Legii nr. 77/1994, prin Decizia nr. 85/1994, publicată în, s-au respins obiecțiile de neconstituționalitate formulate de Curtea Supremă de Justiție cu privire la constituționalitatea Legii privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează.

 

Punctul de vedere al procurorului general al PÎCCJ

Din punctul de vedere al procurorului general al PÎCCJ, în interpretarea art. 55 alin. (1) lit. b) și d) și art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 prin raportare la dispozițiile art. 18 și 23 din O.U.G.nr. 88/1997, asociațiile de tip P.A.S. pot fi dizolvate pe cale judecătorească pentru insolvabilitate în temeiul dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000.     

Astfel, O.U.G. nr. 88/1997 nu reglementează distinct și derogator cazurile de dizolvare judiciară a asociației, astfel încât, sub aspectele nereglementate expres de legea specială, aceasta se completează cu legea generală, în virtutea principiului generalia specialibus non derogant. Prin respingerea cererii creditorului de dizolvare a asociației P.A.S. cu motivarea că insolvabilitatea nu este prevăzută de dispozițiile art. 23 din O.U.G. nr. 88/1997, ca motiv de dizolvare, se încalcă dreptul la un proces echitabil prevăzut de art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, împiedicându-se, practic, accesul creditorului la instanță, la aceeași concluzie ajungându-se și în urma examinării comparative a altor legi speciale.

 

Raportul asupra recursului în interesul legii

Potrivit raportului întocmit în cauză, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) și art. 86 din O.G. nr. 26/2000 raportate la dispozițiile art. 39 din Legea nr. 77/1994 și art. 18 și 23 din O.U.G. nr. 88/1997, dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 se aplică, în ceea ce privește dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, asociațiilor care au fost înființate în temeiul art. 1 din Legea nr. 77/1994 și art. 16 din O.U.G. nr. 88/1997, după caz.

 

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2018

Prin Decizia nr. 21/2018, ÎCCJ (Complet RIL) a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al PÎCCJ.

Înalta Curte a stabilit că: „în interpretarea și aplicarea art. 56 alin. (1) lit. d), art. 83 alin. (1) și art. 86 din O.G. nr. 26/2000, raportate la prevederile art. 39 din Legea nr. 77/1994 și ale art. 18 și 23 din O.U.G. nr. 88/1997, dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 se aplică, în ceea ce privește dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, asociațiilor care au fost înființate în temeiul art. 1 din Legea nr. 77/1994 și art. 16 din O.U.G. nr. 88/1997, după caz”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet RIL) nr. 21/2018 (M. Of. nr. 1081/20.12.2018): Aplicarea dispozițiilor art. 56 alin. (1) lit. d) din O.G. nr. 26/2000 în ceea ce privește dizolvarea pe cale judecătorească, pentru insolvabilitate, a asociațiilor was last modified: martie 26th, 2019 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.