Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 41/2018 (M. Of. nr. 819/25.09.2018): Modul de calcul al cuantumului sporurilor şi indemnizaţiilor prevăzute pentru personalul din învăţământ

Abstract

As regards the activity carried on by the High Court of Cassation and Justice (Panel
regarding referral in the interests of the law), in September 2018, a decision regarding art.
344 (“Pre-entry measures”) para. (2) of the new Criminal Procedure Code was published in
the Official Journal of Romania.
In September 2018 as well, in relation to the activity of the High Court of Cassation and
Justice (Panel on clarifying legal issues), several decisions were published in the Official
Journal regarding: art. 169 para. (3) of Law no. 263/2010 on the unitary system of public
pensions, art. 94 of Law no. 7/2006 on the statute of the parliamentary public servant, as
well as in relation to certain provisions set forth in the G.E.O. no. 57/2015 on the
remuneration of publicly funded staff in the year 2016.

 

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia ÎCCJ nr. 41/2018 (M. Of. nr. 819 din 25 septembrie 2018) Complet DCD/C O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare Art. 3^3 și art. 3^4 alin. (3) Cuantumul sporurilor și indemnizațiilor prevăzute pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, fără a include majorarea prevăzută de art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015
O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017 Art. 1 alin. (1)- (2) și alin. (5)

În M. Of. nr. 819 din 25 septembrie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 41/2018 referitoare la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3^3 și art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, precum și ale art. 1 alin. (1)- (2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. În acest sens, determinarea cuantumului sporurilor și indemnizațiilor pentru personalul din învățământ se face prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016 și nu include majorarea prevăzută de art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015.

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie  

La solicitarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanțele naționale au identificat și comunicat hotărârile judecătorești relevante în ceea ce privește chestiunea de drept aflată în dezbatere. De asemenea, au fost comunicate și  punctele de vedere teoretice exprimate de către judecători, demers în urma căruia s-a conturat existența unor opinii divergente.  Astfel,se remarcă următoarele puncte de vedere:

– Într-o opinie s-a susținut că, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor legale pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna decembrie 2016;

– Într-o altă interpretare, s-a considerat că respectivul cuantum se determină prin raportare la salariul de bază cuvenit în luna ianuarie 2017, incluzând și majorarea prevăzută deart. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015.

 

Jurisprudența Curții Constituționale 

În urma verificărilor efectuate la nivelul Curții Constituționale s-a constatat faptul că nu există jurisprudență relevantă în ceea ce privește chestiunea de drept ce face obiectul dezbaterii.

Raportul asupra chestiunii de drept 

Potrivit raportului întocmit în cauză, cu respectarea dispozițiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, condițiile de admisibilitate pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile sunt îndeplinite cumulative.

Astfel, în opinia judecătorilor-raportori în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 3^3 și art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015, precum și ale art. 1 alin. (1)-(2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2016, începând cu 1 ianuarie 2017, este supus majorării de 15% numai salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, nu și cuantumul sporurilor și indemnizațiilor care nu fac parte din salariul de bază, acordate în luna decembrie 2016. În acest sens, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor legale stabilite prin raportare la salariul de bază, conform art. 33 din O.U.G. nr. 57/2015, se raportează la salariul de bază prevăzut de anexa nr. 2 la  O.U.G. nr. 57/2015.

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept   

Art. 3^3 din O.U.G. nr. 57/2015

(1) Prin excepție de la prevederile art. 2 alin. (2), începând cu luna august 2016, salariile personalului prevăzut în anexa nr. 2 se stabilesc potrivit prezentului articol.

(2) Salariile de bază prevăzute în anexa nr. 2 includ salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de execuție, respectiv salariul de încadrare aferent tranșei de vechime în învățământ, indemnizația de conducere și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru funcțiile de conducere.

(3) Reîncadrarea personalului prevăzut la alin. (1) se face pe funcțiile, gradele didactice, tranșele de vechime în învățământ și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic, respectiv pe funcțiile, gradele/treptele profesionale și gradațiile corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, potrivit anexei nr. 2.

(4) Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, personalul didactic de predare și cercetare și didactic de conducere din învățământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) indemnizație pentru activitatea de dirigenție, respectiv indemnizație pentru învățători, educatoare, profesori pentru învățământul primar sau preșcolar, care se determină prin aplicarea procentului de 10% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b);

d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, în același cuantum cu cel stabilit pentru luna iulie 2016.

e) spor de 10-25% din salariul de bază, proporțional cu timpul efectiv lucrat și calculat în funcție de numărul elevilor sau al studenților practicanți, pentru personalul didactic desemnat să conducă și să realizeze practică pedagogică pentru pregătirea educatoarelor și a învățătorilor, institutorilor și profesorilor, potrivit regulamentului de practică pedagogică aprobat de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice;

f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi – 7%; pentru 3 clase de elevi – 10%; pentru 4 clase de elevi – 15%.

g) indemnizație de până la 20% din salariul de bază pentru personalul didactic calificat și personalul didactic de conducere care își desfășoară activitatea în localități izolate, stabilită în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferențierii pe zone geografice și localități a indemnizației ce se acordă personalului didactic calificat de predare;

h) spor de 15% din salariul de bază, pentru personalul didactic care desfășoară activitate de predare – învățare – evaluare în sistemul penitenciar;

i) spor de până la 15% din salariul de bază, în raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea, condiții periculoase sau vătămătoare, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 (5) Pentru personalul didactic auxiliar din învățământ și din cadrul bibliotecilor centrale universitare și pentru personalul medical și auxiliar sanitar angajat în învățământul special, special integrat sau în învățământul superior/universitar care nu se regăsește în anexa nr. 2, la salariul de bază stabilit potrivit anexei nr. 2 sau, după caz, potrivit anexei nr. 1 lit. a.4, b.4 și c.4 se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

a) indemnizație pentru învățământul special, care se determină prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază;

b) gradație de merit, care se determină prin aplicarea procentului de 25% la salariul de bază;

c) sporul de stabilitate, care se determină prin aplicarea procentului de 15% asupra valorii rezultate din însumarea salariului de bază cu indemnizația pentru învățământul special prevăzută la lit. a) și cu gradația de merit prevăzută la lit. b), pentru personalul care are o vechime neîntreruptă de 10 ani în învățământ;

d) la cuantumul salariului calculat conform lit. a)-c) se adaugă cuantumurile compensațiilor tranzitorii aferente lunii iulie 2016.

(6) În situația în care salariile determinate potrivit alin. (1) și (4) sau, după caz, alin. (5) sunt mai mici sau egale cu salariile de bază aferente lunii iulie 2016, se păstrează salariile de bază aferente lunii iulie 2016.

(7) Cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5), aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, cum ar fi spor practică pedagogică, spor predare simultană și indemnizație zone izolate, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, cu modificările ulterioare, se menține la același nivel pentru aceeași funcție, grad didactic, tranșă de vechime în învățământ și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic din învățământ, respectiv grad/treaptă și gradație corespunzătoare vechimii în muncă pentru personalul didactic auxiliar, cu cel ce se acordă pentru anul școlar 2015-2016.

(8) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(9) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) lit. a)-c) sau alin. (5) lit. a)-c).

(10) Pentru personalul promovat într-o instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, unde nu există funcție similară în plată, salariile de bază se stabilesc prin raportarea salariilor de bază calculate conform prevederilor art. 4 alin. (5) la salariile de bază calculate potrivit anexei nr. 2, la care se adaugă, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare, drepturile salariale prevăzute la alin. (4) sau (5).

(11) Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție sau autoritate publică, unitate de învățământ, după caz, inclusiv pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale, unde nu există funcție similară în plată, cuantumul brut al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) și (5) aferente personalului didactic de predare și cercetare și didactic auxiliar din instituțiile de învățământ și bibliotecile centrale universitare, se stabilește la nivelul cuantumului calculat conform prevederilor art. 4 alin. (5), în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(12) Personalul didactic de predare, de predare și cercetare din universități, de conducere, precum și cel de îndrumare și control poate fi salarizat și în regim de cumul sau plata cu ora”.

Art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015

„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, salariile de bază ale personalului din învățământ, aferente lunii decembrie 2016, care se regăsesc în anexa nr. 2^1 la prezenta ordonanță de urgență, se majorează în medie cu 15%, conform normelor metodologice elaborate de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și aprobate prin hotărâre a Guvernului”.

Art. 1 alin. (1)-(2) și alin. (5) din O.U.G. nr. 99/2016

„(1) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2016 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

(2) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2016, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. (…) 

(…)

(5) În perioada 1 ianuarie-28 februarie 2017, pentru personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică prevederile art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, în ceea ce privește metodologia de stabilire a drepturilor de natură salarială”.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 41/2018

Prin Decizia nr. 41/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 1.489/89/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile.

Înalta Curtea a stabilit faptul că în interpretarea și aplicarea dispozițiilor „art. 3^3 și art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 alin. (1), (2) și (5) din O.U.G. nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, începând cu 1 ianuarie 2017, cuantumul sporurilor și indemnizațiilor prevăzute pentru personalul din învățământ se determină prin raportare la salariul de bază acordat în luna decembrie 2016, fără a include majorarea prevăzută de art. 3^4 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2015”. 

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 41/2018 (M. Of. nr. 819/25.09.2018): Modul de calcul al cuantumului sporurilor și indemnizațiilor prevăzute pentru personalul din învățământ was last modified: noiembrie 7th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.