Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/2015: Drepturile salariale pentru acelaşi grad profesional şi aceeaşi vechime în muncă

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 32/2015 (M. Of. nr. 97 din 9 februarie 2016) Complet DCD/C Legea nr. 285/2010 (M. Of. nr. 878 din 28 decembrie 2010) Art. 2 – Se va face distincție între reîncadrare, potrivit legii-cadru de salarizare, și plata efectivă a drepturilor salariale

– Plata efectivă a drepturilor salariale urmează a se efectua potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcția similară, respectiv prin raportare la drepturile salariale acordate unei persoane cu același grad profesional și aceeași tranșă de vechime în muncă și în funcție și care a trecut în aceste tranșe de vechime ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 285/2010.

 

În M. Of. nr. 97 din 9 februarie 2016, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/2015 privind dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:

– aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 285/2010, potrivit cărora în anul 2011, pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, prin trecerea într-o altă tranșă de vechime în muncă/funcție, salarizarea se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care personalul este încadrat;

– dacă, în raport de prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispoziții lor sale și de cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referință și a coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, respectiv dacă, în raport de prevederile art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 285/2010, care instituie, la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție/muncă, majorarea salariului de bază/indemnizației lunare de încadrare corespunzător numărului de clase suplimentare, multiplicat cu procentul de la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, dar fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare, se face distincție între:

a) reîncadrare, care se face potrivit Legii-cadru de salarizare, dar ale cărei valori din anexe nu se aplică; și

b) plata efectivă a drepturilor salariale;

– dacă această plată este guvernată de dispozițiile art. 2 din Legea nr. 285/2010, în sensul că se face la nivelul de salarizare aflat în plată pentru funcțiile similare din punct de vedere al vechimii.
 
Obiectul dezlegării chestiunii de drept

 

Art. 2 din Legea nr. 285/2010

„În anul 2011, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat”.

Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010

În anul 2011 nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, denumită în continuare lege-cadru”.

Art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 285/2010

„(1) În anul 2011, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din legea-cadru, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea-cadru, fără acordarea salariului corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de salarizare. […]

(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție pentru personalul care ocupă funcții din cadrul familiei ocupaționale «Justiție», (…)”.

Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 284/2010

Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare”.

Art. 10 alin. (5) din Legea nr. 284/2010

Diferența dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare”.

Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 284/2010

Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:

– gradația 1 – de la 3 la 5 ani – 3 clase succesive de salarizare suplimentare față de nivelul minim al fiecărei funcții;

– gradația 2 – de la 5 la 10 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 1;

– gradația 3 – de la 10 la 15 ani – două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 2;

– gradația 4 – de la 15 la 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 3;

– gradația 5 – peste 20 de ani – o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 4”.

Art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011

„(2) În anul 2012 nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare”.

Art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012

Prevederile art. 7 alin. (1) din O.U.G. nr. 19/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, și ale art. 1 alin. (4) și (5), art. 2, 3, art. 4 alin. (1) și (2), art. 6, 7, 9, 11, art. 12 alin. (2) și art. 13 ale art. II din O.U.G. nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anul 2013”.

Art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 103/2013

În anul 2014, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2013 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare”.

 

Jurisprudența CCR

 

D.C.C. nr. 1.655/2010 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, în ansamblul său, precum și, în special, a art. 1 din lege;

D.C.C. nr. 669/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;

D.C.C. nr. 884/2012 vizând excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 285/2010;

D.C.C. nr. 6/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și ale art. 6 din Legea nr. 285/2010;

D.C.C. nr. 166/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 și ale art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 285/2010;

D.C.C. nr. 150/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 și D.C.C. nr. 818/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 2 alin. (3) și art. 27 din O.G. nr. 137/2000.

 

Jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție

Potrivit jurisprudenței în materie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția de Contencios administrativ și fiscal a acestei instanțe s-a pronunțat în sensul respingerii recursurilor formulate de către recurenții-reclamanți și menținerii hotărârilor instanței de fond, reținându-se, în esență, că, odată cu adoptarea Legii-cadru nr. 284/2010, a intervenit o schimbare de optică a legiuitorului privind acordarea sporului de vechime, astfel că nu poate fi reținută încălcarea art. 20 din Constituția României.

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/2015

Prin Decizia nr. 32/2015, ÎCCJ a admis sesizarea pe care a formulat-o Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă.

Înalta Curte a stabilit faptul că în raport cu prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, care stabilesc aplicarea etapizată a dispozițiilor sale, și cu cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, art. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referință și a coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, ținând seama și de prevederile art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 285/2010, se va face distincție între reîncadrare, potrivit legii-cadru de salarizare, și plata efectivă a drepturilor salariale.

Plata efectivă a drepturilor salariale urmează a se efectua potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcția similară, respectiv prin raportare la drepturile salariale acordate unei persoane cu același grad profesional și aceeași tranșă de vechime în muncă și în funcție și care a trecut în aceste tranșe de vechime ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 285/2010.

 

DOWNLOAD FULL CHAPTER

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 32/2015: Drepturile salariale pentru același grad profesional și aceeași vechime în muncă was last modified: iulie 6th, 2016 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii