Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2018 (M. Of. nr. 259/23.03.2018): Dispoziţii referitoare la sporul pentru predare simultană din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

Decizia ÎCCJ Complet ÎCCJ Actul normativ Articol Sumar
Decizia nr. 1/2018

(M. Of. nr. 259 din 23 martie 2018)

Complet DCD/C Legea nr. 63/2011 Art. 6 al Cap. 1 din Anexa nr. 5 Dispozițiile art. 6 al Cap. 1 din Anexa nr. 5 din Legea nr. 63/2011 se interpretează în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi nu se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare

În M. Of. nr. 259 din 23 martie 2018, s-a publicat Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2018 referitor la interpretarea dispozițiilor art. 6 al Cap. 1 din Anexa nr. 5 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ (M. Of. 323 din 10 mai 2011; cu modif. ult.).

 

Obiectul dezlegării chestiunii de drept

Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ cu modificările și completările ulterioare

Art. 6 din cap. I al anexei 5:

Personalul didactic care asigură predarea simultană la 2-4 clase de elevi în învățământul primar primește un spor aplicat la salariul de bază, calculat ca sumă între lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activități care solicită o încordare psihică foarte ridicată, stabilit după cum urmează:

a) pentru două clase de elevi – 7%;

b) pentru 3 clase de elevi – 10%;

c) pentru 4 clase de elevi – 15%”.

 

O.U.G. nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal- bugetare

Art. 3^3 alin. (4) lit. f):

Pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar, personalul didactic de predare și cercetare și didactic de conducere din învățământul superior/universitar, la salariul de bază stabilit, potrivit anexei nr. 2, se acordă următoarele sporuri și indemnizații, dacă sunt îndeplinite condițiile de acordare prevăzute de lege, astfel:

(…)

f) spor de 7%, 10% și 15% din salariul de bază pentru personalul didactic care asigură predarea simultană la 2, 3, respectiv 4 clase de elevi, stabilit după cum urmează: pentru două clase de elevi – 7%; pentru 3 clase de elevi – 10%; pentru 4 clase de elevi – 15%”.

Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare

Art. 23 alin. (1):

Sistemul național de învățământ preuniversitar cuprinde următoarele niveluri:

a) educația timpurie (0-6 ani), formată din nivelul antepreșcolar (0-3 ani) și învățământul preșcolar (3-6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare;

b) învățământul primar, care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;

c) învățământul secundar, care cuprinde: (i) învățământul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII (…)”.

Art. 63 alin. (1):

„În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu, după cum urmează:

a) educația antepreșcolară: grupa cuprinde în medie 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;

b) învățământul preșcolar: grupa cuprinde în medie 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

c) învățământul primar: clasa cuprinde în medie 20 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 25;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde în medie 25 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 30 ()”.

Art. 262 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. a)-c):

Activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână, și cuprinde:

a) activități didactice de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și examene de final de ciclu de studii, conform planurilor-cadru de învățământ;

(…)

(3) Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă reprezintă numărul de ore corespunzător activităților prevăzute la alin. (1) lit. a) și se stabilește după cum urmează:

a) un post de educator/educatoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul preșcolar pentru fiecare grupă cu program normal, constituită în educația timpurie;

b) un post de învățător/învățătoare sau de institutor/institutoare ori de profesor pentru învățământul primar pentru fiecare clasă din învățământul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate;

c) 18 ore pe săptămână pentru profesorii din învățământul secundar și terțiar non-universitar (…)”.

Metodologia de organizare a claselor din învățământul preuniversitar în regim simultan, aprobată prin Ordinul ministerului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3.062/2012

Art. 1:

(1) În localitățile izolate geografic sau lingvistic ori în localitățile în care efectivele de elevi corespunzătoare unui anumit nivel de clasă din învățământul primar sau gimnazial sunt mai mici decât efectivele minime prevăzute de lege și nu există posibilitatea asigurării transportului școlar se organizează clase în regim simultan.

(2) Pot fi organizate clase în regim simultan în învățământul primar și în cel gimnazial.

(3) Nu se organizează clase în regim simultan în învățământul liceal, profesional sau postliceal.

(4) Organizarea claselor în regim simultan se face în condițiile stabilite de prezenta metodologie, la propunerea bine motivată a consiliului de administrație al unității de învățământ, cu aprobarea inspectoratului școlar”.

 

 

Jurisprudența instanțelor naționale în materie

Judecătorii Secției I civile a Curții de Apel Bacău opinează că sporul pentru predare simultană se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar, deoarece, pe de o parte, învățământul preșcolar este parte componentă a învățământului preuniversitar, iar, pe de altă parte, prin Decizia Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 s-a constatat că este neconstituțională sintagma „în învățământul primar”, fiind contrară art. 16 din Constituție, întrucât limitează acordarea sporului de predare simultană la o anumită categorie de cadre didactice din învățământul preuniversitar, fără a exista o justificare obiectivă și rațională în acest sens (pct. VIII din considerentele acestei decizii).

Membrii Secției civile a Curții de Apel Brașov consideră că dispozițiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 nu sunt aplicabile și personalului didactic din învățământul preșcolar, textul de lege reglementând situația personalului didactic care asigură predarea simultană la 2-4 „clase de elevi”.

Judecătorii Curții de Apel București consideră că dispozițiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi poate fi aplicat și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011.

La nivelul Curții de Apel Cluj a fost identificat un singur dosar soluționat definitiv în cadrul căruia a fost analizată această problemă de drept, hotărârea pronunțată în cauză fiind în sensul aprecierii ca fondată a cererii personalului didactic din învățământul preșcolar, care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, pentru plata sporului pentru predare simultană.

La nivelul Tribunalului Sălaj orientarea practică este în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, fiind identificată practică judiciară.

La nivelul Curții de Apel Constanța, Tribunalul Constanța a apreciat că dispozițiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în M. Of., nr. 99 din 8 februarie 2012.

Tribunalul Dolj a comunicat faptul că opinia unanimă a judecătorilor Secției conflicte de muncă și asigurări sociale este că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupă combinată compusă din grupa mică, grupă mijlocie și grupă mare ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, sporul fiind acordat în considerarea condițiilor de predare simultană, nu în considerarea grupei de vârstă a copiilor cu care se lucrează.

La nivelul Curții de Apel Târgu Mureș, opinia majoritară a judecătorilor din cadrul Secției civile a Tribunalului Mureș este în sensul că dispozițiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, ca urmare a efectelor Deciziei Curții Constituționale nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în M. Of., nr. 99 din 8 februarie 2012.

Curtea de Apel Timișoara a arătat că Tribunalul Arad a pronunțat hotărâri în sensul că dispozițiile art. 6 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 pot fi interpretate în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare.

Ministerul Public – PÎCCJ, prin Adresa nr. 1.989/C/3.371/III-5/2017 din 13 septembrie 2017, a comunicat că, la nivelul Secției judiciare – Serviciul judiciar civil, nu s-a verificat și nu se verifică practică judiciară în problema de drept care formează obiectul sesizării Curții de Apel Cluj.

 

Jurisprudența Curții Constituționale

ÎCCJ (Complet DCD/C), prin Decizia nr. 32/2016 (M. Of. nr. 79 din 30 ianuarie 2017), a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Pitești – Secția I civilă și a stabilit că, în interpretarea dispozițiilor art. 262 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 263 alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și a dispozițiilor art. 8, art. 12 alin. (4) și alin. (5) din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.560/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.239/2012, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 5.451/2013, cu modificările și completările ulterioare, și art. 8 din Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.895/2014, cu modificările ulterioare, orele de educație fizică efectuate de învățători sau de profesori pentru învățământul primar nu se cuprind în norma didactică a acestora și se plătesc separat, cu ora.

Prin Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 (M. Of., nr. 99 din 8 februarie 2012), Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că sintagma „în învățământul primar” cuprinsă în dispozițiile pct. 10 din lista referitoare la sporuri și alte drepturi ale personalului didactic din învățământ cuprinsă în anexa nr. II/1 privind reglementări specifice personalului contractual din unitățile de învățământ la Legea- cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. 7 din cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învățământ” din anexa nr. II „Familia ocupațională de funcții bugetare «Învățământ»” la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și ale art. 6 din anexa nr. 5 „Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic și personalului didactic auxiliar din învățământ” la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ este neconstituțională.

 

Raportul asupra chestiunii de drept

Prin raportul întocmit în cauză, conform art. 520 alin. (8) din Codul de procedură civilă, s-a arătat că sesizarea întrunește condițiile de admisibilitate prevăzute de art. 519 din Codul de procedură civilă, iar, pe fond, s-a stabilit că dispozițiile art. 6 din cap. 1 al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 se interpretează în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi nu se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare, ca urmare a efectelor D.C.C. nr. 1.615 din 20 decembrie 2011 (M. Of. nr. 99 din 8 februarie 2012).

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2018

Prin Decizia nr. 1/2018, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 1.810/84/2016.

Înalta Curte a stabilit faptul că dispozițiile art. 6 capitolul I anexa 5 din Legea nr. 63/2011 se interpretează în sensul că sporul pentru predare simultană la 2-4 clase de elevi nu se aplică și personalului didactic din învățământul preșcolar care își desfășoară activitatea cu grupa combinată compusă din grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare.

 

 

 

 

 

Decizia ÎCCJ (Complet DCD/C) nr. 1/2018 (M. Of. nr. 259/23.03.2018): Dispoziții referitoare la sporul pentru predare simultană din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ was last modified: aprilie 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.