Considerații privind stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului

Actul adițional de prelungire a contractului de asistență juridică încheiat inițial între părți ar fi lovit de nulitate absolută deoarece:

– ar fi vorba de o modificare a contractului de asistență juridică cu încălcarea condițiilor prevăzute de art. 104 din Statutul profesiei de avocat;
– ar fi vorba de o modificare a contractului de asistență juridică cu încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 31/1995, lipsind noul contract de asistență juridică, și a prevederilor art. 105 alin. (1) și (2) din Statutul profesiei de avocat, lipsind contractul separat de asistență juridică având acest obiect.

Exemplificativ, în condițiile în care părțile au decis încheierea unui contract de asistență juridică pe 3 luni de zile la constituirea societății, acestea sunt libere să decidă în condițiile prevăzute de Statutul profesiei de avocat încheierea unui nou contract de asistență juridică având același obiect, dar nu pot decide prelungirea celui inițial. Este obligația reprezentantului societății de a stabilit un sediu stabil pentru societate, care să permită identificarea acesteia.

În susținerea acestui punct de vedere, invocăm finalitatea stabilită de legiuitor prin reglementarea prevederilor art. 3 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 51/1995, care vorbesc de stabilirea temporară a sediului la sediul profesional al avocatului, noțiunea de temporar limitându-se la perioada de timp avută în vedere de către părți la încheierea contractului de asistență juridică.

Chiar dacă prelungirea efectelor unui contract constituie o modalitate de modificare a acestuia, conform dispozițiilor Codului civil, ca drept comun aplicabil, nu trebuie să ignorăm că, cu referire la tema supusă analizei, sunt aplicabile dispozițiile speciale privind modificarea contractului de asistență juridică, la care fac trimitere Legea nr. 51/1995 și Statutul profesiei de avocat.

În absența acestor dispoziții cu caracter special, care impun încheierea unui contract de asistență nou și separat în vederea modificării contractului de asistență juridică încheiat anterior, care să se circumscrie exact în categoriile în care sediul societății poate fi stabilit la sediul profesional al avocatului, ar fi aplicabile, evident, regulile privind modificarea contractului din dreptul comun.

Pe de altă parte, actul modificator trebuie să îmbrace forma actului modificat, adică să fie încheiat tot sub forma unui contract de asistență juridică al cărui conținut și efecte sunt stabilite în legislația specială, reprezentând o modalitate de protejare a clienților în circuitul civil la care participă și o modalitate de îndeplinire a obligațiilor avocatului față de organele profesiei sale. Iar potrivit art. 105 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, dovada sediului se face cu contractul de asistență juridică.

5. Momentul în care intervine încheierea noului contract de asistență juridică. Ab initio, la momentul încheierii contractului de asistență juridică având ca obiect stabilirea temporară a sediului societății la sediul profesional al avocatului, părțile stabilesc și durata pentru care este găzduit sediul societății la sediul profesional al avocatului, cu respectarea duratei maxime de 1 an de zile.

Stabilirea prin contractul de asistență juridică inițial a unei durate mai scurte ca și întindere decât termenul legal maxim de 1 an de zile (de 3 luni, de 6 luni etc.) dă părților posibilitatea legală de a încheia un nou și separat contract de asistență juridică (sau mai multe), cu respectarea duratei maxime de 1 an de zile și, implicit, a celorlalte condiții legale.

Evident, noul contract de asistență juridică se impune a fi încheiat anterior sau cel mult concomitent cu expirarea contractului de asistență juridică inițial. După expirarea termenului contractului de asistență juridică inițial nu se pune problema prelungirii acestuia, deoarece suntem în prezența unui contract ale cărui efecte au încetat ope legis, în condițiile art. 1321 C. civ.

Pe de altă parte, încheierea noului contract de asistență juridică va avea ca obiect stabilirea temporară a sediului societății la sediul profesional al avocatului de la data expirării termenului contractului de asistență încheiat inițial și până la expirarea perioadei de timp stabilită prin acordul părților, fără a se depăși termenul maxim de 1 an de zile. În felul acesta, părțile sunt libere să încheie două, trei sau chiar mai multe contracte de asistență juridică (de exemplu, fiecare contract având o durată de 2 luni de zile), cu respectarea termenului legal maximal de 1 an de zile.

6. Aspecte practice privind actul adițional de prelungire a contractului de asistență juridică prezentat de părți ca document care atestă dreptul de folosință a spațiului cu destinație de sediu social. În practică, părțile recurg adesea la prezentarea unui act adițional de prelungire a contractului de asistență juridică, încercând să convingă că, fiind încheiat cu respectarea termenului de 1 an stabilit de art. 105 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat, se respectă dispozițiile speciale, inclusiv caracterul temporar și limitat al stabilirii sediului de care face vorbire art. 3 lit. h) din Legea nr. 51/1995.

Se disting două situații:

a. În situația în care actul adițional de prelungire la contractul de asistență juridică este încheiat anterior expirării termenului stabilit ca și durată în cuprinsul contractului, instrumentul legal de dovadă a raporturilor juridice dintre părți nu se circumscrie condițiilor arătate de Statutul profesiei relative la modificarea contractului de asistență juridică. Suntem în prezența unui act modificator care încalcă prevederile Statutului profesiei de avocat, nefiind în prezența unui contract de asistență juridică nou și separat, încheiat pentru stabilirea temporară a sediului la sediul profesional al avocatului.

Caracterul temporar stabilit de art. lit. h) din Legea nr. 51/1995 nu poate fi înțeles ca având caracter de repetiție, cu respectarea termenului maxim legal de 1 an de zile, în absența condițiilor speciale arătate în Statutului profesiei de avocat.

Încheierea actului adițional de prelungire a contractului de asistență juridică anterior expirării termenului contractului denotă explicit intenția directă a părților de a eluda perioada temporară stabilită inițial în cuprinsul contractului și încheierea unui contract nou și separat de asistență juridică.

Mai mult, în unele situații durata temporară a sediului profesionistului, astfel precum apare menționată în actul de prelungire a contractului de asistență juridică, este menționată ca fiind cuprinsă între data încheierii contractului de asistență juridică și data expirării perioadei arătată în actul adițional, ceea ce demonstrează explicit intenția directă și ocultă a părților de a eluda dispozițiile imperative stabilite în cuprinsul legislației speciale.

b. În situația în care actul adițional de prelungire la contractul de asistență juridică este încheiat ulterior expirării termenului stabilit ca și durată în cuprinsul contractului, suntem în prezența unui contract ale cărui efecte au încetat prin expirarea termenului, în condițiile art. 1321 C. civ. Actul adițional de prelungire este lovit de nulitate absolută, chiar dacă acoperă și perioada cuprinsă între data expirării contractului de asistență juridică și data încheierii actului adițional, deoarece din moment ce efectele unui contract au încetat, acesta nu mai poate fi prelungit.

 7. Concluzii. Considerăm că, față de modul în care sunt reglementate în legislația actuală activitatea de stabilire a sediului la sediul profesional al avocatului, indicată expres de art. 3 lit. h) din Legea nr. 51/1995, și condițiile speciale în care se poate modifica un contract de asistență juridică, conform Statutului profesiei de avocat, singura modalitate legală exprimată de legiuitor o constituie dreptul părților de a proceda la încheierea unui nou și separat contract de asistență juridică (sau mai multe), cu respectarea termenului de 1 an de zile arătat de art. 105 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.

Legiuitorul a permis în mod explicit doar o astfel de variantă, circumscrisă termenului maximal, în vederea respectării întocmai a drepturilor și obligațiilor părților contractului de asistență juridică și, implicit, a eludării posibilelor tentative de nedeclarare a actelor adiționale de prelungire, adoptate cu nerespectarea legislației speciale de către avocați. Principiul fundamental al legalității profesiei de avocat, arătat de art. 2 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat primează și în ceea ce privește modalitățile de realizare a activităților avocatului.

Recunoașterea valabilității actului de prelungire a actului adițional la contractul de asistență juridică pentru stabilirea temporară a sediului la sediul profesional al avocatului ar fi posibilă, în opinia noastră, numai în cazul unei modificări a legislației speciale în acest sens.

Considerații privind stabilirea temporară a sediului unei societăți la sediul profesional al avocatului was last modified: iunie 20th, 2017 by Daniela Moțiu

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii