Codul vamal și alte acte normative – modificări (Legea nr. 49/2018)

Abstract

In March 2018, the following codes were amended: The Criminal Code and the Code of
Criminal Procedure, the Fiscal Code, the Code of Fiscal Procedure, the Labour Code and the Customs
Code.
Moreover, other legal acts were amended, as well, among which we mention the following: Law
no. 252/2013 regarding the organization and functioning of the probation system, G.E.O. no.
111/2010 on parental leave and child care monthly allowance, Law no. 273/2004 regarding the
adoption procedure, Law no. 263/2010 on the unitary pension system, Law no. 8/1996 on copyright
and neighbouring rights.
During the same period, Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the
Ombudsman institution and Law no. 36/1995 on notaries public and notarial activities were
republished.

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul vamal
(M. Of. nr. 350 din 19 aprilie 2006; cu modif. ult.)
Legea nr. 49/2018
(M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018)
– modifică: art. 271
O.U.G. nr. 78/2016
(M. Of. nr. 938 din 22 noiembrie 2016)
– modifică: art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a)
Legea nr. 535/2004
(M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie 2004; cu modif. ult.)
– modifică: art. 31 lit. o)
Legea nr. 218/2002
(M. Of. nr. 307 din 25 aprilie 2014; cu modif. ult.)
– modifică: art. 26 alin. (1) pct. 17
O.G. nr. 14/2007
(rep. M. Of. nr. 694 din 23 septembrie 2014; cu modif. ult.)
– modifică: art. 1 alin. (4)

În M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018, a fost publicată Legea nr. 49/2018 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin dispozițiile Cap. VI („Dispoziții privind modificarea și completarea unor acte normative”) din Legea nr. 49/2018 prin respectivul act normativ se aduc modificări Codului vamal și altor acte normative după cum urmează:

 

Art. 271 din Codul vamal (modificat prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 271 prevedea:

„Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 din Legea nr. 49/2018, art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare”.

 

Art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 78/2016 (modificată prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a) prevedea:

„(1) Sunt de competența Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, indiferent de calitatea persoanei:

1. următoarele infracțiuni dacă săvârșirea lor a intrat în scopul unui grup infracțional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal:

a) infracțiunile prevăzute de art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213, art. 217 cu referire la art. 209 și la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249-251, art. 252 cu referire la art. 249-251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 314, art. 315, art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 și art. 311, art. 325, art. 342, art. 345-347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art. 360 din Codul penal; infracțiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare; infracțiunea prevăzută la art. 155 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și infracțiunea prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, cu modificările și completările ulterioare;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 31 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a) teza I din O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, sintagma „art. 345-347” se înlocuiește cu sintagma „art. 345, 346, 346^1, 347”.

 

Art. 31 lit. o) din Legea nr. 535/2004 (modificată prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 31 lit. o) prevedea:

„(1) Constituie acte de terorism și se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru infracțiunea săvârșită, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime, și cu interzicerea unor drepturi săvârșirea uneia dintre următoarele fapte care, prin natura sau prin contextul săvârșirii lor, pot aduce atingere gravă unei țări ori unei organizații internaționale, atunci când sunt săvârșite în scopul de a intimida populația sau de a constrânge o autoritate publică sau o organizație internațională să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui anumit act ori pentru a destabiliza grav sau a distruge structurile politice fundamentale, constituționale, economice ori sociale ale unui stat sau organizații internaționale:

(…)

o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, precum și nerespectarea regimului materiilor explozive;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 32 din Legea nr. 49/2018, la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, lit. o) se modifică și va avea următorul cuprins:

„o) nerespectarea regimului armelor și munițiilor, a regimului materialelor nucleare și al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, precum și nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricționați;”.

 

Art. 26 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 218/2002 (modificată prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) pct. 17 prevedea:

„(1) Poliția Română are următoarele atribuții principale:

17. exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materialelor explozive, asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții și materii explozive, precum și asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir;”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 33 din Legea nr. 49/2018, la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, pct. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

„17. exercită controlul, potrivit legii, asupra deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, a materialelor explozive, a precursorilor de explozivi, asupra modului în care se efectuează operațiunile cu arme, muniții, materii explozive și precursori de explozivi, precum și asupra funcționării atelierelor de reparat arme și asupra poligoanelor de tir;”.

 

Art. 1 alin. (4) din O.G. nr. 14/2007 (modificată prin Legea nr. 49/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 1 alin. (4) prevedea:

„(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice și a materialelor radioactive confiscate se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 34 din Legea nr. 49/2018, la art. 1 din O.G. nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale și a aparaturii medicale, substanțelor toxice, materialelor radioactive și a precursorilor de explozivi confiscați se efectuează în condițiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanțe”.

 

Alte prevederi din Legea nr. 49/2018

 

Art. 35 din Legea nr. 49/2018 prevede faptul că în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi, operatorii economici care desfășoară activități cu precursori de explozivi comunică Inspectoratului General al Poliției Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricționați și a înlocuitorului acesteia, precum și lista prevăzută la art. 8 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) și (3) din aceeași lege.

[Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 49/2018: „Operatorii economici care produc, introduc, dețin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziție precursori de explozivi transmit punctului național de contact o listă cuprinzând precursorii de explozivi restricționați sau amestecurile sau alte substanțe care conțin astfel de substanțe cu care efectuează operațiuni”.

Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 49/2018: „Decizia de numire a persoanei responsabile și a înlocuitorului acesteia conține date și informații referitoare la nume, prenume, telefon și/sau fax, adresa de poștă electronică, funcția și atribuțiile expres stabilite pentru supravegherea operațiunilor cu precursori de explozivi restricționați și desfășurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare”.

Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 49/2018: „Orice modificare a datelor și informațiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată punctului național de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea”].

Art. 36 din Legea nr. 49/2018 stabilește faptul că pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române desfășoară activități de informare a operatorilor economici și a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 98/2013, precum și cu privire la interdicțiile și obligațiile ce le revin potrivit acestuia și prevederilor prezentei legi.

Informarea prevăzută mai sus se realizează prin intermediul mai multor instrumente și/sau acțiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă și informare prin mass-media, postarea informațiilor pe pagina de internet a Poliției Române, organizarea unor acțiuni specifice prin polițiști specializați.

În scopul realizării activității anterior prevăzute, structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române colaborează cu persoane juridice, organisme și organizații neguvernamentale interesate și cooperează cu alte instituții și autorități ale administrației publice de la nivel central și local, în condițiile legii.

Art. 38 din Legea nr. 49/2018 dispune faptul că prevederile art. 30-32, mai sus menționate, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării respectivei legi în Monitorul Oficial al României.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul vamal și alte acte normative – modificări (Legea nr. 49/2018) was last modified: mai 3rd, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.