Codul silvic – modificări (Legea nr. 197/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
 

 

Legea nr. 46/2008 – Codul silvic

(M. Of. nr. 611 din 12 august 2015; cu modif. și compl. ult.)

 

 

Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic

(M. Of. nr. 823 din 8 septembrie 2020)

– modifică: art. 14 alin. (5), art. 20 alin. (3), art. 51 alin. (2^1), art. 62 alin. (3), art. 83 alin. (2), art. 97 alin. (2), art. 98;

– introduce: art. 12 alin. (3), art. 19 alin. (1^1), art. 20 alin. (3^1) și (3^2), art. 22 alin. (1^1) – (1^4), art. 54 alin. (3) – (5), art. 60 alin. (6) – (9), art. 97^1.

 

În M. Of. nr. 823 din 8 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 197/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 46/2008 – Codul silvic.

 

Art. 14 alin. (5) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 14 alin. (5) se prezenta sub următoarea formă:

„(5) Șefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) și conducătorii structurilor silvice de rang superior sunt angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată/contract de mandat, după caz, și trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii, conform reglementărilor în vigoare.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 14 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

(5) Șefii ocoalelor silvice prevăzute la art. 10 alin. (2) și conducătorii structurilor silvice de rang superior sunt angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și trebuie să aibă vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice în domeniul silviculturii, conform reglementărilor în vigoare.

 

Art. 20 alin. (3) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:

„(3) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, poate recolta un volum de maximum 35 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața de maximum 10 ha, poate recolta un volum de maximum 5 mc/an/ha de pe această suprafață, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului; volumul care se poate recolta pe un hectar, indiferent de numărul persoanelor beneficiare sau de calitatea acestora, este de maximum 5 mc/an; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condițiilor privind protecția mediului.

 

Art. 51 alin. (2^1) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 51 alin. (2^1) se prezenta sub următoarea formă:

„(2^1) Personalul silvic cu atribuții de pază răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Codului muncii, pentru pagubele produse pe suprafețele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier pe care le are în pază, în situația în care în termen de 24 de ore de la constatarea pagubelor nu informează, în scris, ocolul silvic; șeful ocolului silvic răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Codului muncii, pentru pagubele produse pe suprafețele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier dacă nu sesizează unitățile de poliție sau jandarmerie cele mai apropiate, în maximum 24 de ore de la înregistrarea informației referitoare la constatarea pagubelor.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (2^1) se modifică și va avea următorul conținut:

(2^1) Personalul silvic cu atribuții de pază răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafețele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier pe care le are în pază, în situația în care în termen de 24 de ore de la constatarea pagubelor nu informează, în scris, ocolul silvic; șeful ocolului silvic răspunde patrimonial, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru pagubele produse pe suprafețele de fond forestier sau în terenurile din afara fondului forestier, dacă nu sesizează unitățile de poliție și/sau parchetul teritorial cele mai apropiate, în maximum 24 de ore de la înregistrarea informației referitoare la constatarea pagubelor.

 

Art. 62 alin. (3) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 62 alin. (3) prevedea următoarele aspecte:

„(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane juridice și fizice, care pot exploata, fără atestare, din proprietatea lor un volum de până la 20 mc/an, în condițiile legii.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 62 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2) proprietarii de fond forestier, persoane juridice și fizice, care pot exploata din proprietatea lor, fără să dețină certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, un volum de până la 20 mc/an, în condițiile legii, și ocoalele silvice care pot exploata masa lemnoasă provenită din tăieri de îngrijire și conducere a arboretelor tinere – curățări.

 

Art. 83 alin. (2) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 83 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, desfășurarea activităților de vânătoare și pescuit sportiv, intervenții în caz de avarii, calamități sau dezastre, fiind închise circulației publice, cu excepția activităților sportive, de recreere și turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 83 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Drumurile forestiere sunt căi de transport tehnologic, de utilitate privată, utilizate pentru: gospodărirea pădurilor, desfășurarea activităților de vânătoare și pescuit sportiv, intervenții în caz de avarii, calamități sau dezastre, fiind închise circulației publice, cu excepția activităților sportive, de recreere și turism, organizate, care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar în cazul pădurilor proprietate publică a statului, cu acordul administratorului acestora, cu respectarea prevederilor art. 54 alin. (2), precum și pentru accesul proprietarilor la terenuri în vederea gospodăririi acestora.

 

Art. 97 alin. (2) din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 97 alin. (2) se prezenta sub următoarea formă:

„(2) Impunerea de restricții proprietarilor de păduri, prin amenajamente silvice, prin regulamente ale parcurilor naționale, naturale, rezervațiilor biosferei și ale siturilor Natura 2000 ori prin alte norme, inclusiv cele care stabilesc diferite tipuri de grupe funcționale, se poate face fie cu acordul proprietarului, fie cu plata unei juste și prealabile despăgubiri, plătită anual, care să compenseze integral veniturile nerealizate de proprietarul de pădure, persoană fizică sau juridică.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 97 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Limitarea dreptului de proprietate asupra terenurilor din fondul forestier național peste nivelul regimului silvic, așa cum este definit în anexa nr. 1 pct. 42, se face numai cu acordarea de compensații, cu excepția situațiilor în care dreptul de proprietate este limitat la inițiativa și prin voința expresă a proprietarului.

 

Art. 98 din Codul silvic (modificat prin Legea nr. 197/2020)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 98 prevedea următoarele aspecte:

„Art. 98

Sumele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), a^1), c), d) și e) se pun la dispoziția ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, după caz, cele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b), f) și g) și la art. 101 se pun la dispoziția proprietarilor, iar cele prevăzute la art. 21 alin. (4) se pun la dispoziția structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 98 se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 98

Sumele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. a), c), d) și e) se pun la dispoziția ocolului silvic care asigură administrarea/serviciile silvice, după caz, cele prevăzute la art. 97 alin. (1) lit. b), f) și g) și alin. (2^1) și (2^2) și la art. 101 se pun la dispoziția proprietarilor, iar cele prevăzute la art. 21 alin. (4) se pun la dispoziția structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

 

Art. 12 alin. (3) din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 197/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

(3) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, ocoalele silvice de regim funcționează ca regii autonome de interes local.

 

Art. 19 alin. (1^1) din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 197/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 19, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:

(1^1) Înregistrarea fondului forestier în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum și actualizarea acestuia, până la înregistrarea în sistemul integrat de cadastru, se face, prin grija autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, în baza prevederilor amenajamentelor silvice actualizate cu intrările/ieșirile aprobate cu acte legale.

 

Art. 20 alin. (3^1) și (3^2) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:

(3^1) Proprietarul/Succesorul în drepturi/Orice persoană care are calitatea de a beneficia de uzufruct și demonstrează cu documente potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care are încheiat contract de administrare sau de servicii silvice pe o perioadă de minimum 10 ani pentru fondul forestier pe care îl deține, cu suprafața cuprinsă între 10,1 ha și 100 ha, și pentru care nu există amenajament silvic valabil, poate recolta un volum de 5 mc/an/ha, în funcție de caracteristicile structurale ale arboretului, dar nu mai mult de 100 mc/an de pe această suprafață; produsele accidentale se recoltează integral, cu respectarea condițiilor privind protecția mediului.

(3^2) În situația în care volumul produselor accidentale depășește volumul anual prevăzut la alin. (31), recoltarea se face integral în baza avizului conducătorului gărzii forestiere competente teritorial.

 

Art. 22 alin. (1^1) – (1^4) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 22, după alin. (1) se introduc patru noi alineate, alin. (1^1) – (1^4), cu următorul cuprins:

(1^1) Inițierea procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice de către autoritatea pentru protecția mediului se face concomitent cu elaborarea primei versiuni a amenajamentului silvic, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările ulterioare.

(1^2) Amenajamentul silvic intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie a anului următor culegerii datelor din teren.

(1^3) Recoltarea masei lemnoase se poate face după emiterea actului administrativ de mediu, în interiorul termenelor prevăzute de legislația de mediu, dar nu mai mult de 60 de zile de la data organizării ședinței de preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II-a de amenajare, dată până la care autoritatea de mediu competentă are obligația emiterii actului administrativ de mediu.

(1^4) După intrarea în vigoare a amenajamentului silvic, datele de interes public din amenajamentul silvic se publică de către autoritatea centrală care răspunde de silvicultură pe un portal public dedicat acestui scop.

 

Art. 54 alin. (3) – (5) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 54, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3) – (5), cu următorul cuprins:

(3) În cazul organizațiilor neguvernamentale, accesul în fondul forestier cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este permis doar în urma semnării unui protocol cu administratorul, în cazul fondului forestier proprietate publică a statului, sau cu administratorul/proprietarul, în cazul fondului forestier proprietate privată.

(4) Amenajarea în fondul forestier național de poteci și trasee pentru plimbare, alergare și biciclete se face cu acordul administratorului, pentru fondul forestier proprietate publică a statului, sau cu acordul proprietarului, pentru fondul forestier, altul decât proprietate publică a statului. În pădurile încadrate în tipul I funcțional, amenajările se pot realiza numai cu aprobarea administratorului ariei naturale protejate.

(5) Potecile și traseele pentru plimbare, alergare și biciclete pot fi realizate numai din pământ, lemn și pietriș. Realizarea acestora nu face obiectul scoaterii definitive/ocupărilor temporare din fondul forestier național, nu necesită autorizație de construcție și este permisă numai în situația în care nu implică tăieri de arbori, defrișări.

 

Art. 60 alin. (6) – (9) din Codul silvic (introduse prin Legea nr. 197/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 60, după alin. (5) se introduc patru noi alineate, alin. (6) – (9), cu următorul cuprins:

(6) Începând cu data de 1 ianuarie 2025, masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului și din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică preponderent ca lemn fasonat.

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cel puțin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a statului și din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat.

(8) Administratorii fondului forestier proprietate publică a statului prevăzuți la art. 11 alin. (1) sau proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale sunt obligați să ia măsuri pentru încadrarea în prevederile alin. (6) și (7).

(9) Licitațiile publice pentru executarea prestărilor de servicii de exploatare forestieră derogă de la prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 97^1 din Codul silvic (introdus prin Legea nr. 197/2020)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 97 se introduce un nou articol, art. 97^1, cu următorul cuprins:

Art. 97^1

(1) În scopul gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și a celui proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, statul acordă ajutoare de stat în silvicultură, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 702/2014 din 25 iunie 2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor asigură elaborarea reglementărilor sectoriale și gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1), prin bugetul propriu, respectiv prin bugetul autorității publice care gestionează Fondul pentru mediu, constituit conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Instituțiile responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrația Fondului pentru Mediu, respectiv autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(4) Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la alin. (1) sunt proprietarii de fond forestier proprietate privată a persoanelor fizice și juridice și proprietate publică și privată a unităților administrativ-teritoriale, înscriși în Registrul național al asociațiilor de proprietari de păduri.

(5) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (1) se acordă pentru:

a) costurile reprezentând contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe suprafețele compacte de fond forestier, de minimum 0,5 ha, afectate de factori biotici și/sau abiotici; costurile se aprobă pe bază de deviz de către structura teritorială de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) contravaloarea pierderii de creștere, care se acordă anual, pe o perioadă de 10 ani, pentru suprafețele prevăzute la lit. a); compensația se acordă începând cu data de 1 ianuarie a anului următor anului în care s-a produs afectarea;

c) contravaloarea costurilor generate de recoltarea produselor accidentale.

(6) Pentru fondul forestier proprietate publică a statului, costurile reprezentând contravaloarea cheltuielilor de instalare a vegetației forestiere și de întreținere a acesteia până la închiderea stării de masiv pe suprafețele compacte de fond forestier, de minimum 0,5 ha, afectate de factori biotici și/sau abiotici, se suportă din fondul de rezervă al Guvernului.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Codul silvic – modificări (Legea nr. 197/2020) was last modified: octombrie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.