Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 53/2017)

Abstract

ABSTRACT
In August 2017, the following amendments were made to the following regulations, such as: Labour Code
and the G.E.O. no. 195/2002 regarding circulation on public roads.
Moreover, the following regulations were published in August: G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the
amounts representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for motor vehicles
and the Decision of the Council of the National Union of Bars in Romania no. 272 of 26 August 2017
approving “The table of minimal fees”. 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul muncii
(M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 53/2017
(M. Of. nr. 644 din 7 august 2017)

– modifică: art. 16, art. 17 alin. (5), art. 119, art. 260 alin. (1), lit. e), art. 265 alin. (2)

– introduce: art. 15^1, art. 260 lit. e^1) – e^3), art. 260 alin. (1^1), art. 260 alin. (1), lit. q), art. 260, alin. (1^1), art. 260 alin. (4) și (5)

– abrogă: art. 264 alin. (4)

În M. Of. nr. 644 din 7 august 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 53/2017.

Art. 15^1 din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Noua reglementare

După art. 15, se introduce un nou articol, art. 15^1.

Potrivit noii reglementări, art. 15^1 dispune următoarele:

„Art. 15^1

În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial”.

Art. 16 din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 prevedea faptul că:

„Art. 16

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

(5) Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

(6) Fac excepție de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condițiile art. 155 și 156”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 dispune următoarele:

„Art. 16

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.

(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

(6) Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

(7) Fac excepție de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condițiile art. 155 și 156”.

Art. 17 alin. (5) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (5) prevedea faptul că:

„(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (5) dispune următoarele:

„(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil”.

Art. 119 din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 119 prevedea faptul că:

„Art. 119

Angajatorul are obligația de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat și de a supune controlului inspecției muncii această evidență ori de câte ori este solicitat”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 119 dispune următoarele:

„Art. 119

Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru”.

Art. 260 alin. (1), lit. e) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 260 alin. (1), lit. e) prevedea faptul că:

„Art. 260

(1) Constituie contravenție și se sancționează astfel următoarele fapte:

(…)

e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1), lit. e) dispune următoarele:

„e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată”.

Art. 260 lit. e^1) – e^3) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Noua reglementare

La art. 260 alin. (1), după lit. e), se introduc trei noi litere, lit. e^1) – e^3).

Potrivit noii reglementări, art. 260 lit. e^1) – e^3) dispune următoarele:

„e^1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e^2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

e^3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată”.

Art. 260 alin. (1), lit. q) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Noua reglementare

La art. 260 alin. (1), după lit. p), se introduce o nouă literă, lit. q).

Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1), lit. q) dispune următoarele:

„q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei”.

Art. 260 alin. (1^1) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Noua reglementare

La art. 260, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (1^1).

Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1^1) dispune următoarele:

„(1^1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e) – e^3), inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.

Art. 260 alin. (4) și (5) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Noua reglementare

La art. 260, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5).

Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (4) și (5) dispune următoarele:

„(4) În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e) – e^2), inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecția Muncii și aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național.

(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată”.

Art. 264 alin. (4) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 264 alin. (4) prevedea faptul că:

„(4) Constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetățenia acestora, fără încheierea unui contract individual de muncă”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 264 alin. (4)  se abrogă.

Art. 265 alin. (2) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 265 alin. (2) prevedea faptul că:

„Art. 265

(…)

(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (4) se sancționează primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 265 alin. (2) dispune următoarele:

„(2) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 53/2017

La data intrării în vigoare a respectivei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 9 alin. (1) din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.

 

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul muncii – modificări (O.U.G. nr. 53/2017) was last modified: octombrie 5th, 2017 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.