Codul muncii – modificări (Legea nr. 213/2020)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

(M. Of. nr. 345 din 18 mai 2011; cu modif. ult.)

Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

(M. Of. nr. 893 din 30 septembrie 2020)

modifică: art. 17 alin. (6)-(7), art. 242 lit. d), art. 251 alin. (2) și alin. (4);

introduce: art. 34^1, art. 231^1, art. 251 alin. (1^1).

 

În M. Of. nr. 893 din 30 septembrie 2020 s-a publicat Legea nr. 213/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar și completări Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.

 

Art. 17 alin. (6)-(7) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (modificat prin Legea nr. 213/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (6)-(7) prevedeau:

„(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de terți, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).

(7) Cu privire la informațiile furnizate salariatului, prealabil încheierii contractului individual de muncă, între părți poate interveni un contract de confidențialitate”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (6)-(7) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opțiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).

(7) Cu privire la informațiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părți poate interveni un contract de confidențialitate”.

 

Art. 34^1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (introdus prin Legea nr. 213/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 34 se introduce un nou articol, art. 34^1, cu următorul conținut:

„Art. 34^1

(1) Fiecare angajator are dreptul de a-și organiza activitatea de resurse umane și salarizare în următoarele moduri:

a) prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;

b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajați cărora să le repartizeze, prin fișa postului, atribuții privind activitatea de resurse umane și salarizare;

c) prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare.

(2) Serviciile externe specializate în resurse umane și salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislația muncii”.

 

Art. 231^1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (introdus prin Legea nr. 213/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 231 se introduce un nou articol, art. 231^1, cu următorul conținut:

„Art. 231^1

(1) Accesul neîngrădit la justiție este garantat de lege. În cazul unui conflict individual de muncă, părțile vor acționa cu bună-credințăși vor încerca soluționarea amiabilă a acestuia.

(2) În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.

(3) Prin conciliere, în sensul prezentei legi, se înțelege modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitateși având liberul consimțământ al părților.

(4) Consultantul extern specializat în legislația muncii prevăzut la alin. (3), denumit în continuare consultant extern, poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți conform înțelegerii acestora.

(5) Părțile au dreptul să își aleagă în mod liber consultantul extern.

(6) Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părțiinvitația scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.

(7) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației prevăzute la alin. (6). Termenul de contestare a conflictelor de muncă se suspendă pe durata concilierii.

(8) În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluție, consultantul extern va redacta un acord care va conține înțelegerea părților și modalitatea de stingere a conflictului. Acordul va fi semnat de către părți și de către consultantul extern și va produce efecte de la data semnării sau de la data expres prevăzută în acesta.

(9) Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părți și de către consultantul extern, în următoarele situații:

a) prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflictului;

b) prin constatarea de către consultantul extern a eșuării concilierii;

c) prin neprezentarea uneia dintre părți la data stabilită în invitația prevăzută la alin. (7).

(10) În cazul în care părțile au încheiat numai o înțelegere parțială, precum și în cazurile prevăzute la alin. (9) lit. b) și c), orice parte se poate adresa instanței competente cu respectarea prevederilor art. 208 și 210 din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea soluționării în totalitate a conflictului individual de muncă”.

 

Art. 242 lit. d) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (modificat prin Legea nr. 213/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 242, lit. d) prevedea:

„Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

(…)

d) procedura de soluționare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 242, lit. d) se modifică și va avea următorul conținut:

„Regulamentul intern cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

(…)

d) procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților;”.

 

Art. 251 alin. (1^1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (introdus prin Legea nr. 213/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 251, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul conținut:

„(1^1) Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislația muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens”.

 

Art. 251 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (modificat prin Legea nr. 213/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 251, alin. (2) și alin. (4) prevedeau:

„(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

(…)

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 251, alin. (2) și alin. (4) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) În vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de către persoana desemnată, de către președintele comisiei sau de către consultantul extern, împuterniciți potrivit alin. (1^1), precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

(…)

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere comisiei sau persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un consultant extern specializat în legislația muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este”.

Codul muncii – modificări (Legea nr. 213/2020) was last modified: noiembrie 9th, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.