Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 26/2019)

Actul modificat Actul modificator Sumar
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015)

O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019)

introduce: art. 139 alin. (1) lit. s); art. 180 alin. (1) lit. c);

– abrogă: art. 142 lit. t);

– modifică: Titlul secțiunii a 10-a a cap. III al titlului V; Denumirea marginală a art. 180; art. 180 alin. (2) și alin (3); art. 182;

În M. Of. nr. 309 din 19 aprilie 2019 s-a publicat O.U.G. nr. 26/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Art. 139 alin. (1) lit. s) (introdus prin O.U.G. nr. 26/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 139 alin. (1), după lit. r), se introduce o nouă literă, lit. s), cu următorul cuprins:

(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și în alte state, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:

s) remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii.”

 

Art. 142 lit. t) Cod fiscal – modificări (O.U.G. nr. 26/2019)
Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 142 lit. t) prevedea:

„Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuțiilor de asigurări sociale următoarele:

(…)

t) remunerația brută primită pentru activitatea prestată de zilieri, potrivit legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 142, lit. t) se abrogă.

 

Art. 180 alin. (1) lit. c) (introdus prin O.U.G. nr. 26/2019)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 180 alin. (1), după lit. b), se introduce o nouă literă, lit. c), cu următorul cuprins:

„Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuției: 

c) persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute la art. 155, pentru care nu se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate.”

 

Titlul secțiunii a 10-a a cap. III al titlului V (modificat prin O.U.G. nr. 26/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, Titlul secțiunii a 10-a a cap. III al titlului V – Contribuții sociale obligatorii avea următorul conținut:

„Declararea, stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum și în cazul celor care nu realizează venituri”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Titlul secțiunii a 10-a a cap. III al titlului V – Contribuții sociale obligatorii se modifică și va avea următorul cuprins:„Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2) sau care nu realizează venituri, precum și de alte persoane fizice care optează pentru plata contribuției”

 

Denumirea marginală a art. 180 (modificată prin O.U.G. nr. 26/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, denumirea marginală a art. 180 avea următorul conținut:

„Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum și de către persoanele fizice care nu realizează venituri”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, denumirea marginală a art. 180 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuției”

 

Art. 180 alin. (2) și alin (3) (modificate prin O.U.G. nr. 26/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 180 alin. (2) și alin (3) avea următorul conținut:

„(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

a) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau

b) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la data depunerii declarației, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația.”

„(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară, indiferent de data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3). ”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 180 alin. (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate după cum urmează:

a) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe țară, în vigoare la termenul legal prevăzut pentru depunerea declarației prevăzute la art. 120; sau

b) dacă depun declarația prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară în vigoare la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 120, înmulțită cu numărul de luni rămase până la termenul legal de depunere a declarației prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se depune declarația.”

(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru 12 luni, la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la data depunerii declarației prevăzute la art. 174 alin. (3), indiferent de data depunerii acesteia.”

 

Art. 182 (modificat prin O.U.G. nr. 26/2019)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 182 avea următorul conținut:

art. 182 – Plata contribuției. Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.”

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 182 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 182 – Plata contribuției.

(1) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuția.

(2) Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) și c) este până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui în care au depus declarația.”

DOWNLOAD FULL ARTICLE

Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 26/2019) was last modified: July 8th, 2019 by Redacția ProLege

Only registered users can comment.

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.