Codul de procedură fiscală – modificări (O.U.G. nr. 88/2018)

👍Vezi aici: O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative a fost publicată în Monitorul Oficial

 

Actul modificat Actul modificator Sumar
Codul de procedură fiscală O.U.G. nr. 88/2018 (M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018) modifică: art. 264 alin. (5)

introduce: art. 264^1

 

În M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative.

O.U.G. nr. 88/2018 modifică următoarele acte normative:

– Legea nr. 85/2014 privind procedurile  de  prevenire a  insolvenței și  de insolventă (M. Of.  nr. 466 din 25  iunie 2014; cu  modif. ult.);

– O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare (M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 2000; cu modif. ult.) aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002;

– O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară;

– O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene (M. Of. nr. 973 din 7 decembrie 2017);

– O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență (rep. M. Of. nr. 724 din 13 octombrie 2011; cu modif. ult.);

– Codul de procedură fiscală.

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Codului de procedură fiscală, prin O.U.G. nr. 88/2018:

Art. 264 („Conversia în acțiuni a obligațiilor fiscale”) alin. (5) din Codul de procedură fiscală (modificat prin O.U.G. nr. 88/2018) 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 264 alin. (5) prevedea:

„(5) La contribuabilii/plătitorii cu capital integral sau majoritar de stat la care s-a deschis procedura insolvenței, potrivit legii, conversia creanțelor bugetare în acțiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, în condițiile legii, cu acordul expres, în scris, al creditorului. Prevederile alin. (4) rămân aplicabile”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 264 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

„(5) La contribuabilii/plătitorii la care s-a deschis procedura insolvenței, potrivit legii, conversia creanțelor bugetare în acțiuni poate fi prevăzută prin planul de reorganizare, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare”.

 

Art. 264^1 („Cesiunea creanțelor bugetare”) Art. 264 alin. (5) din Codul de procedură fiscală (introdus prin O.U.G. nr. 88/2018) 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 264 se introduce un nou articol, art. 264^1, cu următorul conținut:

„(1) Creditorul bugetar poate cesiona creanțele bugetare datorate de debitorii aflați în procedura insolvenței dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții: 

a) prețul cesiunii este cel puțin egal cu valoarea creanțelor bugetare, asigurându-se recuperarea integrală a creanțelor bugetare înscrise în tabelul definitiv de creanțe; 

b) plata prețului cesiunii și recuperarea creanțelor bugetare se realizează într-o perioadă de maximum 3 ani de la data încheierii contractului de cesiune; 

c) cesionarul justifică un interes public în vederea cesionării creanței. 

(2) Cesionarul creanței bugetare preia, ca urmare a cesiunii de creanță, toate drepturile creditorului bugetar. 

(3) În situația în care plata prețului cesiunii se face într-o perioadă mai mare de 30 de zile de la data încheierii contractului de cesiune, se datorează dobânzi potrivit prezentului cod. 

(4) Dacă cesionarul nu plătește creditorului bugetar, la termenele prevăzute în contract, prețul cesiunii, contractul de cesiune reprezintă titlu executoriu pentru creditorul bugetar, iar creanța acestuia este o creanță bugetară ce poate fi recuperată potrivit prezentului cod. 

(5) În situația în care există mai mulți ofertanți care îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), cesiunea de creanță se va realiza ca urmare a unei proceduri competitive organizate de către creditorul bugetar bazate pe criteriul celui mai mare preț al cesiunii oferit și pe al celui mai scurt termen de plată a prețului cesiunii”.

 

Alte prevederi ale O.U.G. nr. 88/2018 cu privire la aplicarea noilor dispoziții din Codul de procedură fiscală

Potrivit, art. VIII dispozițiile art. 264^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru debitorii aflați în procedura insolvenței la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Codul de procedură fiscală – modificări (O.U.G. nr. 88/2018) was last modified: noiembrie 8th, 2018 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii