Aprobarea Statutului Institutului Notarial Român (HCUNNPR nr. 58/2020)

Actul publicat în Monitorul Oficial Sumar
Hotărârea Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 58/2020 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român

(M. Of. nr. 831 din 10 septembrie 2020)

Se aprobă Statutul Institutului Notarial Român

 

În M. Of. nr. 831 din 10 septembrie 2020 s-a publicat Hotărârea Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 58/2020 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român.

Vă prezentăm, în continuare, dispozițiile prevăzute în respectiva hotărâre.

Art. 1

„Se aprobă Statutul Institutului Notarial Român, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art. 2

„La data publicării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 128/2015 privind aprobarea Statutului Institutului Notarial Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 5 septembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă”.

Art. 3

„Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I”.

Art. 4

„Prezenta hotărâre se comunică Institutului Notarial Român, în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin și pentru a fi transmisă Camerelor Notarilor Publici”.

Statutul Institutului Notarial Român se regăsește în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar, în continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziții prevăzute de către aceasta.

Art. 1

„(1) Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR, înființat în temeiul art. 61 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, este organizat și funcționează în limitele competențelor stabilite de prezentul statut și de regulamentul de organizare și funcționare.

(2) INR este persoană juridică română de drept privat, nonprofit și de interes public.

(3) INR are ștampilă care cuprinde denumirea sa, stema României și siglă proprie. Forma și conținutul acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

(4) INR are personalitate juridică și buget propriu, care se aprobă anual de către Biroul executiv al Consiliului Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România, denumită în continuare Uniunea.

(5) INR nu face parte din sistemul național de învățământ și nu este supus dispozițiilor legale referitoare la acreditarea instituțiilor de învățământ superior și recunoașterea diplomelor”.

Art. 5

„Structura pregătirii inițiale teoretice și practice și procedura desfășurării stagiului se stabilesc prin Regulamentul de desfășurare a stagiului”.

Art. 12

„Formatorii vor fi selectați dintre notarii publici și alți specialiști cu experiență, reputație și prestigiu, precum și dintre cadrele didactice universitare și vor încheia contracte de colaborare cu INR. Modelul contractului de colaborare va fi aprobat de Consiliul director”.

Art. 16

„INR își poate valorifica experiența acumulată din activitatea desfășurată, prin realizarea de studii, documentare, breviare, lucrări de specialitate pe care să le pună la dispoziția notarilor publici și a altor instituții naționale sau internaționale. În acest scop, INR, prin departamentul de specialitate, va asigura o bază de date comună cu Direcția juridică, legislație, studii notariale și relații internaționale din cadrul Uniunii, care să contribuie la unificarea practicii notariale și la elaborarea unor culegeri de uzanțe”.

Art. 19

„(1) Organele de conducere ale INR sunt:

a) Consiliul director;

b) președintele INR, care este și președintele Consiliului director;

c) președintele executiv al INR, desemnat de Biroul executiv dintre vicepreședinții Uniunii, la propunerea președintelui Uniunii;

d) directorul INR.

(2) În cadrul INR funcționează un Consiliu științific. La propunerea președintelui INR, Consiliul Uniunii desemnează unul dintre membrii săi, cu experiență și prestigiu profesional deosebit, care să îndeplinească funcția de președinte al Consiliului științific.

(3) În cadrul INR funcționează următoarele departamente:

a) Departamentul pentru formarea inițială a notarilor stagiari, coordonat de un șef de departament;

b) Departamentul pentru examene și concursuri și pentru pregătirea profesională continuă a notarilor publici, a altor specialiști, precum și a personalului de specialitate din cadrul birourilor notarilor publici, al Camerelor și al Uniunii, coordonat de un șef de departament;

c) Departamentul de documentare, studii, cercetare științifică, cooperare internațională și bibliotecă, coordonat de un șef de departament;

d) Departamentul secretariat, tehnico-administrativ, financiar-contabil și resurse umane, coordonat de un șef de departament.

(4) Modul de organizare și funcționare a departamentelor va fi stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare al INR, aprobat de Consiliul Uniunii, la propunerea Consiliului director al INR”.

Art. 30

„Consiliul științific are, în principal, următoarele atribuții:

a) avizează, la propunerea Consiliului director, Regulamentul de desfășurare a stagiului;

b) la solicitarea directorului INR propune criteriile de selecție a formatorilor și avizează numărul de ore alocat pentru fiecare disciplină, avizează lista formatorilor și a coordonatorilor de discipline;

c) avizează strategia, proiectele și programul de activitate ale INR;

d) elaborează programele pentru cursurile de pregătire inițială a notarilor stagiari, de pregătire profesională continuă a notarilor publici și a personalului de specialitate din cadrul birourilor notariale, al Camerelor și al Uniunii, precum și programul cursurilor de pregătire pentru notarii care au dobândit această calitate în condițiile art. 28 și 33 din Lege;

e) coordonează publicațiile și manifestările științifice ale INR;

f) prezintă anual Consiliului director raportul asupra calității activităților de pregătire profesională organizate de INR și formulează propuneri pentru îmbunătățirea acestora;

g) membrii Consiliului științific au obligația de a participa periodic la simpozioanele anuale organizate de INR, constatările făcute cu această ocazie fiind cuprinse într-un raport”.

Art. 34

„INR se dizolvă:

a)atunci când scopul pentru care a fost înființat nu mai poate fi realizat;

b)pentru orice alte cauze prevăzute de lege”.

Art. 35

„Ca urmare a încetării activității și a dizolvării INR, activul net rămas după realizarea pasivului se atribuie, în condițiile legii, Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România”.

DOWNLOAD FULL ARTICLE
Aprobarea Statutului Institutului Notarial Român (HCUNNPR nr. 58/2020) was last modified: octombrie 22nd, 2020 by Redacția ProLege

Numai utilizatorii autentificați pot scrie comentarii

Arhiva Revista

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.