Revista Universul Juridic Nr. 03/2021 - martie

I. Editorial


II. Studii, articole, opinii


III. Actualitate legislativă

 • ABSTRACT
  Actul modificat Actul modificator Modificări
  H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  (M. Of. nr. 994 din 28 octombrie 2020; cu modif. ult.)

   

  H.G. nr. 66/2021 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

  (M. Of. nr. 202 din 1 martie 2021)

  – modifică: art. 3, anexa nr. 1;

  – introduce: art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. r), art. 3^1;

  – abrogă: art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. b), lit. d-k), lit. n) și lit. o), art. 2 alin. (2).

   

   

  În M. Of. nr. 202 din 1 martie 2021 s-a publicat H.G. nr. 66/2021 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

  Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări și completări H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

  Vă prezentăm, în continuare, modificările și completările aduse H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

  Art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. b), d)-k), lit. n) și lit. o) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (abrogat prin H.G. nr. 66/2021)

   

  Vechea reglementare

   DOWNLOAD FULL ARTICLE

  În vechea reglementare, la 2 alin. (1) pct. 2, lit. b), d)-k), lit. n) și lit. o) prevedeau:

  „(1) Subprefecții au următoarele atribuții principale

  (…)

  2. cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:

  (...)

  b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare și funcționare a instituției prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

  (...)

  d) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

  e) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenței și urmărirea soluționării acesteia în termenul legal;

  f) elaborarea de studii și rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

  g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituția prefectului, publicarea în monitorul oficial local al județului ori al municipiului București, precum și pe pagina de internet a instituției prefectului;

  h) îndrumarea secretarilor generali ai unităților administrativ-teritoriale și ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

  i) gestionarea și urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

  j) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituției prefectului;

  k) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea și desfășurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea și soluționarea petițiilor, precum și la arhivarea documentelor;

  (...)

  n) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituției prefectului, cu excepția celor care conțin informații clasificate;

  o) asigurarea secretariatului comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei județene;”.

  Noua reglementare

   

  Potrivit noii reglementări, la 2 alin. (1) pct. 2, lit. b), d)-k), lit. n) și lit. o) se abrogă.

  Art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. r) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin H.G. nr. 66/2021)

   

  Noua reglementare

   

  Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1) pct. 2, după lit. p) se introduce o nouă literă, lit. r) cu următorul conținut:

  (1) Subprefecții au următoarele atribuții principale

  (…)

  2. cu privire la conducerea operativă a instituției prefectului:

  (...)

  r) alte atribuţii sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituţiei prefectului”.

  Art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (abrogat prin H.G. nr. 66/2021)

   

  Vechea reglementare

   

  În vechea reglementare, la art. 2, alin. (2) prevedea:

  „(2) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către subprefectul care are sarcina de a le pune în aplicare”.

  Noua reglementare

   

  Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se abrogă.

   

  Art. 3 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin H.G. nr. 66/2021)

   

  Vechea reglementare

   

  În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

  „Art. 3

  (1) Atribuțiile prevăzute la art. 2 pentru subprefect se stabilesc de către prefect, prin fișa postului.

  (2) La întocmirea fișei postului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere și atribuțiile pe linie de informații clasificate pentru subprefectul care îndeplinește atribuții de funcționar de securitate, respectiv de șef al structurii de securitate, după caz, conform prevederilor legale incidente.

  (3) Fișa postului subprefectului care îndeplinește atribuții de funcționar de securitate sau, după caz, de șef al structurii de securitate va fi transmisă spre avizare autorității desemnate de securitate, conform prevederilor legale incidente”.

   

  Noua reglementare

   

  Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

  „Art. 3

  (1) Atribuţiile prevăzute la art. 2 se stabilesc de către prefect, prin ordin.

  (2) La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere şi atribuţiile pe linia protecţiei informaţiilor clasificate pentru subprefectul desemnat şef al structurii de securitate, conform prevederilor legale în vigoare. Şeful structurii de securitate este desemnat subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate.

  (3) Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuţii de şef al structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea, coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform prevederilor legale în vigoare.

  (4) Atribuţiile pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul desemnat şef al structurii de securitate, nu pot fi delegate altor persoane”.

  Art. 3^1 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin H.G. nr. 66/2021)

   

  Noua reglementare

   

  Potrivit noii reglementări, după art. 3 se introduce un nou articol, art. 3^1 cu următorul conținut:

  „Art. 3^1

  (1) Secretarul general al instituţiei prefectului are următoarele atribuţii principale:

  a) asigurarea stabilităţii funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului;

  b) sprijinirea activităţii prefectului în exercitarea atribuţiilor privind verificarea legalităţii, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

  c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuţiile privind verificarea legalităţii de către prefect;

  d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;

  e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter individual;

  f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei şi urmărirea soluţionării acesteia în termenul legal;

  g) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe care le prezintă prefectului;

  h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul care coordonează instituţia prefectului şi publicării în monitorul oficial local al judeţului ori al municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a instituţiei prefectului;

  i) îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;

  j) gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;

  k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;

  l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;

  m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate;

  n) asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;

  o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;

  p) îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.

  (2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către prefect, prin fişa postului.

  (3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituţiei prefectului, care are sarcina de a le pune în aplicare”.

  Anexa nr. 1 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin H.G. nr. 66/2021)

   

  Noua reglementare

   

  Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

  „ANEXĂ: ORGANIGRAMA-CADRU de organizare a instituţiei prefectului

  (- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020)

  Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 1 martie 2021”.

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri – modificare (Hotărârea Plenului CSM nr. 41/2021)

 • Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 – publicare (M. Of. nr. 238/9.03.2021)

 • [Rectificare – M. Of. nr. 335/01.04.2021] Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 – publicare (M. Of. nr. 236/9.03.2021)

 • Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului – aprobare (Ordinul nr. 37/2021)

 • H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • O.U.G. nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă – modificări (Legea nr. 30/2021)

 • O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru – completare (Legea nr. 32/2021)

 • Codul fiscal – modificări (O.U.G. nr. 19/2021)

 • Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri – modificare (Hotărârea Plenului CSM nr. 41/2021)


IV. Din jurisprudența ÎCCJ

RIL


HP


V. Din jurisprudența CCR


VI. Interviu

Căutare